Thay đổi email được liên kết với tài khoản của bạn


Bạn có thể thay đổi địa chỉ email được liên kết với tài khoản Zoom từ hồ sơ người dùng của mình. Khi đã đăng nhập, bạn có thể xem những phương thức đăng nhập nào được cài đặt trên trang Profile [Hồ sơ] trong phần Sign In [Đăng nhập]. Có thể có nhiều phương thức đăng nhập, quản trị viên cũng có thể tắt một số phương thức trong số này cho toàn bộ tài khoản. Có năm phương thức đăng nhập bạn có thể sử dụng để truy cập Zoom: 

biểu tượng ghi chú
Nếu bạn cần thay đổi chủ sở hữu tài khoản sang người dùng Zoom khác, hãy tìm hiểu cách thay đổi chủ sở hữu tài khoản.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để thay đổi email đăng nhập trên tài khoản của bạn

Cách thay đổi email đăng nhập nếu bạn có quyền truy cập email ban đầu

Khi bạn thay đổi email đăng nhập cho tài khoản Zoom, bạn sẽ nhận được email xác nhận tại địa chỉ email cũ và địa chỉ email mới để xác nhận thay đổi. Bạn phải xác nhận cả hai email để thay đổi địa chỉ email, nếu không tài khoản Zoom của bạn sẽ tiếp tục sử dụng địa chỉ email ban đầu.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Profile [Hồ sơ].
 3. Trong phần Sign In [Đăng nhập], nhấp vào Edit [Chỉnh sửa] bên cạnh phần Sign-In Email [Email đăng nhập].
 4. Nhập địa chỉ email mới.
  Ghi chú: Với các hồ sơ sử dụng phương thức đăng nhập bằng Google, Apple hoặc Facebook, địa chỉ email phải khớp với địa chỉ email được liên kết với tài khoản Google, Apple hoặc Facebook. Nếu không khớp với thông tin bạn cung cấp cho Zoom, các phương thức đăng nhập này sẽ không sử dụng được nữa, trừ khi bạn cũng cập nhật địa chỉ email được liên kết với tài khoản Facebook, Apple và/hoặc Google. 
 5. Nhập mật khẩu của bạn (với các tài khoản có phương thức đăng nhập bằng email công việc). 
 6. Nhấp Save Changes [Lưu thay đổi].
  Email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email ban đầu của bạn, yêu cầu bạn xác nhận hoặc từ chối thay đổi. Nếu từ chối thay đổi, bạn sẽ được nhắc đặt lại mật khẩu để đảm bảo bảo mật.
  Ghi chú: Nếu bạn không nhận được email xác nhận, vui lòng kiểm tra thư mục Thư rác và xác nhận rằng địa chỉ no-reply@zoom.us được phép gửi email đến hộp thư đến của bạn.
 7. Trong email xác nhận gửi đến địa chỉ cũ của bạn, hãy nhấp vào Confirm Change [Xác nhận thay đổi].
  Khi bạn đã xác nhận thay đổi, Zoom web portal sẽ mở ra và nhắc bạn gửi email xác nhận đến địa chỉ email mới để xác minh thay đổi.
 8. Trong Zoom web portal, nhấp vào Send Now [Gửi ngay].
 9. Trong email xác nhận gửi đến địa chỉ mới của bạn, nhấp Confirm Change [Xác nhận thay đổi].
  Khi bạn đã xác nhận thay đổi với email mới của mình, Zoom web portal sẽ mở ra và nhắc bạn nhập mật khẩu mới để đảm bảo bảo mật.

Cách thay đổi email đăng nhập nếu bạn không có quyền truy cập email ban đầu

Nếu bạn không còn quyền truy cập vào địa chỉ email ban đầu để xác minh thay đổi, bạn có thể gửi yêu cầu đến bộ phận Hỗ trợ Zoom. Khi gửi yêu cầu, hãy nhập các thông tin sau: