Xem số phiên bản Zoom


Tổng quan

Bạn có thể xem phiên bản Zoom desktop client hoặc ứng dụng di động mà bạn hiện đang sử dụng. Nếu bạn đang chạy phiên bản cũ hơn, hãy tải xuống phiên bản mới nhất.

Bài viết này đề cập đến:

Desktop client

  1. Mở và đăng nhập vào Zoom desktop client cho Windows, macOS hoặc Linux.
  2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn, sau đó nhấn Help [Trợ giúp]và cuối cùng chọn About Zoom [Giới thiệu về Zoom].  
    Bạn sẽ thấy phiên bản Zoom Desktop Client.

Ứng dụng di động

  1. Mở ứng dụng Zoom.
  2. Nhấn vào Settings [Cài đặt]. .
  3. Nhấn vào About Zoom [Giới thiệu về Zoom]. Bạn sẽ thấy phiên bản ứng dụng Zoom.