Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động


Để nâng cao tính minh bạch về phương pháp chia sẻ dữ liệu trong cuộc họp, Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ thông báo cho những người tham gia cuộc họp và hội thảo trực tuyến khi người chủ trì hoặc người tham gia khác sử dụng một ứng dụng truy cập vào nội dung cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến, chẳng hạn như tệp video, âm thanh, trò chuyện và/hoặc tệp tin. Các ứng dụng này bao gồm dịch vụ phát trực tiếp và phiên âm. Mặc dù chủ sở hữu tài khoản và người tham gia có thể chia sẻ nội dung cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến bất kỳ lúc nào nhưng Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động cho phép mọi người biết những ứng dụng mà người tham gia khác đang sử dụng cũng như loại nội dung mà ứng dụng đó truy cập vào trong khi cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến đang diễn ra.

Chẳng hạn như một người dùng có thể đang sử dụng ứng dụng phiên âm có nguồn cấp dữ liệu âm thanh theo thời gian thực để phiên âm nội dung cuộc họp. Người tham gia khác có thể biết ai đang sử dụng ứng dụng hay ứng dụng đó đang truy cập vào âm thanh, đồng thời họ có thể nhấn vào ứng dụng để tìm hiểu thêm về ứng dụng và nhà phát triển của ứng dụng.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Cách sử dụng Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động

Khi cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến đang diễn ra mà bất kỳ ứng dụng, thành phần tích hợp hoặc dịch vụ bên thứ ba nào bắt đầu truy cập vào nội dung cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến thì Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái của cửa sổ cuộc họp.

  1. Nhấn vào biểu tượng Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động để xem dịch vụ của bên thứ 3 hiện đang truy cập nội dung trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến, cũng như loại nội dung mà ứng dụng truy cập và (những) người tham gia cuộc họp nào đã phê duyệt để chính bản thân họ sử dụng ứng dụng trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
  2. Để biết thêm thông tin về bất kỳ ứng dụng nào được hiển thị trong danh sách, nhấn vào ứng dụng đó để mở trang Marketplace tương ứng của thành phần tích hợp.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng ứng dụng nào trong các cuộc họp Zoom?

Bạn có thể cài đặt ứng dụng từ Zoom App Marketplace của chúng tôi để trang bị thêm các tính năng và công cụ dành cho cuộc họp và hội nghị trực tuyến trên tài khoản của bạn. Đối với tài khoản Zoom có nhiều người dùng, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể kiểm soát những ứng dụng mà người dùng khác có thể truy cập bằng cách yêu cầu phê duyệt trước.

Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động có cách thức hoạt động như thế nào?

Khi ứng dụng Marketplace truy cập nội dung cuộc họp, chẳng hạn như tệp video, âm thanh, trò chuyện và/hoặc tệp tin cuộc họp thì biểu tượng Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ xuất hiện trong cửa sổ cuộc họp kèm theo thông tin chú giải công cụ. Người dùng có thể di chuột đến biểu tượng để hiển thị danh sách các ứng dụng đang truy cập vào nội dung của cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến đó, cùng với loại nội dung mà ứng dụng đó truy cập cũng như người dùng nào đang sử dụng ứng dụng. Người dùng có thể nhấn vào tên ứng dụng trong danh sách để tìm hiểu thêm về ứng dụng và nhà phát triển của ứng dụng.

Biểu tượng Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ xuất hiện trong cùng cửa sổ với cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến của bạn, ở góc trên cùng bên trái cạnh biểu tượng mã hóa.

Tôi có thể tắt Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động bằng cách nào?

Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động vẫn duy trì hoạt động trong suốt cuộc họp, vì vậy người dùng có thể xem các ứng dụng đang truy cập vào nội dung tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc họp. Zoom cung cấp các thông báo này để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về cách bạn sử dụng Zoom.

Tôi có thể xem tất cả các ứng dụng đang hoạt động mà tài khoản của tôi đang sử dụng không?

Có, Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động cho phép chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên biết được và quản lý các ứng dụng đã truy cập nội dung cuộc họp của người dùng tài khoản trong 30 ngày qua để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc có muốn tiếp tục phê duyệt cho hành vi sử dụng các ứng dụng này trong các cuộc họp và hội thảo trực tuyến của họ hay không. Thông qua báo cáo, quản trị viên có thể xem từng trang Marketplace của ứng dụng đang hoạt động để biết thêm thông tin về ứng dụng và tắt đi nếu cần.

Việc chia sẻ dữ liệu với các ứng dụng có ý nghĩa như thế nào đối với chủ sở hữu và người dùng tài khoản?

Nhiều ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào nội dung cuộc họp nhất định để hoạt động bình thường. Ví dụ: người chủ trì cuộc họp có thể sử dụng ứng dụng phiên âm để tạo bản ghi cuộc họp cho những đồng nghiệp không thể tham dự cuộc họp. Trong trường hợp này và các trường hợp tương tự khác, người dùng (ở đây là người chủ trì cuộc họp) cho phép ứng dụng truy cập vào dữ liệu (trong trường hợp này là nội dung âm thanh của cuộc họp) cần thiết để ứng dụng hoạt động.

Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động liên quan tới "chủ sở hữu tài khoản". Điều này nghĩa là gì? Chủ sở hữu tài khoản là ai?

Chủ sở hữu tài khoản là người dùng cá nhân có quyền truy cập và kiểm soát tài khoản lớn nhất và thường là người thiết lập tài khoản trên Zoom. Có thể chỉ định lại vai trò này cho người dùng khác sau khi tạo tài khoản và người dùng đó có thể chủ động chủ trì các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên tài khoản của họ hoặc quản lý cài đặt tài khoản mà không chủ trì cuộc họp. Có thể tìm chủ sở hữu tài khoản trên trang Hồ sơ tài khoản.

Các ứng dụng này sử dụng những thông tin đã thu thập được để làm gì?

Mỗi người chủ trì và ứng dụng của bên thứ ba được quản lý bởi các điều khoản dịch vụ, chính sách bảo mật và thông tin hỗ trợ của riêng họ. Zoom không có quyền quyết định cách chia sẻ nội dung mà người chủ trì hoặc ứng dụng có thể lựa chọn, vì vậy, chúng tôi khuyến khích người dùng xem xét cẩn thận thông tin đó trên trang Marketplace của từng ứng dụng trong phần Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng.

Tôi có thể từ chối chia sẻ nội dung với các ứng dụng này không?

Zoom cung cấp các thông báo này để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về cách bạn sử dụng Zoom. Trong những cuộc họp mà ứng dụng Marketplace có quyền truy cập vào nội dung cuộc họp, bạn có thể chọn tắt tiếng micrô, tắt video, không gửi trò chuyện hoặc rời khỏi cuộc họp hoàn toàn.

Nếu trong cuộc họp tôi sử dụng các ứng dụng không thuộc Zoom chẳng hạn như một trình duyệt web thì Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động có gửi thông báo đến những người tham gia khác khi cuộc họp đang diễn ra không?

Không, Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động chỉ áp dụng cho các ứng dụng được sử dụng cho cuộc họp của bạn trong nền tảng Zoom trên App Marketplace. Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ chỉ thông báo cho những người khác về các ứng dụng đang truy cập vào nội dung cuộc họp, chẳng hạn như video, âm thanh và/hoặc cuộc trò chuyện trong cuộc họp. Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ không thông báo cho người tham gia cuộc họp về hoạt động bên ngoài nền tảng Zoom.