Vai trò trong cuộc họp


Tổng quan

Có nhiều vai trò khả dụng trong cuộc họp: người chủ trì, người đồng chủ trì, người chủ trì thay thế, và người tham gia. Người chủ trì sẽ chỉ định vai trò của bạn trong cuộc họp.

Ghi chú: Nếu bạn cần lên lịch cuộc họp thay mặt cho một người dùng khác, hãy sử dụng quyền lên lịch

Bài viết này đề cập đến:

So sánh

Bảng sau đây so sánh chức năng điều khiển cuộc họp dành cho người chủ trì, người đồng chủ trì, người chủ trì thay thế, và người tham gia. 

Lưu ý:

Tính năngNgười chủ trìNgười đồng chủ trì / người chủ trì
thay thế
Người tham gia

Tham gia cuộc họp

Bắt đầu cuộc họpxem ghi chú 
Tự bỏ tắt tiếng/tắt tiếng*
Bật/tắt video của chính họ✔*
Xem danh sách người tham gia
Chia sẻ màn hình✔*
Yêu cầu hoặc cho phép điều khiển từ xa
Trò chuyện với người tham gia (trò chuyện trong cuộc họp)
Lưu trò chuyện trong cuộc họp  
Tạo hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn ✔ (xem ghi chú) 
Bắt đầu bỏ phiếu  
Trả lời cuộc thăm dò ý kiến   
Chỉ định ai đó nhập phụ đề rời   
Nhập phụ đề rời ✔*✔*
Sử dụng tính năng triệu tập để tham gia bằng âm thanh qua điện thoại
Kết thúc cuộc họp  
Phản ứngphản hồi phi lời nói
Sắp xếp lại video  

Quản lý người tham gia

Tắt tiếng hoặc bỏ tắt tiếng người tham gia 
Dừng video của người tham gia 
Yêu cầu người tham gia bắt đầu video 
Làm nổi bật video 
Nâng cấp người tham gia lên thành người chủ trì hoặc người đồng chủ trì  
Thay đổi người dự thính có thể trò chuyện cùng 
Loại bỏ người dự thính 
Tạm treo người tham gia 
Đổi tên người tham gia 
Mời người khác tham gia
Điều khiển tắt tiếng cho người tham gia (yêu cầu tắt tiếng, tắt tiếng tất cả, tắt tiếng khi vào) 
Chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm  

Bản ghi 

Bắt dầu ghi lại trên đám mây  
Bắt đầu ghi lại trên thiết bị ✔*
Cho phép hoặc ngăn người tham gia bắt đầu bản ghi cục bộ 

Phát trực tiếp

Phát trực tiếp trên Facebook  
Phát trực tiếp trên Workplace    
Phát trực tiếp trên YouTube    
Phát trực tiếp tùy chỉnh    

 

Lưu ý: