Thay đổi chủ sở hữu tài khoản


Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản hiện tại, bạn có thể thay đổi chủ sở hữu sang một người dùng khác trên tài khoản của bạn. Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thay đổi chủ sở hữu tài khoản. Quản trị viên không thể thực hiện thay đổi này, ngay cả nếu đây là tài khoản Chuyên nghiệp, họ có thể yêu cầu trở thành chủ sở hữu.

Nếu chủ sở hữu tài khoản không còn làm việc tại công ty và bạn vẫn còn quyền truy cập vào địa chỉ email của họ, bạn có thể đặt lại mật khẩu của họ để có quyền truy cập vào tài khoản Zoom.

Nếu chủ sở hữu tài khoản không còn làm việc tại công ty và bạn không thể truy cập vào email của họ, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Zoom để thay đổi chủ sở hữu. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh danh tính, mối quan hệ với tài khoản và thông tin hóa đơn để yêu cầu của bạn được xem xét.

Bạn có thể kiểm tra ai là chủ sở hữu tài khoản Zoom của bạn từ trang hồ sơ tài khoản.

 Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết cho việc thay đổi chủ sở hữu tài khoản

Ghi chú: Quản trị viên của tài khoản Chuyên nghiệp không đủ điều kiện trở thành Quản lý chăm sóc khách hàng cũng có thể yêu cầu trở thành chủ sở hữu tài khoản. Nếu chưa có quản trị viên nào trên tài khoản thì thay vào đó, các thành viên sẽ có tùy chọn này.  

Cách chuyển chủ sở hữu mới trở thành quản trị viên tài khoản

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào User Management [Quản lý người dùng] , sau đó chọn Users [Người dùng].
 3. Nhấp vào Add Users [Thêm người dùng] để thêm chủ sở hữu mới nếu họ chưa là thành viên trong tài khoản.
  Ghi chú: Họ cần xác nhận tài khoản Zoom và chuyển từ phần Pending [Đang chờ] sang Users [Người dùng] trước khi bạn có thể trao cho họ đặc quyền quản trị viên.
 4. Nhấp vào Edit [Chỉnh sửa] ở cuối hàng cho người dùng mà bạn muốn đổi thành quản trị viên.
 5. Thay đổi User Role [Vai trò người dùng] của họ từ Member [Thành viên] sang Admin [Quản trị viên].
 6. Nhấp vào Lưu.

Ghi chú: Nếu cần, chủ sở hữu mới có thể xóa chủ sở hữu cũ khỏi tài khoản

Cách chuyển quyền chủ sở hữu

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Account Management [Quản lý tài khoản], rồi nhấp vào Account Profile [Hồ sơ tài khoản].
 3. Nhấp vào Change Owner [Thay đổi chủ sở hữu].
 4. Nhập địa chỉ email của chủ sở hữu mới. 
 5. Nhấp vào Change [Thay đổi].
  • Địa chỉ email của chủ sở hữu mới sẽ được liệt kê trên trang Hồ sơ tài khoản và chủ sở hữu cũ giờ sẽ trở thành quản trị viên.
  • Nếu bạn có giấy phép/số điện thoại Zoom Phone và chủ sở hữu tài khoản mới không có giấy phép Zoom Phone, bạn sẽ thấy lời nhắc thông báo rằng giấy phép/số điện thoại Zoom Phone của bạn sẽ được chuyển sang cho chủ sở hữu mới. Bạn có thể tiếp tục hoặc hủy quá trình này.

Cách yêu cầu trở thành chủ sở hữu tài khoản (chỉ dành cho tài khoản Chuyên nghiệp)

Quản trị viên tài khoản trên các tài khoản Chuyên nghiệp có thể yêu cầu trở thành chủ sở hữu tài khoản. Họ sẽ cần gửi email đến chủ sở hữu tài khoản để được phê duyệt. 

Chủ sở hữu tài khoản có 168 giờ (7 ngày) để phản hồi. Trong thời hạn 7 ngày, Zoom sẽ gửi email hàng ngày tới chủ sở hữu tài khoản để được phê duyệt (cho đến khi chủ sở hữu tài khoản phản hồi). Nếu chủ sở hữu tài khoản không phản hồi lại bất kỳ email nào trong thời hạn 7 ngày, quản trị viên tài khoản sẽ trở thành chủ sở hữu tài khoản. Điều này không áp dụng với các tài khoản đủ điều kiện trở thành Quản lý chăm sóc khách hàng. Họ sẽ cần liên hệ Quản lý chăm sóc khách hàng hoặc chuyên viên tài khoản của mình để được hỗ trợ. 

Ghi chú: Nếu không tồn tại quản trị viên nào trên tài khoản, các thành viên sẽ có tùy chọn yêu cầu trở thành chủ sở hữu tài khoản.

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Account Management [Quản lý tài khoản], rồi nhấp vào Account Profile [Hồ sơ tài khoản].
 3. Nhấp vào Request Account Ownership [Yêu cầu quyền sở hữu tài khoản].
  Bạn sẽ thấy xác nhận rằng bạn đã yêu cầu quyền sở hữu tài khoản.

Chủ sở hữu tài khoản có thể phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu của bạn trong vòng 7 ngày. Khi phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu chuyển quyền sở hữu tài khoản, chủ sở hữu sẽ được yêu cầu xác minh bổ sung trước khi hoàn tất yêu cầu. Nếu họ không phản hồi yêu cầu của bạn, bạn sẽ tự động trở thành chủ sở hữu tài khoản sau 7 ngày. Bạn sẽ nhận được email xác nhận khi chủ sở hữu tài khoản phản hồi yêu cầu của bạn.