Phát trực tiếp bằng dịch vụ tùy chỉnh


Tổng quan

Nếu đã được quản trị viên tài khoản cấu hình, bạn có thể phát trực tiếp cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến lên một nền tảng tùy chỉnh. Nếu cấu hình tính năng này trước sự kiện, bạn có thể bắt đầu phát trực tuyến bằng một cú nhấp chuột sau khi hội thảo trực tuyến bắt đầu.

Bạn cũng có thể phát trực tiếp lên YouTube Live, Facebook Live, hoặc Facebook Workplace.

Lưu ý:

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Truyền phát cho cuộc họp

Truyền phát cho hội thảo trực tuyến

Cho phép phát trực tiếp tùy chỉnh cho cuộc họp

Tài khoản

Để cho phép tất cả các thành viên trong tổ chức phát trực tiếp cuộc họp bằng dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó chọn Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Trên thẻ Meeting [Cuộc họp] tại phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)] , tìm cài đặt Allow livestreaming of meetings [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp] , xác thực đã bật tính năng này, chọn tùy chọn Custom Live Streaming Service [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh] và nhấn Save [Lưu] để lưu các thay đổi.
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.
 5. (Tùy chọn) Cập nhật hướng dẫn để người tổ chức cuộc họp có thể cấu hình các cài đặt cần thiết khi họ lên lịch cuộc họp.

Nhóm

Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị viên mới được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Group Management [Quản lý nhóm] đổi tên thành Groups [Nhóm].

Để cho phép tất cả các thành viên trong một nhóm cụ thể phát trực tiếp cuộc họp bằng dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Nhấn vào User Management [Quản lý người dùng] rồi chọn Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấn vào tên nhóm bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trên thẻ Meeting [Cuộc họp] tại phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)] , tìm cài đặt Allow livestreaming of meetings [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp] , xác thực đã bật tính năng này, chọn tùy chọn Custom Live Streaming Service [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh] và nhấn Save [Lưu] để lưu các thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn bị vô hiệu hóa, tức là cài đặt này đang bị khóa cho cấp độ tài khoản và cần được thay đổi tại cấp độ đó.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.
 6. (Tùy chọn) Cập nhật hướng dẫn để người tổ chức cuộc họp có thể cấu hình các cài đặt cần thiết khi họ lên lịch cuộc họp.

Người dùng

Để bật cuộc họp phát trực tiếp mà bạn tổ chức trên Facebook:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Settings [Cài đặt].
 3. Trên thẻ Meeting [Cuộc họp] tại phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)] , tìm cài đặt Allow livestreaming of meetings [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp] , xác thực đã bật tính năng này, chọn tùy chọn Custom Live Streaming Service [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh] và nhấn Save [Lưu] để lưu các thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn bị vô hiệu hóa, tức là cài đặt này đang bị khóa ở cấp độ nhóm hoặc tài khoản, và bạn cần liên hệ với quản trị viên của Zoom để tiến hành thay đổi.
 4. (Tùy chọn) Cập nhật hướng dẫn để người tổ chức cuộc họp có thể cấu hình các cài đặt cần thiết khi họ lên lịch cuộc họp.

Cho phép phát trực tiếp tùy chỉnh cho hội thảo trực tuyến

Tài khoản

Để cho phép tất cả các thành viên trong tổ chức phát trực tiếp hội thảo trực tuyến bằng dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó chọn Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Trên thẻ Meeting [Cuộc họp] tại phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)] , tìm cài đặt Allow livestreaming of webinars [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến] , xác thực đã bật tính năng này, chọn tùy chọn Custom Live Streaming Service [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh] và nhấn Save [Lưu] để lưu các thay đổi.
 4. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.
 5. (Tùy chọn) Cập nhật hướng dẫn để người tổ chức cuộc họp có thể cấu hình các cài đặt cần thiết khi họ lên lịch cuộc họp.

Nhóm

Để cho phép tất cả các thành viên trong một nhóm cụ thể phát trực tiếp hội thảo trực tuyến bằng dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Nhấn vào User Management [Quản lý người dùng] rồi chọn Group Management [Quản lý nhóm]
 3. Nhấn vào tên nhóm bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trên thẻ Meeting [Cuộc họp] tại phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)] , tìm cài đặt Allow livestreaming of webinars [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến] , xác thực đã bật tính năng này, chọn tùy chọn Custom Live Streaming Service [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh] và nhấn Save [Lưu] để lưu các thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn bị vô hiệu hóa, tức là cài đặt này đang bị khóa cho cấp độ tài khoản và cần được thay đổi tại cấp độ đó.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.
 6. (Tùy chọn) Cập nhật hướng dẫn để người tổ chức cuộc họp có thể cấu hình các cài đặt cần thiết khi họ lên lịch cuộc họp.

Người dùng

Để bật hội thảo trực tuyến phát trực tiếp mà bạn chủ trì cùng với dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Settings [Cài đặt].
 3. Trên thẻ Meeting [Cuộc họp] tại phần In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)] , tìm cài đặt Allow livestreaming of webinars [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến] , xác thực đã bật tính năng này, chọn tùy chọn Custom Live Streaming Service [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh] và nhấn Save [Lưu] để lưu các thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn bị vô hiệu hóa, tức là cài đặt này đang bị khóa ở cấp độ nhóm hoặc tài khoản, và bạn cần liên hệ với quản trị viên của Zoom để tiến hành thay đổi.
 4. (Tùy chọn) Cập nhật hướng dẫn để người tổ chức cuộc họp có thể cấu hình các cài đặt cần thiết khi họ lên lịch cuộc họp.

Thiết lập phát trực tiếp tùy chỉnh

Tuân thủ các mục dưới đây để cài đặt phát trực tiếp tùy chỉnh cho cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến:

Cuộc họp

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Meetings [Cuộc họp].
 3. Nhấn Schedule a Meeting [Lên lịch cuộc họp] và nhập thông tin cần thiết để lên lịch cuộc họp.
 4. Nhấn Save [Lưu] để hiển thị một loạt thẻ với các tùy chọn nâng cao.
 5. Nhấn thẻ Live Streaming [Phát trực tiếp], sau đó nhấn Configure Custom Streaming Service [Cấu hình dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh].
 6. Làm theo hướng dẫn nêu tại hộp màu xanh lá cây do quản trị viên của bạn cung cấp. Liên hệ với quản trị viên nếu hướng dẫn không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc bật Configure live stream during the meeting [Cấu hình phát trực tiếp trong cuộc họp] để trực tiếp nhập thông tin chi tiết.
 7. (Tùy chọn) Nếu dịch vụ phát trực tiếp yêu cầu xác thực, hãy bật Custom streaming service requires authentication to broadcast [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh yêu cầu xác thực trước khi phát]. Tên người dùng và mật khẩu cho dịch vụ này sẽ được yêu cầu trong cuộc họp.
 8. Nhấn Save [Lưu] để lưu cài đặt phát trực tiếp của bạn.
  Người chủ trì có thể phát trực tiếp cuộc họp này mà không cần bổ sung những cài đặt như vậy sau khi cuộc họp bắt đầu.

Hội thảo trực tuyến

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn Schedule a Webinar [Lên lịch hội thảo trực tuyến] và nhập thông tin cần thiết.
 4. Nhấn Schedule [Lên lịch] để hiển thị một loạt thẻ với các tùy chọn nâng cao.
 5. Nhấn thẻ More [Thêm], sau đó nhấn Configure Custom Streaming Service [Cấu hình dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh] trong phần Live Streaming [Phát trực tiếp].
 6. Làm theo hướng dẫn nêu tại hộp màu xanh lá cây do quản trị viên của bạn cung cấp. Liên hệ với quản trị viên nếu hướng dẫn không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc bật Configure live stream during the meeting [Cấu hình phát trực tiếp trong cuộc họp] để trực tiếp nhập thông tin chi tiết.
 7. (Tùy chọn) Nếu dịch vụ phát trực tiếp yêu cầu xác thực, hãy bật Custom streaming service requires authentication to broadcast [Dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh yêu cầu xác thực trước khi phát]. Tên người dùng và mật khẩu cho dịch vụ này sẽ được yêu cầu trong hội thảo trực tuyến.  
 8. Nhấn Save [Lưu] để lưu cài đặt phát trực tiếp của bạn.
  Người chủ trì có thể phát trực tiếp hội thảo trực tuyến này mà không cần bổ sung những cài đặt như vậy sau khi cuộc họp bắt đầu.

Bắt đầu phát trực tiếp tùy chỉnh trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến

Để phát trực tiếp cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến lên một nền tảng tùy chỉnh:

 1. Bắt đầu cuộc họp/hội thảo trực tuyến với vai trò là người chủ trì bằng cách thực hiện một trong các hướng dẫn sau:
 • Nhấn nút More [Thêm] trong chức năng điều khiển của người chủ trì.
 • Chọn Live on Custom Live Stream Service [Trực tiếp trên dịch vụ phát trực tiếp] .
  Nếu người tổ chức đã cấu hình hội thảo trực tuyến này để phát trực tiếp tùy chỉnh, một cửa sổ trình duyệt sẽ mở ra và cho biết tiến trình khi Zoom chuẩn bị phát trực tiếp hội thảo trực tuyến.
  Trường hợp người tổ chức không cài đặt hội thảo trực tuyến này cho việc phát trực tiếp tùy chỉnh thì bạn phải nhập các giá trị cung cấp trong hướng dẫn.
 • Nếu phát trực tiếp tùy chỉnh yêu cầu xác thực, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập tên người dùng và mật khẩu cần thiết.