Xem lịch sử hóa đơn Zoom


Bạn có thể tìm lịch sử hóa đơn cho tài khoản của mình trên cổng web của Zoom. Bạn phải là chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên hoặc trong vai trò khác có quyền thanh toán.

Nếu bạn cần thêm thông tin về hóa đơn, vui lòng tham khảo bảng phân tích các thành phần và thông tin chi tiết hóa đơn của chúng tôi. 

Ghi chú: Kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, một số chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên nhất định sẽ nhận thấy phần Gói và thông tin thanh toán chuyên biệt trong menu QUẢN TRỊ VIÊN.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cần thiết để xem lịch sử hóa đơn

Cách xem lịch sử hóa đơn

  1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
  2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào thẻ Lịch sử hóa đơn.
  4. Chọn các hóa đơn bạn muốn xem hoặc thanh toán.
  5. Nhấp vào In để tải xuống và xem bản PDF của hóa đơn

Tình trạng hóa đơn

Bạn sẽ thấy các tình trạng sau trong thẻ Lịch sử hóa đơn.