Thiết lập Zoom Rooms với Lịch Google


Khi tài nguyên lịch được tích hợp với Zoom Room, những cuộc họp đã lên lịch cho phòng sẽ hiển thị trên màn hình tivi, trình điều khiển và hiển thị lên lịch của phòng. Các thành viên trong tổ chức có thể lên lịch cuộc họp trong Zoom Room bằng cách mời phòng tham gia cuộc họp. Phòng hội nghị được ấn định làm tài nguyên lịch thông qua dịch vụ lịch. Cho phép Zoom truy cập vào tài nguyên lịch giúp người dùng có thể khởi tạo và tham gia cuộc họp trong phòng chỉ với một chạm.

Ghi chú: Sau khi bạn tạo tài nguyên lịch trong Google, có thể mất tới 72 giờ trước khi bạn có thể chia sẻ tài nguyên lịch với người dùng chuyên dụng mà bạn đã tạo để quản lý lịch.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt cho Zoom Rooms với Lịch Google

Cách chuẩn bị tích hợp Lịch Google với Zoom Rooms

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google với vai trò là quản trị viên.
 2. Tạo một người dùng chuyên dụng có thể quản lý tất cả tài nguyên lịch.
  Xem bài viết hỗ trợ của Google, Add users individually [Thêm người dùng riêng lẻ] để được hướng dẫn cách thêm người dùng này.
 3. Tạo hoặc xác định tài nguyên lịch cho từng Zoom Room.
  Xem bài viết hỗ trợ của Google, Add a calendar resource [Thêm tài nguyên lịch] để được hướng dẫn.
 4. Mở ứng dụng Lịch Google.
  Đảm bảo bạn có thể nhìn thấy tài nguyên lịch cho từng phòng dưới mục My calendars [Lịch của tôi].

Cách chia sẻ một tài nguyên lịch Zoom Room

Làm theo các bước sau để chia sẻ tài nguyên lịch với người dùng bạn tạo ra để quản lý tài nguyên lịch, và cấp cho họ quyền thực hiện thay đổi. Lặp lại các bước này với từng tài nguyên lịch bạn muốn chia sẻ.

 1. Đăng nhập vào Lịch Google bằng người dùng bạn tạo để quản lý các tài nguyên lịch.
 2. Nhấn vào biểu tượng menu ở góc trên bên trái.
 3. Để tìm một tài nguyên lịch cho Zoom Room, di chuột qua tên tài nguyên lịch, nhấn vào biểu tượng ba chấm more-button.png, sau đó nhấn Settings and sharing [Cài đặt và chia sẻ].
 4. Dưới phần Share with specific people [Chia sẻ với những người cụ thể], nhấn vào Add People [Thêm người].
 5. Nhập địa chỉ email của người dùng chuyên dụng sẽ quản lý các tài nguyên lịch.
 6. Với mục Permissions [Quyền], chọn Make Changes and manage Sharing [Thực hiện thay đổi và quản lý chia sẻ].
 7. Nhấn vào Send [Gửi].
  Ghi chú: Tài khoản mà bạn chia sẻ quyền với sẽ phải đăng nhập vào hộp thư và chấp nhận lời mời chia sẻ.
 8. Lặp lại các bước trên để chia sẻ thêm tài nguyên lịch.

Cách thêm tài nguyên lịch vào Lịch Google (người dùng cuối)

Sau khi chia sẻ tài nguyên lịch với người dùng chuyên dụng mà bạn đã tạo để quản lý tài nguyên lịch, bạn có thể hướng dẫn người dùng làm theo các bước sau để thêm tài nguyên vào Lịch Google của họ.

 1. Đăng nhập vào Lịch Google.
 2. Bên cạnh mục Add Coworker's Calendar [Thêm lịch đồng nghiệp], nhấn vào dấu + , sau đó nhấn Browse resources [Duyệt tài nguyên].
 3. Chọn (các) ô bên cạnh tài nguyên Zoom Room bạn muốn thêm.

Cách gỡ bỏ Google Hangouts từ lịch của bạn

Làm theo các bước này để lời mời Google Hangouts không tự động thêm vào các sự kiện mà người dùng tạo.

 1. Đăng nhập vào Google Admin.
 2. Đến mục Calendar - Sharing Settings [Lịch - Cài đặt chia sẻ].
  Có thể tìm thấy mục Calendar - Sharing Settings [Lịch - Cài đặt chia sẻ] của bạn dưới mục Apps [Ứng dụng] > GSuite > Calendar [Lịch] > Sharing Settings [Cài đặt chia sẻ].
 3. Bỏ chọn ô cho tùy chọn Video Calls [Gọi video].
 4. Nhấn vào Save [Lưu].

Cách thêm dịch vụ Lịch Google vào Zoom

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
  Ghi chú: Tài khoản phải có quyền Zoom Rooms.
 2. Dưới mục Room Management [Quản lý phòng], chọn Calendar Integration [Tích hợp lịch].
 3. Nhấn vào Add Calendar Service [Thêm dịch vụ lịch].
 4. Nhấn Add [Thêm] trong phần Lịch Google .
 5. Chọn địa chỉ email liên kết với dịch vụ lịch chia sẻ cho tổ chức của bạn. Nếu người dùng chuyên dụng cho dịch vụ lịch không hiển thị, nhấn vào Use another account [Dùng một tài khoản khác], và thêm thông tin đăng nhập cho người dùng đó.
 6. Nhấn vào Allow [Cho phép] trên trang xác nhận cho Zoom quyền quản lý lịch trong tài khoản của người dùng chuyên dụng.
  Trang Calendar Integration [Tích hợp lịch] sẽ hiển thị tài nguyên lịch mà bạn đã thêm.
  Ghi chú: Thêm một Zoom Room để đặt cấu hình tài nguyên lịch với Zoom Room.