Nhật ký khắc phục sự cố cho Plugin Outlook trên macOS


Sau khi thực hiện một số lần khắc phục sự cố, nhóm Hỗ trợ có thể yêu cầu bạn cài đặt gói khắc phục sự cố đặc biệt cho plugin Outlook để ghi lại thêm thông tin về sự cố của bạn và giúp các kỹ sư Zoom điều tra sự cố. Sau khi tái tạo sự cố, các tệp này cần được gửi đến nhân viên hỗ trợ Zoom của bạn thông qua phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có của bạn. Phiên bản khắc phục sự cố này không cho phép nhân viên hỗ trợ hoặc kỹ thuật Zoom truy cập vào máy tính của bạn mà chỉ thu thập thêm thông tin về vấn đề cụ thể của bạn.

  1. Tải xuống phiên bản khắc phục sự cố cho Plugin Outlook do nhóm Hỗ trợ cung cấp.
  2. Nhấn đúp vào tệp và làm theo hướng dẫn để mở.
  3. Đăng nhập vào Plugin Outlook Mac mới và chạy cùng một trường hợp tương tự để tái tạo vấn đề
  4. Mở finder [công cụ tìm kiếm] của bạn và chọn Go [Đi tới], rồi chọn Go to Folder... [Đi tới thư mục...]
  5. Đối với Outlook 2011, nhập ~/Documents/ZoomOutlookPlugin/ZoomOutlookPlugin.log
  6. Đối với Office 365/2016 Phiên bản 15.x, nhập ~/Library/Containers/com.microsoft.outlook/Data/Documents/ZoomOutlookPlugin/ZoomOutlookPlugin.log
  7. Gửi nhật ký hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi cho chúng tôi liên kết trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.
  8. Sau khi gửi nhật ký, vui lòng gỡ cài đặt phiên bản khắc phục sự cố này của Plugin Outlook dành cho Zoom và cài đặt lại từ trang Tải xuống.