Định cấu hình Zoom trên Chrome OS


Tổng quan

Nếu bạn là quản trị viên quản lý các thiết bị Chrome OS, bạn có thể cấu hình Zoom dành cho Chrome OS bằng bảng điều khiển quản trị viên của Google. Bạn có thể thiết lập chính sách kiểm soát các tính năng đăng nhập.

Ghi chú: Do hỗ trợ cho các ứng dụng ChromeOS đang được gỡ bỏ trên tất cả các hệ thống điều hành vào tháng 6 năm 2022, Zoom đã cho ra mắt Zoom dành cho Chrome PWA (Progressive Web App),  được dự kiến thay thế cho ứng dụng Zoom trên ChromeOS. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các quản trị viên bắt đầu di chuyển người dùng từ ứng dụng ChromeOS sang Zoom dành cho Chrome PWA mới để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ. 

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Chính sách được hỗ trợ

Sử dụng trình chỉnh sửa văn bản để tạo một tệp JSON. Các tham số dưới đây được hỗ trợ. Nếu bạn không xác định một tham số, giá trị mặc định sẽ được sử dụng.

Tham sốLoại giá trịMặc địnhMô tả
BlockUntrustedSSLCertBoolean
(true hoặc false)
SaiXác định xem có ngừng ứng dụng vì chứng chỉ không hợp lệ hay không. Nếu giá trị là false thì người dùng sẽ được hỏi có tin tưởng chứng chỉ này hay không.
DisableGoogleLoginBoolean
(true hoặc false)
SaiXác định xem việc đăng nhập bằng Google có bị vô hiệu hóa hay không.
DisableFacebookLoginBoolean
(true hoặc false)
SaiXác định xem việc đăng nhập bằng Facebook có bị vô hiệu hóa hay không.
DisableLoginWithSSOBoolean
(true hoặc false)
SaiXác định xem việc đăng nhập bằng SSO có bị vô hiệu hóa hay không.
DisableLoginWithEmailBoolean
(true hoặc false)
SaiXác định xem việc đăng nhập bằng email có bị vô hiệu hóa hay không.
SetSSOURLChuỗi(trống)

Xác định trước URL tùy biến được dùng để đăng nhập bằng SSO.

Ví dụ: Nhập "success" để cài đặt URL SSO dưới dạng https://success.zoom.us

ForceLoginWithSSOBoolean
(true hoặc false)
SaiXác định xem SSO có phải là phương thức đăng nhập mặc định không. Nếu cài đặt giá trị là True, người dùng vẫn có thể chuyển sang phương thức đăng nhập khác. Mục này sẽ không khả dụng nếu DisableLoginWithSSO được cài đặt giá trị True.
GoogleLoginRenameDisabledBoolean
(true hoặc false)
SaiNgăn người dùng đổi tên trước khi tham gia cuộc họp nếu đăng nhập bằng Google
SSOLoginRenameDisabledBoolean
(true hoặc false)
SaiNgăn người dùng đổi tên trước khi tham gia cuộc họp nếu đăng nhập bằng SSO
SetAccountIDsRestrictedToJoinChuỗi(trống)Cài đặt ID tài khoản* giới hạn client tham gia cuộc họp chủ trì bởi những số ID tài khoản cụ thể
BandwidthLimitUpChuỗi(trống)Cài đặt giới hạn băng thông (bằng Kbps) để tải lên lưu lượng từ Zoom client
BandwidthLimitDownChuỗi(trống)Cài đặt giới hạn băng thông (bằng Kbps) để tải xuống lưu lượng từ Zoom client

*Ghi chú: Phải sử dụng tài khoản quản trị viên hoặc chủ sở hữu để liên hệ bộ phận Hỗ trợ lấy ID tài khoản của bạn. 

Mẫu JSON

Tham khảo mẫu cấu hình để vô hiệu hóa đăng nhập bằng Google và giới hạn đăng nhập vào một tài khoản cụ thể dưới đây:

{
"DisableGoogleLogin": {
"Value": true
}
"SetAccountIDsRestrictedToJoin": {
"Value": “abcdefg“
}
}

Định cấu hình Zoom trên Chrome OS

  1. Đăng nhập vào bảng điều khiển quản trị viên của Google.
  2. Từ Home [Trang chủ], đi đến Devices [Thiết bị] và sau đó chọn Chrome.
  3. Nhấn vào Apps & extensions [Ứng dụng và tiện ích mở rộng].
  4. Nhấn vào Upload Configuration File [Tải lên tệp cấu hình] và tải lên tệp JSON bạn đã tạo.
  5. Nhấn Lưu.
  6. (Tùy chọn) Kiểm tra xem chính sách đã được thiết lập thành công hay chưa bằng cách truy cập vào thiết bị Chrome OS cần dùng và nhập chrome://policy vào trình duyệt.