Triển khai hàng loạt với cài đặt cấu hình sẵn cho Windows


Zoom Desktop Client có thể được cấu hình hàng loạt cho Windows theo 3 cách khác nhau: thông qua trình cài đặt MSI cho cả cấu hình và cài đặt, mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory sử dụng Chính sách nhóm để cấu hình, hoặc thông qua khoá registry để cấu hình.

Zoom Rooms cho Windows cũng có thể cấu hình bằng mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory sử dụng Chính sách nhóm hoặc khoá registry.

Nếu sử dụng trình cài đặt MSI, Zoom có thể được triển khai thông qua GPO hoặc SCCM.Nếu cài đặt desktop client bằng lệnh GPO, bạn có thể cài đặt bằng lệnh khởi động. Nếu bạn cũng muốn triển khai plugin Outlook thông qua lệnh GPO, hãy cài đặt bằng lệnh logon.

Cài đặt với Mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory hoặc khoá registry, quản trị viên có thể khoá một số tính năng và cài đặt nhất định khi triển khai Zoom.

Ghi chú: Cài đặt MSI yêu cầu quyền quản trị nâng cao.

Bài viết này đề cập đến:

Tìm hiểu cách cài đặt Zoom với các cài đặt cấu hình sẵn trên Mac.

Yêu cầu cài đặt

Ghi chú: Một số nút điều chỉnh liệt kê bên dưới yêu cầu phiên bản mới nhất của trình cài đặt Zoom dành cho CNTT.

Đang tải xuống Trình cài đặt MSI

 1. Truy cập vào Download Center
 2. Nhấn vào Download for IT Admin [Tải xuống cho Quản trị viên CNTT] hoặc tải xuống trực tiếp từ https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstallerFull.msi

Mức ưu tiên của cài đặt

Cài đặt có thể được cấu hình ở nhiều nơi. Một số cài đặt chỉ có thể được cấu hình bởi Quản trị viên Zoom hoặc Quản trị viên CNTT và một số cài đặt có thể được cấu hình bởi người dùng cuối. Nếu cài đặt xung đột, Zoom sẽ sử dụng những mức ưu tiên bên dưới:

Triển khai và định cấu hình cho Zoom desktop client

Triển khai dòng lệnh

Cài đặt thông thường: msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log

Cài đặt âm thầm: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart /log install.log

Đợi cho đến khi cuộc họp đang diễn ra kết thúc trước khi cài đặt:  msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /norestart MSIRESTARTMANAGERCONTROL=”Disable”

Tự khởi động âm thầm: Bị tắt theo mặc định, tuỳ chọn này sẽ làm cho Desktop Client khởi động tự động và âm thầm với Windows. Để bật tuỳ chọn này, hãy thêm zSilentStart="true" vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSilentStart="true"

Không có lối tắt trên màn hình: Tắt theo mặc định. Tuỳ chọn này ngăn việc tạo lối tắt trên màn hình khi cài đặt hoặc cập nhật. Để bật tuỳ chọn này, hãy thêm zNoDesktopShortCut="true" vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZNoDesktopShortCut="true"

Định cấu hình trước URL trang đăng nhập một lần: Tắt theo mặc định. Tuỳ chọn này cho phép bạn định cấu hình trước URL trang đăng nhập một lần. Để đặt URL, hãy thêm zSSOHost="vanity_URL" vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn. Ví dụ, có thể cài đặt hooli.zoom.us bằng một trong bất kỳ định dạng bên dưới:

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSSOHost="vanity_URL"

Tự động cập nhật: Được tắt theo mặc định, tuỳ chọn này sẽ gỡ bỏ tuỳ chọn Check for Updates [Kiểm tra cập nhật] trong client và vì vậy không cho phép người dùng kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật cho Zoom client. Nếu tuỳ chọn tự động cập nhật được bật, người dùng sẽ có thể kiểm tra các bản cập nhật trong client và sẽ không cần quyền quản trị viên nâng cao để cập nhật. Để bật và cho phép người dùng cập nhật Zoom client, hãy thêm ZoomAutoUpdate="true" vào lựa chọn cài đặt của bạn:

msiexec /package  ZoomInstallerFull. msi /lex zoommsi.log ZoomAutoUpdate="true"

Ghi chú:

Dịch vụ chia sẻ nâng cao: Được bật theo mặc định. Tính năng này có thể tắt dịch vụ này và chặn lời nhắc nhập thông tin đăng nhập của quản trị viên trong suốt quá trình nâng cấp. Nếu dịch vụ này bị tắt, trải nghiệm tự động cập nhật có thể bị ảnh hưởng một chút. Để tắt dịch vụ, hãy thêm DisableAdvancedSharingService=true vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log DisableAdvancedSharingService=true

Bắt đầu và kết thúc cổng tường lửa: Thiết lập quy tắc tường lửa cho kết nối đến và đi cho Zoom client. FirewallPortStart và FirewallPortEnd cần được cấu hình cùng nhau vì Zoom không khuyến nghị chỉ bật một trong hai tùy chọn.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log FirewallPortStart="7200" FirewallPortEnd="17210"

Tuỳ chọn cấu hình bổ sung

zConfig: Để bật tuỳ chọn bổ sung, hãy thêm tham số ZConfig vào cuối lựa chọn cài đặt của bạn. Phân cách các tuỳ chọn bằng ';':

msiexec /package ZoomInstaller.msi /norestart /lex msi.log ZConfig="account=your_account_id;nogoogle=1;nofacebook=1;login_domain=yourcompany.com&yourcompany2.com"

Tuỳ chọn bổ sung cho ZConfig được liệt kê trong bảng bên dưới.

Cho phép người dùng thay đổi cài đặt: triển khai cài đặt nhưng cho phép người dùng thay đổi các cài đặt trong Zoom desktop client, triển khai với "ZRecommend" thay vì "ZConfig". Ví dụ: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi ZRecommend="AudioAutoAdjust=1"  

Nếu bạn muốn cố định một số cài đặt cụ thể và cho phép người dùng thay đổi một số cài đặt mặc định khác, hãy sử dụng cả ZConfig và ZRecommend. Ví dụ: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi  ZConfig="nogoogle=1" ZRecommend="AudioAutoAdjust=1" 

Lưu ý: Nếu chế độ cài đặt đã được thiết lập cho cả ZConfig và ZRecommend, ZConfig sẽ vẫn khoá cài đặt và người dùng không thể thay đổi cài đặt đã khóa.

Triển khai Intune

 1. Đăng nhập vào Microsoft Intune.
 2. Nhấn vào Client apps [Ứng dụng client].
 3. Nhấn vào Apps [Ứng dụng].
 4. Nhấn vào Add [Thêm].
 5. Đối với Loại ứng dụng, hãy chọn Line-of-business app [Ứng dụng nghiệp vụ] rồi nhấn vào Select [Chọn].
 6. Nhấn vào Select app package file [Chọn tệp gói ứng dụng].
 7. Nhấn vào Select a file [Chọn một tệp tin] và chọn ZoomInstallFull.msi. 
 8. Nhấn OK.
 9. Trong thẻ thông tin của Ứng dụng, hãy nhập vào những thông tin sau:
  • Mô tả- Nhập mô tả của ứng dụng, ví dụ như ứng dụng Zoom Meeting.
  • Nhà phát hành- Nhập Zoom Video Communications.
  • Bối cảnh cài đặt ứng dụng- Nhấn vàoThiết bị.
  • Đối số dòng lệnh- Nhập bất cứ nút điều chỉnh cài đặt MSI nào
   • Để bật chế độ mặc định cần phải khoá, hãy bắt đầu từng nút điều chỉnh cài đặt với ZConfig. Ví dụ: ZConfig=”nogoogle=1”.
   • Để bật các chế độ cài đặt mặc định mà người dùng có thể thay đổi, hãy bắt đầu từng nút điều chỉnh cài đặt với ZRecommend. Ví dụ: ZRecommend=”AudioAutoAdjust=1”.
 10. Nhấn vào Next [Tiếp theo].
 11. Thêm bất kỳ thẻ Phạm vi hoạt động theo ý thích.
 12. Nhấn vào Next [Tiếp theo].
 13. Chọn có cho phép đây là ứng dụng bắt buộc cho bất kỳ nhóm người dùng cụ thể, mọi người dùng và/hoặc mọi thiết bị nào không.
 14. Nhấn vào Next [Tiếp theo].
 15. Xem lại tóm tắt triển khai, rồi nhấn vào Create [Tạo].

Tuỳ chọn cấu hình

Lưu ý: Mục registry cho những cài đặt bên dưới sẽ nằm ở những thư mục sau: 

Cài đặt chung

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhTùy chọn MSI Loại giá trị
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng GoogleTắt, 0NoGoogleBoolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng FacebookTắt, 0NoFacebookBoolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập bằng EmailTắt, 0DisableLoginWithEmailBoolean
Gỡ bỏ tuỳ chọn đăng nhập một lầnTắt, 0NoSSOBoolean
Yêu cầu đăng nhập một lần mới khi khởi động clientTắt, 0DisableKeepSignedInWithSSOBoolean
Yêu cầu đăng nhập mới bằng Google khi khởi động clientTắt, 0DisableKeepSignedInWithGoogleBoolean
Yêu cầu đăng nhập mới bằng Facebook khi khởi động clientTắt, 0DisableKeepSignedInWithFacebookBoolean
Đặt và khoá URL trang đăng nhập một lần mặc định cho đăng nhập client

Ví dụ: hooli.zoom.us sẽ được đặt là ForceSSOUrl=hooli
TắtForceSSOUrl=your_companyChuỗi
Chặn Zoom tự động khởi chạy URL trang đăng nhập một lần được dùng trước đó. Việc này sẽ có ích cho những người dùng có nhiều tài khoản và mỗi tài khoản có URL đăng nhập một lần riêng.Tắt, 0DisableAutoLaunchSSO
Boolean
Đặt đăng nhập một lần làm đăng nhập mặc địnhTắt, 0AutoSSOLoginBoolean
Chặn các kết nối đến chứng chỉ SSL không đáng tin cậyBật, 1BlockUntrustedSSLCert Boolean
Nhúng một chuỗi đại diện người dùng được chỉ định cho mọi yêu cầu HTTP từ Zoom clientTắtEmbedUserAgentStringChuỗi
Tắt lời nhắc kiểm soát tài khoản người dùng (UAC) khi đăng nhập vào ZoomBật, 1AddFWExceptionBoolean
Thu nhỏ Zoom vào khay hệ thốngBật, 1Min2TrayBoolean
Tự động khởi chạy Zoom khi Windows khởi độngTắt, 0ZoomAutoStartBoolean
Tự động khởi chạy Zoom một cách âm thầm khi Windows khởi độngTắt, 0zSilentStartBoolean

Cho phép desktop client âm thầm kiểm tra các bản cập nhật; nếu phiên bản của người dùng thấp hơn phiên bản ổn định của Zoom, cài đặt phiên bản cao hơn khi khởi chạy client.

Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật lựa chọn AutoUpdate.

Bật, 1EnableSilentAutoUpdateBoolean

Cho phép desktop client kiểm tra các bản cập nhật và nếu phiên bản của người dùng thấp hơn phiên bản mới nhất của Zoom, hiển thị lời nhắc người dùng cài đặt bản cập nhật.

Tuỳ chọn này yêu cầu bạn phải bật lựa chọn AutoUpdate.

Tắt, 0AlwaysCheckLatestVersionBoolean

Cho phép kiểm soát nhịp độ cập nhật áp dụng cho desktop client.

Slow (0): ít cập nhật và ổn định hơn
Fast (1): tính năng và cập nhật mới nhất

Slow (0) SetUpdatingChannelBoolean

Ngăn desktop client tự động nâng cấp lên phiên bản 64 bit, nếu phiên bản 32 bit được cài đặt trên hệ thống 64 bit.

Tắt, 0DisableUpdateTo64BitBoolean
Không tạo lối tắt trên màn hình cho ZoomTắt, 0zNoDesktopShortCutBoolean
Đặt miền địa chỉ email mà người dùng có thể dùng để đăng nhậpTắtLogin_Domain, domain Chuỗi

Yêu cầu người dùng phải đăng nhập trước khi tham gia cuộc họp trên ứng dụng. Người dùng có thể đăng nhập trên web portal khi tham gia cuộc họp qua URL.

Tắt, 0EnforceSignInToJoinBoolean
Yêu cầu client đăng nhập vào tài khoản Zoom trước khi tham gia bất kỳ cuộc họp nào.TắtEnforceAppSignInToJoinBoolean
Đặt mã tài khoản (A) giới hạn client tham gia cuộc họp do một số tài khoản cụ thể chủ trì.Tắt, 0Account, your_account_idChuỗi
Thực thi xác thực cuộc họp nội bộ (B)TắtSetDevicePolicyToken, device_tokenChuỗi
Giữ người dùng đăng nhập trong client khi client khởi động lại (chỉ áp dụng cho đăng nhập qua email)Tắt, 0KeepSignedInBoolean
Zoom client sẽ tự động mở và sau khi hệ thống khởi động lại.Tắt, 0AutoStartAfterRebootBoolean
Zoom client sẽ bắt đầu trong khay hệ thống sau khi hệ thống khởi động lạiTắt, 0AutoStartInSystemTrayBoolean
Đặt miền trang web để đăng nhập hoặc tham gia cuộc họp. Theo mặc định, giá trị là https://zoom.us hoặc https://zoom.com Tắt, rỗngSetWebDomain, domainChuỗi
Đặt Chế độ chân dung là chế độ mặc định khi mở ZoomTắt, 0DefaultUsePortraitViewBoolean
Chia sẻ âm thanh khi chia sẻ màn hình đến Zoom RoomBật, 1PresentToRoomWithAudioBoolean
Hiển thị nút Call Room System [Gọi hệ thống phòng] trên màn hình trang chủ Zoom clientTắt, 0EnableStartMeetingWithRoomSystemBoolean
Hiển thị tên người gọi cho Hệ thống phòng được mời tham gia cuộc họp ZoomTắt, 0AppendCallerNameForRoomSystemBoolean
Bật chế độ kiểm soát thiết bị giao diện con người (HID) cho các thiết bị âm thanh USB từ Zoom clientBật, 1EnableHIDControlBoolean

Nếu bật tính năng này, client sẽ sử dụng các cổng sau để truyền nội dung đa phương tiện:

Âm thanh: 8803
Chia sẻ màn hình: 8802
Video: 8801

Tắt, 0EnableIndependentDataPortBoolean

Sử dụng trình duyệt được nhúng trong client để đăng nhập một lần

Tắt, 0EnableEmbedBrowserForSSOBoolean

Tự động gửi nhật ký khi có sự cố nghiêm trọng

Tắt, 0EnableAutoUploadDumpsBoolean

Hiển thị trạng thái liên hệ trong Outlook và đặt Zoom là ứng dụng trò chuyện, cuộc họp và điện thoại mặc định trong Outlook

Tắt, 0IntegrateZoomWithOutlookBoolean

Bật chế độ Làm đẹp ngoại hình

Tắt, 0EnableFaceBeautyBoolean

Điều khiển từ xa tất cả các ứng dụng

Tắt, 0RemoteControlAllAppBoolean

Zoom client khởi tạo quá trình video nâng cao để hỗ trợ đánh dấu DSCP nâng cao

Tắt, 0EnableElevateForAdvDSCPBoolean

Khi bật, lưu lượng chia sẻ màn hình sẽ được gửi qua TCP thay vì UDP.

Tắt, 0 ShareSessionDisableUDP
Boolean

Chặn lưu lượng âm thanh qua proxy

Tắt, 0DisableAudioOverProxyBoolean

Chặn lưu lượng video qua proxy

Tắt, 0DisableVideoOverProxyBoolean

Chặn lưu lượng chia sẻ màn hình qua proxy

Tắt, 0DisableSharingOverproxyBoolean

Đặt một máy chủ proxy cho client là máy chủ được đặt tên.

Ví dụ: máy chủ: cổng

TắtProxyServer, proxy_addressChuỗi
Đặt máy chủ proxy cho client với URL PACTắtProxyPac, your_pac_urlChuỗi
Đặt quy tắc bỏ qua proxy cho Zoom clientTắtProxyBypass, bypass_ruleChuỗi
Loại bỏ tiếng ồn từ nguồn cấp video khi đang xử lý.Bật, 1EnableTemporalDeNoiseBoolean
Sử dụng tăng tốc phần cứng để xử lý video.Bật, 1EnableGPUComputeUtilizationBoolean
Sử dụng tăng tốc phần cứng để xử lý video khi gửi video.Bật, 1EnableHardwareAccForVideoSendBoolean
Sử dụng tăng tốc phần cứng để xử lý video khi nhận video.Bật, 1EnableHardwareAccForVideoReceiveBoolean
Bỏ qua thiết lập băng thông giới hạn trên chế độ cài đặt trang web. Có ích cho những trường hợp ngoại lệ.Tắt, 0IgnoreBandwidthLimitsBoolean
Cho phép một số URL cụ thể được tin cậy và bỏ qua lời nhắc chứng chỉ không đáng tin nếu chứng chỉ bị thu hồi. Nhiều tên miền nên được phân tách bằng ";", ví dụ như "hooli.com;hooli.org"Tắt, rỗngSetNoRevocationCheckUrlsChuỗi
Ẩn nút khởi chạy nhanh Zoom Apps trong giao diện Zoom.Tắt, 0DisableZoomAppsBoolean

Ghi chú:

Cài đặt cuộc họp

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhTuỳ chọn MSILoại giá trị
Tắt camera khi tham gia Cuộc họpTắt, 0DisableVideoBoolean
Khi tham gia cuộc họp, cửa sổ cuộc họp sẽ khởi chạy trong cửa sổ toàn màn hình theo mặc định Bật, 1AutoFullScreenWhenViewShareBoolean
Tự động điều chỉnh nội dung chia sẻ màn hình để vừa với màn hình của người xemBật, 1AutoFitWhenViewShareBoolean
Sử dụng Video HD khi tham gia cuộc họpTắt, 0Use720pByDefaultBoolean
Tự động bật màn hình képTắt, 0UseDualMonitorBoolean
Chặn chế độ toàn màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họpTắt, 0FullScreenWhenJoinBoolean
Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp (bật Luôn hiện các nút điều khiển cuộc họp)Bật, 1AutoHideToolbarBoolean
Ẩn những người tham gia không có video theo mặc địnhTắt, 0HideNoVideoUsersBoolean
Luôn tắt tiếng micrô khi tham gia cuộc họpTắt, 0MuteVoipWhenJoinBoolean
Tự động kết nối âm thanh với âm thanh máy tính khi tham gia cuộc họpTắt, 0AutoJoinVOIPBoolean

Đặt xử lý tín hiệu âm thanh cho thiết bị âm thanh của Windows

Tự động - 0
Tắt - 1
Mở - 2

Auto, 0SetAudioSignalProcessTypeChuỗi

Đặt mức độ giảm tiếng ồn

Tự động - 0
Thấp -1
Trung bình - 2
Cao - 3

Tự động, 0SetSuppressBackgroundNoiseLevelChuỗi
Hiển thị khoảng thời gian người dùng tham gia cuộc họpTắt, 0ShowConnectedTimeBoolean
Xác nhận trước khi rời cuộc họpBật, 1ConfirmWhenLeaveBoolean
Tắt Chia sẻ màn hình khi bắt đầu hoặc tham gia cuộc họpTắt, 0DisableScreenShareBoolean
Tắt chế độ Aero của Window trong Windows 7Tắt, 0NoAeroOnWin7Boolean
Đặt vị trí ghi mặc định cho các bản ghi cục bộTệp tài liệu RecordPath, C:/your_recording_path Chuỗi
Tự động điều chỉnh cài đặt micrô

Bật, 1

AudioAutoAdjustBoolean
Điều khiển chế độ Âm thanh gốc cho micrôTắt, 0EnableOriginalSoundBoolean
Luôn sử dụng ID Cuộc họp Cá nhân cho cuộc họp tức thờiTắt, 0UsePMIBoolean
Tắt trò chuyện trong cuộc họpTắt, 0zDisableChatBoolean

Tắt truyền tệp trong cuộc họp (gửi hoặc nhận tệp)

Tắt, 0zDisableFTBoolean
Tắt truyền tệp của bên thứ 3 trong cuộc họpTắt, 0DisableMeeting3rdPartyFileStorageBoolean
Tắt tính năng ghi lại cục bộ Tắt, 0zDisableLocalRecordBoolean
Tắt tính năng ghi lại trên đám mây Tắt, 0zDisableCMRBoolean
Tắt tính năng gửi videoTắt, 0zDisableSendVideoBoolean
Tắt tính năng nhận videoTắt, 0zDisableRecvVideoBoolean
Tắt tính năng gửi và nhận videoTắt, 0zDisableVideoBoolean
Bật tính năng lật video của bạnBật, 1EnableMirrorEffectBoolean
Hiển thị nút Call Room System [Gọi hệ thống phòng] trên màn hình trang chủ Zoom clientTắt, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystemBoolean
Client sẽ tối ưu hoá chia sẻ màn hình đối với video clip khi chia sẻ trực tiếp tới Zoom Room. Bật, 1PresentToRoomOptimizeVideoBoolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp tới Zoom Room. 

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

1PresentToRoomOptionBoolean

Đặt tuỳ chọn chia sẻ khi chia sẻ trực tiếp đến Zoom Room trong cuộc họp.

0 - Hiển thị mọi tuỳ chọn chia sẻ

1 - Tự động chia sẻ màn hình

0PresentInMeetingOptionBoolean

Đặt băng thông gửi tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong client.

Tắt

BandwidthLimitUp, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)

Chuỗi

Đặt băng thông nhận tối đa

Lưu ý: Nếu băng thông bị hạn chế thông qua chế độ cài đặt trang web, các hạn chế trên trang web sẽ ghi đè lên các hạn chế thiết đặt trong client.

TắtBandwidthLimitDown, amount
(mọi giá trị bằng Kbps)
Chuỗi

Chia lưu lượng truy cập trên nhiều cổng khác nhau để nhận dạng dễ hơn
Chia sẻ video: 8801
Chia sẻ màn hình: 8802
Âm thanh: 8803

Tắt, 0EnableIndependentDataPortBoolean

Luôn hiện hộp thoại xem trước video khi tham gia cuộc họp

Bật, 1AlwaysShowVideoPreviewDialogBoolean

Gỡ bỏ Âm thanh máy tính khỏi Tuỳ chọn âm thanh

Tắt, 0DisableComputerAudioBoolean

Tự động tắt tiếng micrô khi màn hình bị khoá trong cuộc họp

Bật, 1MuteWhenLockScreenBoolean

Sử dụng loa mặc định của hệ thống trong Windows

Tắt, 0SetUseSystemDefaultSpeakerForVoipBoolean

Sử dụng micrô hệ thống mặc định trong Windows

Tắt, 0SetUseSystemDefaultMicForVoipBoolean

Sử dụng chế độ liền kề nhau khi xem màn hình được chia sẻ

Tắt, 0EnableSplitScreenBoolean

Tắt Điều khiển từ xa

Tắt, 0

DisableRemoteControlBoolean

Tắt Hỗ trợ từ xa

Bật, 1

DisableRemoteSupportBoolean

Tắt việc sử dụng phụ đề rời

Tắt, 0

DisableClosedCaptioningBoolean

Tắt việc sử dụng phụ đề do người dùng nhập thủ công

Tắt, 0

DisableManualClosedCaptioningBoolean

Tắt việc sử dụng chế độ Hỏi đáp trong hội thảo trực tuyến

Tắt, 0

DisableQnABoolean

Tắt việc sử dụng Điều khiển trang chiếu

Tắt, 0

DisableSlideControlBoolean

Chặn thông báo cuộc gọi tới khi đang trong cuộc họp

Tắt, 0HidePhoneInComingCallWhileInMeetingBoolean

Cho phép truy cập vào bảng ghi tạm trong các phiên điều khiển từ xa

Tắt, 0EnableShareClipboardWhenRemoteControlBoolean

Tắt nền ảo

Tắt, 0DisableVirtualBkgndBoolean

Tắt bộ lọc video 

Tắt, 0DisableVideoFiltersBoolean

Thiết lập chế độ chụp màn hình cụ thể:

0 - Tự động
1 - Hệ điều hành cũ
2 - Chia sẻ có tính năng lọc cửa sổ
3 - Chia sẻ nâng cao có tính năng lọc cửa sổ
4 - Chia sẻ nâng cao không có tính năng lọc cửa sổ

Auto, 0SetScreenCaptureModeChuỗi

Tắt tăng tốc GPU

Tắt, 0LegacyCaptureModeBoolean

Tắt tính năng bảng trắng

Tắt, 0DisableWhiteBoardBoolean

Tắt tuỳ chọn chia sẻ màn hình nền khi đang chia sẻ màn hình

Tắt, 0DisableDesktopShareBoolean
Tắt chia sẻ trực tiếp với tuỳ chọn Zoom RoomsTắt, 0DisableDirectShareBoolean
Cung cấp tuỳ chọn Optimize for video clip [Tối ưu cho video clip] khi chia sẻ

Bật, 1

EnableShareVideoBoolean
Chia sẻ tính năng âm thanh máy tínhTắt, 0EnableShareAudioBoolean
Tắt âm thanh thông báo hệ thống khi chia sẻ màn hình nềnBật, 1EnableDoNotDisturbInSharingBoolean
Hiển thị cửa sổ Zoom khi chia sẻ màn hìnhTắt, 0ShowZoomWinWhenSharingBoolean
Hiển thị bản thân là người nói đang hoạt động trong khi nóiTắt, 0

EnableSpotlightSelf

Boolean

Đặt số người tham gia tối đa được hiển thị trong Chế độ xem thư viện thành 49 người mỗi màn hìnhTắt, 0Enable49videoBoolean
Hiển thị lời nhắc về các cuộc họp sắp diễn raTắt, 0EnableRemindMeetingTimeBoolean

Đặt phương pháp kết xuất video được chỉ định bằng các biến chuỗi sau:

0 - Auto
1 - Direct3D11 Flip Mode
2 - Direct3D11
3 - Direct3D9
4 - GDI

Auto, 0VideoRenderMethod, 0
Chuỗi

 

Cài đặt trò chuyện

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhTuỳ chọn MSILoại giá trị
Tắt bản xem trước của liên kếtBật, 1zDisableIMLinkPreviewBoolean
Di chuyển tin nhắn có câu trả lời mới xuống phía dưới cùng của cuộc trò chuyện/kênhTắt, 0SetMessengerDoNotDropThreadBoolean
Tuỳ chọn gửi tin nhắn thoạiBật, 1ShowVoiceMessageButtonBoolean
Hiển thị biểu ngữ thông báo trên màn hình cho đến khi được bỏ quaTắt, 0AlwaysShowIMNotificationBannerBoolean
Kiểm soát thông báo âm thanh khi nhận được tin nhắn trò chuyệnBật, 1PlaySoundForIMMessageBoolean
Kiểm soát bật hoặc tắt bản xem trước tin nhắn trong thông báo hệ thống khi nhận được tin nhắn trò chuyệnBật, 1ShowIMMessagePreviewBoolean
Kiểm soát bật hoặc tắt thông báo hệ thống cho tin nhắn trò chuyện trong cuộc họpBật, 1MuteIMNotificationWhenInMeetingBoolean

 

Các thông số khác

Tuỳ chọn cuộc họp: Tắt theo mặc định. Để yêu cầu có những cài đặt này, hãy thêm ZConfig="kCmdParam_InstallOption=X". X là một giá trị số.

Các giá trị và tuỳ chọn được bật như bên dưới:

Giá trịTùy chọn
1Tắt camera khi tham gia cuộc họp
2Tự động tham gia VoIP
4Tự động bật màn hình kép
8Đặt đăng nhập một lần là đăng nhập mặc định
16Tự động vào chế độ toàn màn hình khi xem nội dung được chia sẻ
32Tự động vào chế độ vừa với cửa sổ khi xem nội dung được chia sẻ
64Bật 720p theo mặc định
128Điều khiển từ xa tất cả các ứng dụng


Để bật nhiều cài đặt, hãy thêm các giá trị. Ví dụ: để bật tính năng Tự động tham gia bằng VoIP (2) VÀ 720p theo mặc định (64), hãy đặt tuỳ chọn ZoomInstall option thành 66:

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZConfig="kCmdParam_InstallOption=66"

Bạn cũng có thể cấu hình các tuỳ chọn dòng lệnh của Microsoft

Gỡ cài đặt nút điều chỉnh

Để gỡ cài đặt Zoom hoàn toàn, hãy sử dụng trình gỡ cài đặt Zoom hoàn toàn bên dưới. Tóm lại, bạn không cần thiết sử dụng trình gỡ cài đặt hoàn toàn khi cập nhật phiên bản mới của Zoom, vì việc triển khai phiên bản mới sẽ thay thế phiên bản cũ.

Bên dưới là các nút điều chỉnh hiện có khi chạy trình cài đặt:

LệnhChức năng
/silentÂm thầm gỡ bỏ Zoom
/keep_outlook_pluginGỡ bỏ Zoom nhưng vẫn cài đặt Plugin Outlook
/keep_lync_pluginGỡ bỏ Zoom nhưng vẫn cài đặt Plugin Lync/Skype for Business
/keep_notes_pluginGỡ bỏ Zoom nhưng vẫn cài đặt Plugin Notes
/vdi_cleanGỡ bỏ gói VDI

Lưu ý: Sử dụng trình gỡ cài đặt hoàn toàn sẽ gỡ bỏ toàn bộ Zoom client cũng như plugin Zoom cho Outlook. Tính năng nâng cao Outlook, tiện ích mở rộng Chrome/Firefox, và tiện ích mở rộng GSuite sẽ không bị ảnh hưởng.

Các tuỳ chọn cấu hình cho Zoom Rooms cho Windows

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhTuỳ chọn MSILoại giá trị
Xác minh chứng chỉ SSLTắt, 0EnableSSLVerificationBoolean
Tự động chấp nhận giấy phép GDPRTắt, 0AcceptGDPRBoolean
Âm thầm cài đặt các bản cập nhật mà không hiển thị thanh tiến trìnhTắt, 0SilentBoolean
Tự động đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩuBật, 1SystemAutoLoginBoolean

 

Cài đặt âm thầm với Đăng nhập tự động và Âm thầm cập nhật: msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi /quiet  ACCEPTGDPR=true SILENT=true SYSTEMAUTOLOGIN=true SYSTEMUSERNAME="windows user name" SYSTEMPASSWORD="windows password"

Các tuỳ chọn hệ thống

Những tuỳ chọn này được tắt theo mặc định.Để bật tùy chọn, thêm lệnh SYSTEMOPTION=X  (X đại diện cho một giá trị số. Các giá trị và tùy chọn như sau):

Giá trịTùy chọn
1Tự động khoá màn hình
2Tắt mật khẩu khi ra khỏi chế độ ngủ
4Tắt Cortana
8Tắt thông báo
16Tắt trình cập nhật của Windows
32Bật Chế độ nguồn hiệu suất cao
64Tắt Chế độ ngủ đông
128Không bao giờ ngủ
256Không bao giờ tắt màn hình

Các tuỳ chọn cấu hình dành cho Plugin Outlook dành cho Windows

Mô tảTrạng thái và giá trị mặc địnhTuỳ chọn MSILoại giá trị
Luôn sử dụng ID Cuộc họp Cá nhân theo mặc địnhTắt, 0UsePMIBoolean
Cho phép người dùng kiểm tra các cập nhật cho Plugin OutlookBật, 1AutoUpdateBoolean
Cho phép cập nhật người dùng tiêu chuẩn. Bỏ qua nếu AutoUpdate bị tắt.Tắt, 0StandardUserUpdateBoolean

Cấu hình Mẫu quản trị dịch vụ thư mục Active Directory

Để xem chi tiết những chính sách và các tuỳ chọn hiện có cho cấu hình, vui lòng xem danh sách Chính sách nhóm và các mẫu hiện có của chúng tôi.