Sử dụng Zoom desktop client với màn hình kép


Tính năng hiển thị màn hình kép cho phép đặt bố cục video và nội dung chia sẻ màn hình trên hai màn hình riêng biệt. Chế độ xem thư viện hoặc chế độ xem người nói có thể được hiển thị trên một màn hình, trong khi màn hình còn lại hiển thị nội dung được chia sẻ. Cài đặt này hữu ích cho thuyết trình và ẩn ghi chú khỏi người tham gia.

Yêu cầu cài đặt

Ghi chú: Xem lại tài liệu sau đây về cấu hình màn hình kép cho hệ điều hành cụ thể của bạn:

Bật màn hình kép

Để bật tính năng màn hình kép cho chính bạn sử dụng:

  1. Đăng nhập vào Zoom Client.
  2. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấn vào Settings [Cài đặt].
  3. Nhấn vào thẻ General [Chung].
  4. Điều hướng đến tùy chọn Use dual monitors [Sử dụng màn hình kép] và xác minh rằng cài đặt đã được bật.

Ghi chú: Trên phiên bản macOS của desktop client, có thể bật chế độ màn hình kép bằng phím tắt trên bàn phím Command(⌘)+Shift+D. Bạn phải đang dùng phiên bản 5.8.0 trở lên để sử dụng phím tắt này. 

Để bật tính năng màn hình kép cho chính bạn sử dụng:

  1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó nhấp vào Cài đặt.
  2. Nhấn vào thẻ General [Chung].
  3. Điều hướng đến tùy chọn Use dual monitors [Sử dụng màn hình kép] và xác minh rằng cài đặt đã được bật.

Sử dụng màn hình kép trong Cuộc họp

Sau khi tham gia hoặc bắt đầu cuộc họp, bạn sẽ thấy cửa sổ Zoom trên mỗi màn hình. Bảng điều khiển cuộc họp và video của người tham gia sẽ hiển thị trên một màn hình, trong khi màn hình còn lại sẽ chỉ hiển thị video của người tham gia.

Khi bạn bắt đầu chia sẻ màn hình, bạn có thể tiếp tục xem video của người tham gia trên màn hình kia: