Quản lý bản ghi OnZoom cho Người chủ trì


Bạn có thể lựa chọn thêm quyền truy cập miễn phí vào bản ghi đám mây của sự kiện OnZoom với vé đăng ký OnZoom, việc này giúp người đăng ký có cơ hội xem sự kiện mà họ đã đăng ký bất cứ lúc nào ngay cả khi không tham dự sự kiện đó. Đây là lợi ích gia tăng mà bạn có thể có được với đăng ký vé.

Bật tính năng truy cập miễn phí vào các bản ghi sự kiện với đăng ký vé sẽ:

Ghi chú: Không thể tải, chỉnh sửa, xóa, hoặc chia sẻ bản ghi từ Zoom web client.

Bản ghi sẽ được tự động đăng ngay sau khi sự kiện kết thúc, bạn không cần phải tải lên bản ghi bằng cách thủ công.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để quản lý bản ghi OnZoom

Cách xem các tùy chọn ghi

Người đăng ký chỉ có thể xem bản ghi của sự kiện mà họ đăng ký nếu bạn thêm quyền truy cập xem bản ghi miễn phí với đăng ký vé của họ khi bạn khởi tạo sự kiện.

Cách quản lý bản ghi

Xem bản ghi

Để xem danh sách tất cả các bản ghi của bạn:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trên thanh điều hướng, nhấn vào Recordings [Bản ghi].

Bộ lọc bản ghi

Để lọc danh sách bản ghi theo khả năng truy cập:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn chọn Manage [Quản lý].
 3. Trên thanh điều hướng, nhấn vào Recordings [Bản ghi].
 4. Nhấn vào biểu tượng bộ lọcfilter-button.png bên cạnh Recording Access [Truy cập bản ghi].
 5. Chọn ô đánh dấu Event Registrants [Người đăng ký sự kiện] hoặc Only Me [Chỉ mình tôi].
 6. Nhấn OK.

Cách xem bản ghi

Để xem một bản ghi:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trên thanh điều hướng, nhấn vào Recordings [Bản ghi].
 4. Tìm sự kiện của bản ghi bạn muốn xem.
 5. Ở bên phải của sự kiện, nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn vào Play [Phát].

Cách chỉnh sửa bản ghi

Để chỉnh sửa bản ghi:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trên thanh điều hướng, nhấn vào Recordings [Bản ghi].
 4. Tìm sự kiện mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Ở phía bên phải của sự kiện, nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn vào Edit [Chỉnh sửa].
 6. (Tùy chọn) Trong phần Title [Tiêu đề], nhập vào tiêu đề mới của bản ghi.
 7. (Tùy chọn) Trong phần Description [Mô tả], nhập vào mô tả mới cho bản ghi.
 8. (Tùy chọn) Sử dụng thanh trượt để cắt thời lượng bản ghi. Sau khi hoàn thành việc cắt bản ghi, phần còn lại (nằm trong viền xanh) được lưu lại dưới dạng bản ghi mới.
  • Để cắt (rút ngắn) phần đầu của bản ghi, kéo thanh trượt từ trái sang phải. Phần mà bạn cắt bỏ (nằm bên ngoài viền xanh) sẽ bị xóa.
  • Để cắt (rút ngắn) phần cuối của bản ghi, kéo thanh trượt từ phải sang trái. Phần mà bạn cắt bỏ (nằm bên ngoài viền xanh) sẽ bị xóa.
 9. Nhấn vào Save [Lưu].

Cách xóa bản ghi

Để xóa bản ghi:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trên thanh điều hướng, nhấn vào Recordings [Bản ghi].
 4. Tìm sự kiện của bản ghi bạn muốn xóa.
 5. Ở phía bên phải của sự kiện, nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png, sau đó nhấn vào Delete Recording [Xóa bản ghi].
 6. Nhấn Delete [Xóa].