Chuyển cuộc gọi


Nếu đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản thì bạn có thể chuyển cuộc gọi điện thoại đang diễn ra. Có ba phương thức chuyển cuộc gọi: chuyển cuộc gọi nội bộ và giữ máy, chuyển cuộc gọi nội bộ và cúp máy tức thời, và chuyển sang hộp thư thoại.

Lưu ý:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để chuyển cuộc gọi Zoom Phone

Phương thức chuyển cuộc gọi

Bạn có thể tiếp cận ba phương thức chuyển cuộc gọi trên Zoom Desktop Client và Ứng dụng di động:

Chuyển cuộc gọi nội bộ và giữ máy: Tạm treo cuộc gọi trong khi bạn hoàn thành chuyển cuộc gọi. Tùy chọn này rất hữu ích nếu bạn cần điều hướng máy trả lời tự động đến người gọi hoặc nếu bạn muốn nói chuyện với bên nhận trước khi hoàn thành chuyển cuộc gọi.

Chuyển cuộc gọi nội bộ và cúp máy tức thời: Chuyển cuộc gọi đến số điện thoại và ngay lúc đó bạn tiến hành cúp máy. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào về thao tác trên menu thì bên kia sẽ phải thực hiện.

Chuyển sang hộp thư thoại: Chuyển cuộc gọi đến hộp thư thoại của số điện thoại cụ thể. Phương thức chuyển cuộc gọi này có thể không hoạt động đối với tất cả các số điện thoại. Bạn cũng có thể chuyển sang hộp thư thoại bằng cách sử dụng mã DTMF (âm kép đa tần).

Cách chuyển cuộc gọi sử dụng desktop client

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn Phone [Điện thoại].
 3. Làm theo hướng dẫn để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.
 4. Trong cuộc gọi, nhấn Transfer [Chuyển].
 5. Làm theo một trong các bước sau để tìm hoặc quay số điện thoại để chuyển cuộc gọi:
  • Bàn phím số: Quay số để chuyển cuộc gọi.
  • Tìm kiếm liên hệ: Nhập tên để tìm kiếm liên hệ nội bộ, liên hệ bên ngoài và liên hệ đã đồng bộ hóa.
  • Liên hệ được gắn sao: Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (...) sau đó nhấn Transfer to Starred [Chuyển tới liên hệ được gắn sao]. Di chuột lên liên hệ và nhấn vào biểu tượng điện thoại để gọi cho các liên hệ này.
 6. Nhấn vào nút chuyển màu xanh và chọn phương thức chuyển.
 7. Nếu bạn đã chọn Warm Transfer [Chuyển cuộc gọi nội bộ và giữ máy] thì cuộc gọi hiện tại sẽ được tạm treo trong khi bạn nối máy tới số điện thoại đang được quay số. Nhấn Complete Transfer [Hoàn thành chuyển] để chuyển cuộc gọi và cúp máy từ phía bạn. Bạn có thể sử dụng hầu hết các chức năng điều khiển trong cuộc gọi trước khi hoàn thành chuyển cuộc gọi. Nhấn Cancel Transfer [Hủy chuyển cuộc gọi] nếu bạn muốn hủy chuyển cuộc gọi nội bộ và giữ máy, đồng thời quay lại cuộc gọi ban đầu.

Cách chuyển cuộc gọi sử dụng ứng dụng di động

 1. Đăng nhập vào Zoom Mobile App.
 2. Nhấn vào Phone [Điện thoại].
 3. Làm theo hướng dẫn để thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.
 4. Trong cuộc gọi, nhấn Transfer [Chuyển].
 5. Quay số hoặc nhấn vào biểu tượng liên hệ để tìm kiếm liên hệ trong điện thoại, liên hệ nội bộ hay bên ngoài hoặc liên hệ được gắn sao. Nhấn vào liên hệ để thực hiện cuộc gọi.
 6. Nhấn vào nút chuyển màu xanh và chọn phương thức chuyển:
 7. Nếu bạn đã chọn Warm Transfer [Chuyển cuộc gọi nội bộ và giữ máy] thì cuộc gọi hiện tại sẽ được tạm treo trong khi bạn nối máy tới số điện thoại đang được quay số. Nhấn vào Complete Transfer [Hoàn thành chuyển] để chuyển cuộc gọi và cúp máy từ phía bạn. Bạn có thể sử dụng hầu hết các chức năng điều khiển trong cuộc gọi trước khi hoàn thành chuyển cuộc gọi. Nhấn vào Cancel Transfer [Hủy chuyển cuộc gọi] nếu bạn muốn hủy chuyển cuộc gọi nội bộ và giữ máy, đồng thời quay lại cuộc gọi ban đầu.