Thực hiện và nhận cuộc gọi


Nếu bạn đã được kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình, bạn có thể sử dụng Zoom để thực hiện và nhận cuộc gọi. Bài viết này mô tả các phương thức thực hiện cuộc gọi và các thông báo cuộc gọi khác nhau.

Nếu bạn đã được cài đặt Zoom dành cho tiện ích mở rộng GSuite, bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi Zoom Phone trực tiếp từ tiện ích mở rộng này. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Zoom Phone với tiện ích mở rộng GSuite.

Ghi chú: Khi đang sử dụng cuộc gọi Zoom Phone, trạng thái trong cuộc gọi của bạn sẽ được đồng bộ hóa với điện thoại bàn được chỉ định.

Điều kiện cài đặt để thực hiện và nhận cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi

Ghi chú: Nếu bạn chuẩn bị gọi số điện thoại hiển thị ở một ứng dụng khác (ví dụ: Outlook hoặc trình duyệt web), hãy sử dụng tính năng nhấn chuột để quay số hoặc gọi số được tô sáng.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn Phone [Điện thoại].
 3. Gọi số bằng một trong các phương pháp sau:
  • Bàn phím số: Quay số sử dụng bàn phím số trên màn hình hoặc bàn phím của bạn, sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc điện thoại. Nếu bạn quay số điện thoại tùy biến (số chứa ký tự chữ), Zoom Phone sẽ tự động chuyển đổi chữ thành số khi bạn thực hiện cuộc gọi.
  • Sao chép và dán: Sao chép và dán số điện thoại vào trường văn bản, sau đó nhấn biểu tượng chiếc điện thoại .
  • Tìm kiếm liên hệ: Nhập tên hoặc số điện thoại ở phía trên bàn phím số để tìm kiếm các liên hệ nội bộ, liên hệ bên ngoài và liên hệ được đồng bộ hóa. Nhấn vào kết quả tìm kiếm để thực hiện cuộc gọi. Nếu liên hệ có vài số điện thoại, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên bên phải để xem và chọn số cần gọi.
  • Liên hệ được gắn sao: Nhấn thẻ Đã gắn sao ở phía trên bàn phím số để xem các liên hệ đã được gắn sao. Di chuột lên liên hệ và nhấn vào biểu tượng điện thoại để gọi cho các liên hệ này.
 4. Nhấn vào menu thả xuống Caller ID [Số điện thoại gọi đến] để thay đổi số máy số điện thoại gọi đến. Khi đang thực hiện cuộc gọi, trạng thái trong cuộc gọi của bạn được đồng bộ hóa với bất kỳ điện thoại bàn nào đã chỉ định cho bạn.
  Ghi chú: Xem lại các tính năng và giới hạn của số máy số điện thoại gọi đến của bạn.
 5. Sử dụng chức năng điều khiển trong cuộc gọi.

Gọi liên hệ đã đồng bộ hóa

Nếu thiết lập đồng bộ liên hệ, bạn có thể gọi cho liên hệ đã được thêm vào tài khoản Google, Office 365, hoặc Exchange của mình.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể gọi cho liên hệ đã đồng bộ hóa bằng Zoom desktop app. Liên hệ đã đồng bộ hóa không khả dụng trên ứng dụng di động Zoom hoặc điện thoại bàn đã cung cấp.

Sử dụng danh bạ liên hệ

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn Contacts [Liên hệ].
 3. Trong phần My Groups [Nhóm của tôi], nhấn Cloud Contacts [Liên hệ lưu trên đám mây] và chọn liên hệ muốn gọi.
 4. Nhấn Call [Gọi]. Ngoài ra, bạn có thể di chuột lên tên của họ trong danh bạ và nhấn vào biểu tượng chiếc điện thoại.
  Ghi chú:
  • Đảm bảo rằng liên hệ đã đồng bộ hóa của bạn có đính kèm số điện thoại. Nếu không có số điện thoại thì liên hệ vẫn xuất hiện trong Cloud Contacts [Liên hệ lưu trên đám mây] nhưng bạn sẽ không thể gọi cho những liên hệ này.
  • Nếu liên hệ của bạn có nhiều hơn một số điện thoại thì bạn sẽ thấy các số đó cùng ký hiệu bạn thiết lập trong Google, Office 365, hoặc Exchange. Nhấn vào số điện thoại để gọi. Nhấn Call [Gọi] sẽ gọi số điện thoại hiển thị đầu tiên.
 5. Sử dụng chức năng điều khiển trong cuộc gọi.

Tìm kiếm liên hệ

Bạn cũng có thể gọi liên hệ đã được đồng bộ bằng cách nhập tên hoặc số liên hệ vào hộp tìm kiếm phía trên bàn phím quay số.

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn Phone [Điện thoại].
 3. Nhập tên hoặc số phía trên bàn phím quay số.
  Ghi chú: Nếu liên hệ có vài số điện thoại, hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên bên phải để xem và chọn số cần gọi.
 4. Nhấn vào menu thả xuống Caller ID [Số điện thoại gọi đến] để thay đổi số máy số điện thoại gọi đến.
 5. Nhấn vào biểu tượng điện thoại.
 6. Sử dụng chức năng điều khiển trong cuộc gọi.

Nhận cuộc gọi

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Trong cuộc gọi đến, Zoom Phone sẽ hiển thị thông báo cuộc gọi, từ đó giúp bạn xác định người gọi.
  Ghi chú: Bạn sẽ không nhận được thông báo cuộc gọi nếu bạn cài đặt thủ công trạng thái của mình thành Do not disturb [Không làm phiền].
 3. Nhấn vào một trong các tùy chọn sau phụ thuộc vào thông báo cuộc gọi bạn nhận được:
  • Accept [Chấp nhận]: Trả lời cuộc gọi.
  • Decline [Từ chối]: Chuyển hướng người gọi đến hộp thư thoại hoặc ngắt kết nối cuộc gọi tùy thuộc vào cài đặt của bạn (tìm menu thả xuống có tên gọi When not answered, calls will be [Khi không được trả lời, cuộc gọi sẽ]).
  • Biểu tượng đóng (×): Bỏ qua thông báo cuộc gọi. Cuộc gọi sẽ tiếp tục đổ chuông trên các thiết bị khác (ứng dụng di động Zoom hoặc điện thoại bàn).
  • Dismiss [Bỏ qua] (nếu cuộc gọi được chuyển đến bạn thông qua hàng đợi cuộc gọi): Bỏ qua thông báo cuộc gọi và tự đưa bạn ra khỏi sắp xếp hàng đợi cuộc gọi hiện tại. Hàng đợi cuộc gọi sẽ cố gắng tiếp cận thành viên khác trong hàng đợi cuộc gọi.
 4. Nếu bạn hiện đang trong cuộc gọi, bạn sẽ thấy các tùy chọn sau trong thông báo cuộc gọi:
  • Hold & Accept [Giữ và chấp nhận]: Tạm treo cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi đến. Bạn có thể sử dụng chức năng điều khiển cuộc gọi để chuyển đổi giữa các cuộc gọi hoặc hợp nhất chúng thành cuộc gọi ba chiều.
  • Send to Voicemail [Gửi đến hộp thư thoại]: Tiếp tục cuộc gọi hiện tại và gửi cuộc gọi đến cho hộp thư thoại của bạn.
  • End & Accept [Kết thúc và chấp nhận]: Kết thúc cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi đến.
 5. Sử dụng chức năng điều khiển trong cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi

Ghi chú: Nếu bạn gọi số điện thoại khẩn cấp, Zoom Phone sẽ thực hiện cuộc gọi sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ điện thoại thay vì ứng dụng Zoom.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.
 2. Nhấn vào Phone [Điện thoại].
 3. Nhấn vào biểu tượng bàn phím số.
 4. Gọi số sử dụng một trong các phương pháp sau:
  Ghi chú: Bạn có thể xem danh bạ điện thoại trong Zoom Phone nếu bạn muốn gọi điện cho mọi người trong ứng dụng danh bạ điện thoại.
  • Bàn phím số: Quay số sử dụng bàn phím số trên màn hình, sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc điện thoại. Nếu bạn quay số điện thoại tùy biến (tức là số chứa ký tự chữ), Zoom Phone sẽ tự động chuyển đổi chữ thành số khi bạn thực hiện cuộc gọi.
  • Sao chép và dán: Sao chép và dán số điện thoại vào trường văn bản, sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc điện thoại.
  • Tìm kiếm liên hệ: Bạn cũng có thể nhấn vào biểu tượng danh bạ để xem và tìm kiếm các liên hệ nội bộ, liên hệ bên ngoài, liên hệ trong điện thoại, và liên hệ đã được gắn sao. Nhấn vào liên hệ để thực hiện cuộc gọi. Nếu liên hệ có một vài số điện thoại, ứng dụng di động Zoom sẽ hiển thị danh sách các số này. Nhấn vào số để thực hiện cuộc gọi.
 5. Nếu bạn có số trực tiếp và số chính của tổ chức, hãy nhấn vào menu thả xuống Caller ID [Số điện thoại gọi đến] để thay đổi số máy số điện thoại gọi đến. Bạn cũng có thể chọn ẩn số điện thoại gọi đến của mình.
  Ghi chú:
  • Ký tự bạn nhìn thấy ở phía trên số không phải là tên số điện thoại gọi đến được hiển thị cho người nhận cuộc gọi.
  • Bạn sẽ không thấy menu thả xuống Caller ID [Số điện thoại gọi đến] nếu bạn không có bất kỳ số điện thoại trực tiếp nào hoặc tổ chức của bạn chỉ có duy nhất một số điện thoại.
  • Khi đang thực hiện cuộc gọi, trạng thái trong cuộc gọi của bạn được đồng bộ hóa với bất kỳ điện thoại bàn nào đã chỉ định cho bạn.
 6. Nhấn vào biểu tượng điện thoại để thực hiện cuộc gọi.
 7. Sử dụng chức năng điều khiển trong cuộc gọi.

Gọi đến liên hệ trong điện thoại

Nếu bạn xem các liên hệ trong điện thoại trong ứng dụng di động Zoom, bạn có thể gọi cho các liên hệ này bằng Zoom Phone.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào Contacts [Liên hệ] sau đó chọn Phone Contacts Matching [Ghép liên hệ trong điện thoại[.
 4. Nhấn vào tên của liên hệ, sau đó nhấn vào Phone Call [Cuộc gọi điện thoại] để gọi liên hệ bằng Zoom Phone.
 5. Sử dụng chức năng điều khiển trong cuộc gọi.

Nhận cuộc gọi

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.
 2. Trong cuộc gọi đến, Zoom Phone sẽ hiển thị thông báo cuộc gọi, từ đó giúp bạn xác định người gọi.
  Ghi chú: Bạn sẽ không nhận được thông báo cuộc gọi nếu bạn cài đặt thủ công trạng thái của mình thành Do not disturb [Không làm phiền].
 3. Nhấn vào một trong các tùy chọn sau phụ thuộc vào thông báo cuộc gọi bạn nhận được:
  • Accept [Chấp nhận]: Trả lời cuộc gọi.
  • Decline [Từ chối]: Chuyển hướng người gọi đến hộp thư thoại hoặc ngắt kết nối cuộc gọi tùy thuộc vào cài đặt của bạn (tìm menu thả xuống có tên gọi When not answered, calls will be [Khi không được trả lời, cuộc gọi sẽ]).
  • Biểu tượng đóng (×): Bỏ qua thông báo cuộc gọi. Cuộc gọi sẽ tiếp tục đổ chuông trên các thiết bị khác (Zoom desktop client hoặc điện thoại bàn).
  • Dismiss [Bỏ qua] (nếu cuộc gọi được chuyển đến bạn thông qua hàng đợi cuộc gọi): Bỏ qua thông báo cuộc gọi và tự đưa bạn ra khỏi sắp xếp hàng đợi cuộc gọi hiện tại. Hàng đợi cuộc gọi sẽ cố gắng tiếp cận thành viên khác trong hàng đợi cuộc gọi.
 4. Nếu bạn hiện đang trong cuộc gọi, bạn sẽ thấy các tùy chọn sau trong thông báo cuộc gọi:
  • Hold & Accept [Giữ và chấp nhận]: Tạm treo cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi đến. Bạn có thể sử dụng chức năng điều khiển cuộc gọi để chuyển đổi giữa các cuộc gọi hoặc hợp nhất chúng thành cuộc gọi ba chiều.
  • Send to Voicemail [Gửi đến hộp thư thoại]: Tiếp tục cuộc gọi hiện tại và gửi cuộc gọi đến cho hộp thư thoại của bạn.
  • End & Accept [Kết thúc và chấp nhận]: Kết thúc cuộc gọi hiện tại và trả lời cuộc gọi đến.
 5. Sử dụng chức năng điều khiển trong cuộc gọi.