Chỉ định giấy phép


Sau khi mua giấy phép mới từ đội ngũ Kinh doanh của Zoom hoặc từ trang hóa đơn, bạn cần chỉ định giấy phép đó cho một người dùng. Mỗi giấy phép chỉ có thể được chỉ định cho một người dùng tại một thời điểm. Không kết hợp hoặc cộng gộp các giấy phép cùng loại, chẳng hạn như Zoom Webinars và Large Meeting, khi nhiều loại giấy phép giống nhau được gán cho một người dùng.

Điều kiện tiên quyết để chỉ định giấy phép

Ghi chú: Trước khi người dùng sở hữu giấy phép Large Meeting, Zoom Webinars và/hoặc Zoom Events, họ sẽ cần được cấp giấy phép.

Cách chỉ định giấy phép

Ghi chú: Chủ tài khoản và quản trị viên có thể chỉ định cả giấy phép Zoom Events và giấy phép Zoom Webinars cho một người dùng. Dung lượng Zoom Events sẽ bị giới hạn theo giấy phép Zoom Events. Dung lượng hội thảo trực tuyến đã lên lịch sẽ bị giới hạn theo dung lượng giấy phép Zoom Webinars hoặc giấy phép Zoom Events, tùy theo dung lượng nào lớn hơn.

  1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  2. Nhấn vào User Management [Quản lý người dùng] sau đó nhấn User [Người dùng].
  3. Xác định hoặc tìm kiếm người dùng bạn muốn chỉ định giấy phép.
  4. Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] ở cuối hàng người dùng. Lúc này một cửa sổ sẽ mở ra.
  5. Để chỉ định, chọn User Type [Loại người dùng] .
  6. Sau khi chọn Loại người dùng, hãy sử dụng danh sách thả xuống để chọn giấy phép.
  7. (Tùy chọn) Chỉ định tiện ích mở rộng bằng cách đánh dấu vào ô tiện ích mở rộng. Đối với giấy phép Large Meeting, Zoom Webinars hay Zoom Events, hãy chọn nút radio để điều chỉnh quy mô giấy phép nếu nút này chưa được chọn tự động.
  8. Nhấn Save [Lưu].
    Lúc này giấy phép đã được chỉ định cho người dùng và họ có thể sử dụng ngay.