Hướng dẫn người dùng Zoom Rooms


Hướng dẫn người dùng Zoom Rooms là một tài liệu định dạng PDF bạn có thể in ra và để trong Zoom Rooms của bạn. Tài liệu trình bày cách sử dụng những tính năng cơ bản của phòng, ví dụ như cách bắt đầu một cuộc họp đã được lên lịch hoặc gặp gỡ ngay.

Có một trang hướng dẫn bắt đầu nhanh và 6 trang hướng dẫn với các chỉ dẫn bổ sung. Ngoài ra cũng có hai ảnh bảng điện tử về việc bắt đầu một buổi họp hoặc các điều khiển cuộc họp.

Hướng dẫn có sẵn:

Ghi chú: Các hướng dẫn này áp dụng cho phòng có trình điều khiển phòng bằng iOS hoặc Android. 

Ghi chú: Hướng dẫn này áp dụng cho phòng có Windows gắn kèm trình điều khiển phòng.