Tổ chức cuộc họp có quy mô lớn


Tổng quan

Giấy phép cuộc họp có quy mô lớn — tùy thuộc vào giấy phép — cho phép tối đa 500 hoặc 1.000 người tham gia tham dự ccuộc họp Zoom. Chủ sở hữu hoặc quản trị viên của tài khoản có thể thêm tính năng này cho người dùng Được cấp giấy phép và có thể được đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Mua giấy phép cuộc họp có quy mô lớn

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Billing [Thanh toán].
 3. Trên thẻ Current Plans [Gói hiện tại], cuộn đến phần Interested in other available products? [Quan tâm đến sản phẩm hiện có khác?] và nhấn vào Add to Cart [Thêm vào giỏ hàng] bên cạnh Large Meeting.
 4. Chọn dung lượng của tiện ích mở rộng Large Meeting, thanh toán hàng tháng hoặc hàng năm, và số lượng giấy phép bạn cần cho tài khoản của bạn.
 5. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 6. Xem lại các thay đổi. Nếu đúng, hãy nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 7. Nhấn vào Place Order [Đặt hàng] để hoàn tất mua hàng.

Chỉ định giấy phép cuộc họp có quy mô lớn cho người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấn vào User Management [Quản lý người dùng], sau đó nhấn vào Users [Người dùng].
 3. Xác định hoặc tìm kiếm người dùng bạn muốn chỉ định giấy phép.
 4. Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] ở cuối mục nhập người dùng.
 5. Chọn giấy phép bạn muốn chỉ định. Chọn nút radio để điều chỉnh quy mô giấy phép nếu nút chưa được chọn tự động.
 6. Nhấn vào Save [Lưu].
  Từ đây giấy phép sẽ được áp dụng cho người dùng để sử dụng ngay.

Sử dụng cuộc họp có quy mô lớn