ID cuộc họp và hội thảo trực tuyến


ID cuộc họp là số cuộc họp được liên kết với một cuộc họp đã được lên lịch hoặc cuộc họp tức thời. ID cuộc họp có thể là số có 10 hoặc 11 chữ số. Số có 11 chữ số được sử dụng cho cuộc họp tức thời, đã lên lịch hoặc định kỳ. Số có 10 chữ số được sử dụng cho ID cuộc họp cá nhân. Cuộc họp đã lên lịch trước ngày 12 tháng 4 năm 2020 có thể dài 9 chữ số.

Bài viết này đề cập đến:

Quy định về hết hạn ID cuộc họp

Chung

Cuộc họp đã lên lịch, không định kỳ

Các cuộc họp định kỳ

Hội thảo trực tuyến

ID cuộc họp cá nhân (PMI)

Cuộc họp đã hết hạn hoặc đã được xóa

Xác định ID cuộc họp trong khi cuộc họp đang diễn ra

Bạn có thể xem thông tin cuộc họp, bao gồm ID cuộc họp, Mật mãLiên kết mời tham dự bằng cách nhấp vào biểu tượng Thông tin cuộc họp ở góc trên cùng bên trái cửa sổ cuộc họp.

ID cuộc họp cũng có thể được hiển thị khi mời người tham gia mới.

Để xem ID cuộc họp:

  1. Nhấp vào Người tham gia.
  2. Ở dưới cùng bảng Người tham gia, nhấp vào Mời tham dự.
    Cửa sổ mời tham dự bật lên sẽ hiển thị ID cuộc họp và mật mã. ID cuộc họp xuất hiện tại tiêu đề của cửa sổ bật lên và mật mã ở góc dưới cùng bên phải cửa sổ.

Chạm vào màn hình để hiển thị tính năng điều khiển cuộc họp, sau đó chạm vào trên cùng màn hình.

Lưu ý: Trường hợp mời người tham gia cuộc họp, ID cuộc họp là số có 10 đến 11 chữ số trong URL mời tham dự.

Xác định ID cho cuộc họp đã được lên lịch

Bạn có thể xem, bắt đầu hoặc xóa ID cuộc họp sắp tới hoặc trước đó tại trang Cuộc họp trong Zoom Web Portal.

Bạn cũng có thể xem, bắt đầu, chỉnh sửa hoặc xóa ID cuộc họp sắp tới trên Zoom Desktop Client hoặc ứng dụng điện thoại di động. Nhấp hoặc chạm vào thẻ Cuộc họp.