Quản lý loại sự kiện OnZoom


Bạn có thể tạo sự kiện hội thảo trực tuyến và cuộc họp với tư cách là Người chủ trì. Sự kiện hội thảo trực tuyến sử dụng nền tảng Zoom Webinars và sự kiện cuộc họp sử dụng nền tảng Zoom Meetings. Người chủ trì có thể chọn loại sự kiện của mình dựa trên tương tác và trải nghiệm sự kiện mà họ muốn người tham gia có. Sự kiện hội thảo trực tuyến cho phép Người chủ trì trình bày tới lượng khán giả lớn hơn và cho Người chủ trì một môi trường được kiểm soát tốt hơn về các khía cạnh như người dự thính, người tham gia chính và các hoạt động trình bày. Sự kiện Cuộc họp cho phép tương tác nhiều hơn giữa những người dự thính và Người chủ trì và mang lại nhiều cơ hội gắn kết hơn. Hai loại sự kiện này có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dự thính và của bạn.

Tùy thuộc vào giấy phép Zoom Meetings và/hoặc giấy phép Zoom Webinars mà tài khoản Zoom của bạn đăng ký, bạn có thể chủ trì sự kiện lên tới tối đa 50.000 người dự thính và 1.000 người tham gia chính và/hoặc người chủ trì thay thế.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt đối với các loại sự kiện OnZoom

Cách chọn loại sự kiện cho người dự thính của bạn

Khác biệt chính giữa sự kiện hội thảo trực tuyến và sự kiện cuộc họp là mức độ tham gia mà khán giả (người dự thính) được cho phép trong sự kiện.

Khi nào chọn loại sự kiện hội thảo trực tuyến

Người chủ trì trình bày và kiểm soát trải nghiệm trong suốt sự kiện. Người dự thính không được phép bật âm thanh và video của họ, nhưng có thể tương tác với Người chủ trì và người tham gia chính sử dụng những tính năng này (nếu tính năng đó được bật):

Khi nào chọn loại sự kiện cuộc họp

Người dự thính có thể tham gia vào sự kiện (nếu tính năng này được bật) bằng cách bật các tính năng:

Cách thêm giấy phép Zoom Webinars

Các sự kiện OnZoom mà bạn tổ chức khi sử dụng giấy phép Zoom Webinars cơ bản:

Nếu bạn cần nhiều tính năng hơn những gì giấy phép Hội thảo trực tuyến cơ bản cho phép đối với sự kiện của mình, bạn cần phải mua giấy phép Zoom Webinars bằng cách truy cập Trang hóa đơn của tài khoản hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận kinh doanh. Bạn có thể chỉ định giấy phép Zoom Webinars sau khi mua.

Cách mời người tham gia chính và người chủ trì thay thế tham gia sự kiện hội thảo trực tuyến

Bạn có thể mời tối đa 100 người tham gia chính hoặc người chủ trì thay thế khi khởi tạo sự kiện hội thảo trực tuyến hoặc sau khi đã đăng sự kiện hội thảo trực tuyến.

Ghi chú: Người tham gia chính sẽ nhận được một lời mời qua email riêng biệt so với người dự thính, bao gồm URL tham gia dành riêng cho họ và thông tin tham gia khác.

Cách tăng dung lượng người dự thính cho sự kiện

Tăng dung lượng người dự thính tối đa của sự kiện hội thảo trực tuyến

Số lượng người dự thính tối đa đối với một sự kiện hội thảo trực tuyến dao động từ 500–50.000 và được xác định theo giấy phép hội thảo trực tuyến mà bạn đã đăng ký. Để tăng dung lượng người dự thính tối đa của sự kiện hội thảo trực tuyến, hãy nâng cấp giấy phép Zoom Webinars của bạn. Người chủ trì thay thế và người tham gia chính không được tính vào số người dự thính tối đa trong hội thảo trực tuyến của bạn, nhưng bị giới hạn theo dung lượng cuộc họp tối đa

Tăng dung lượng người dự thính tối đa của sự kiện Cuộc họp

Số lượng người dự thính tối đa của sự kiện cuộc họp dao động từ 100–1.000 và được xác định theo giấy phép cuộc họp mà bạn đã đăng ký. Để tăng dung lượng người dự thính tối đa của sự kiện cuộc họp, hãy nâng cấp giấy phép cuộc họp Zoom của bạn.

Cách tạo sự kiện hội thảo trực tuyến

Sự kiện Hội thảo trực tuyến có thể tránh được những gián đoạn tiềm ẩn từ khán giả. Sự kiện này chỉ cho phép người chủ trì, người đồng chủ trì, hoặc người tham gia chính bật video và âm thanh của họ.

Để tạo sự kiện hội thảo trực tuyến:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn Create [Tạo], sau đó chọn Event [Sự kiện].
 3. Nhập thông tin cơ bản cho sự kiện.
 4. Dưới mục Select the event type you want to create [Chọn loại sự kiện bạn muốn tạo], chọn Webinar [Hội thảo trực tuyến] khi bạn tạo sự kiện.
 5. Dưới mục Select if this is a Free or Paid event [Chọn đây là sự kiện Miễn phí hoặc Trả phí], chọn Free [Miễn phí] hoặc Paid [Trả phí]
 6. Nhập thông tin còn lại của sự kiện, sau đó nhấn Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Cách tạo sự kiện cuộc họp

Sự kiện Cuộc họp có thể khuyển khích sự tham gia của khán giả bằng cách cho phép tất cả người dự thính và người chủ trì thay thế bật video và âm thanh của họ.

Để tạo sự kiện cuộc họp:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Create [Tạo].
 3. Nhập Thông tin cơ bản cho sự kiện.
 4. Dưới mục Select the event type you want to create [Chọn loại sự kiện bạn muốn tạo], chọn Meeting [Cuộc họp] khi bạn tạo sự kiện.
 5. Dưới mục Select if this is a Free or Paid event [Chọn đây là sự kiện Miễn phí hoặc Trả phí], chọn Free [Miễn phí] hoặc Paid [Trả phí]
 6. Nhập thông tin còn lại của sự kiện, sau đó nhấn Save & Continue [Lưu và tiếp tục].