So sánh Desktop Client, ứng dụng di động, Web Client và ứng dụng web tiến bộ (PWA)


Dưới đây là bảng so sánh các tính năng giữa Desktop Client, ứng dụng di động, Web Client, vàPWA (ứng dụng web tiến bộ) của Zoom. 

Lưu ý: Desktop Client, ứng dụng di động và Web Client của Zoom có các tính năng khác với Zoom Web Portal. Zoom Web Portal chủ yếu được dùng để thay đổi hồ sơcài đặt cuộc họpcài đặt Zoom Phone. Bạn cũng có thể sử dụng Web Portal để lên lịch, xem và chỉnh sửa các cuộc họp.

Bài viết này đề cập đến:

So sánh yêu cầu hệ thống cần thiết cho Desktop Client, ứng dụng di động, Web Client và PWA

So sánh

Lưu ý:

Tính năngWindows
macOS
LinuxAndroid
iOS
Chrome OSWeb ClientPWA

Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp

 

Tham gia cuộc họp mà không cần đăng nhập
Tham gia cuộc họp đang diễn ra✓ 
Đăng nhập bằng tài khoản Zoom, Google, Facebook hoặc SSO ✓
Bắt đầu cuộc họp tức thời.
Lên lịch cho cuộc họp một lần hoặc định kỳ    
Chia sẻ màn hình của bạn trong Zoom Room bằng cách nhập mã khóa chia sẻ hoặc ID cuộc họp.   
Hiển thị cuộc họp sắp diễn ra   
Hiển thị các sự kiện lịch đã đồng bộ (nếu bạn đã thêm dịch vụ lịch của bên thứ ba)   
Xem, chỉnh sửa, bắt đầu hoặc xóa các cuộc họp đã được lên lịch    
Người tham gia được chỉ định trước vào các phòng theo nhóm (nếu người chủ trì thiết lập) 
Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị   

Điều khiển trong cuộc họp (người tham gia và người chủ trì)

 

Tham gia với âm thanh máy tính  ✓
(A)
Tắt tiếng/bỏ tắt tiếng micrô ✓
Bắt đầu/dừng video ✓
Mời người khác tham gia cuộc họp ✓
Đổi tên trên màn hình của bạn cho cuộc họp ✓
Phản hồi phi ngôn ngữ
Chia sẻ màn hình
(B)
Trò chuyện trong cuộc họp
Lưu trò chuyện trong cuộc họp    
Bắt dầu ghi lại trên đám mây
Bắt đầu ghi lại trên thiết bị     
Yêu cầu điều khiển từ xa
(C)
 


(D)

Cho phép điều khiển từ xa    

Chế độ xem thư viện và chế độ xem người nói đang hoạt động

Dừng tất cả video đến
Người tham gia trong phòng theo nhóm ✓
Phòng theo nhóm tự chọn
(E)

(E)
Trả lời cuộc thăm dò ý kiến
Thông dịch ngôn ngữ  
(F)
 
Phiên âm trực tiếp 
Thu hồi vai trò người chủ trì
Zoom Apps     
Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động  

Điều khiển trong cuộc họp (người chủ trì và đồng chủ trì)

 

Tạo, chỉnh sửa và bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến   
Bắt đầu và quản lý phòng theo nhóm (chỉ người chủ trì) 
Xem người tham gia được chỉ định sẵn vào các phòng theo nhóm (nếu được thiết lập trên Web Portal)  
Phát trực tiếp cuộc họp
(chỉ có trên Youtube)
   
Chế độ tập trung 
Chế độ xem sống động    
Báo cáo người tham gia vì hành vi không phù hợp 

Kiểm soát bảo mật trong cuộc họp (người chủ trì và đồng chủ trì)

 

Khóa cuộc họp (không cho phép những người tham gia khác vào cuộc họp đang diễn ra)✓ 
Đưa người dự thính vào phòng chờ ảo ✓ 
Kiểm soát quyền chia sẻ màn hình của người tham gia ✓
Kiểm soát quyền sử dụng chức năng trò chuyện trong cuộc họp của người tham gia ✓
Kiểm soát quyền tự bỏ tắt tiếng hoặc tự đổi tên của người tham gia ✓

Điều khiển hội thảo trực tuyến (người chủ trì)

 

Bắt đầu một phiên hỏi đáp
Bắt đầu cuộc thăm dò ý kiến
Phát trực tiếp hội thảo trực tuyến
(chỉ có trên Youtube)
   

Quản lý người tham gia (người chủ trì)

 

Dừng video của người tham gia ✓
Chỉ định một người tham gia làm người chủ trì ✓
Chỉ định một người tham gia làm đồng chủ trì
Cho phép người tham gia bắt đầu hoặc dừng một bản ghi✓   
Chỉ định một người tham gia nhập phụ đề rời
Đổi tên của người tham gia được hiển thị với những người tham gia khác
Xóa người tham gia khỏi cuộc họp
Tắt tiếng tất cả người tham gia/yêu cầu tất cả người tham gia bỏ tắt tiếng
Tự động tắt tiếng người tham gia khi họ tham gia cuộc họp
Phát chuông khi người tham gia vào và rời cuộc họp 
Không cho phép những người tham gia khác vào cuộc họp đang diễn ra
Kiểm soát những đối tượng mà người tham gia có thể trò chuyện cùng ✓
Tạm treo người tham gia
Kiểm tra trạng thái hiện diện của người được mời tham gia     

Điều khiển chia sẻ màn hình

 

Chia sẻ bảng trắng    
Chia sẻ âm thanh thiết bị

✓ 

   
Chú thích vào màn hình được chia sẻ hoặc bảng trắng    
Tạm dừng màn hình đang được chia sẻ  
Hiển thị hoặc ẩn tên của người chú thích   
Dừng quá trình chia sẻ màn hình của người tham gia (chỉ người chủ trì và đồng chủ trì)   
Chia sẻ màn hình cho các phòng theo nhóm (chỉ cho người chủ trì và đồng chủ trì)    
Kiểm soát quyền chia sẻ màn hình cùng lúc của nhiều người tham gia  ✓
Chế độ liền kề nhau  

Hồ sơ

 

Thêm ghi chú cá nhân   
Thay đổi ảnh hồ sơ hoặc tên trên màn hình
Lưu ý: Trên Desktop Client, bạn sẽ được chuyển hướng đến web portal để thay đổi tên trên màn hình của mình
  
Thay đổi trạng thái theo cách thủ công    

Trò chuyện

 

Đánh dấu tin nhắn là chưa đọc    
Chỉnh sửa tin nhắn đã gửi    
Xóa tin nhắn, hình ảnh hoặc tệp tin đã gửi   
Lưu hình ảnh hoặc tệp tin đã gửi trong cuộc trò chuyện   
Thêm tin nhắn vào danh sách gắn sao và xem tất cả tin nhắn gắn sao    
Xem tin nhắn gắn sao trong một cuộc trò chuyện cụ thể   
Sử dụng không gian trò chuyện cá nhân    
Gửi hình ảnh hoặc tệp tin   
Xem tất cả tệp tin đã gửi hoặc tất cả tệp tin đã nhận trong cuộc trò chuyện   
Chia sẻ các tệp tin đã gửi hoặc đã nhận trong cuộc trò chuyện với các liên lạc    
Gửi ảnh chụp màn hình hiện tại    
Gửi hình GIF động   
Gửi đoạn mã    
Gửi biểu tượng cảm xúc   
Cuộc trò chuyện được mã hóa   
Lưu trữ lịch sử tin nhắn trong cuộc trò chuyện   
Mời các liên lạc vào một cuộc trò chuyện hiện có   

Kênh

 

Thay đổi thông báo dành cho các tin nhắn kênh mới   
Thêm kênh vào danh sách gắn sao và xem các kênh đã gắn sao   
Tạo kênh   
Chỉnh sửa kênh (phải là quản trị viên kênh)   
Mời các thành viên vào kênh   

Liên lạc

 

Thêm liên lạc   
Thêm liên lạc vào danh sách gắn sao và xem các liên lạc đã gắn sao   
Danh mục các liên hệ, kênh, và Zoom Rooms✓  
Thêm liên lạc vào nhóm tự động trả lời     

Cài đặt

 

Tự động tham gia cuộc họp với âm thanh máy tính hoặc thiết bị ✓  
Tự động tắt tiếng khi tham gia cuộc họp ✓  
Tự động gọi đến số điện thoại để tham gia cuộc họp     
Chèn trình xem trước liên kết mỗi khi tin nhắn trong cuộc trò chuyện có chứa liên kết    
Thay đổi cài đặt thông báo cho chức năng trò chuyện   
Quản lý các liên lạc bị chặn    
Hiển thị thông báo nhắc cuộc họp   
Hiển thị thời gian cuộc họp đã kết nối    
Hiển thị phụ đề rời (nếu có) 
Tự động tắt video khi tham gia cuộc họp✓   
Làm đẹp
(chỉ có trên iOS)
   
Nền ảo 
Bộ lọc video    

Lưu ý (A): Chỉ người dự thính hội thảo trực tuyến mới có thể tham gia với âm thanh máy tính trên Safari.

Lưu ý (B):

Lưu ý (C): Nếu tham gia cuộc họp trên thiết bị iOS hoặc Android, bạn không thể yêu cầu điều khiển từ xa hay cho phép điều khiển từ xa. Người tham gia đang chia sẻ màn hình bằng Desktop Client của Zoom phải cho phép bạn điều khiển từ xa.

Lưu ý (D): Hiện đang hỗ trợ yêu cầu điều khiển từ xa đối với nội dung được chia sẻ từ Desktop Client hoặc ứng dụng di động, nhưng không áp dụng cho Web Client.

Lưu ý (E): Người tham gia cuộc họp có thể tự chọn trên ứng dụng di động Zoom và ChromeOS, nhưng không áp dụng cho các phòng theo nhóm do người chủ trì khởi chạy. Chức năng tự chọn áp dụng cho các phòng theo nhóm phải được kích hoạt và khởi chạy từ Desktop Client.

Lưu ý (F): Nếu bạn đã tham gia một cuộc họp bằng Web Client, bạn chỉ có thể nghe ngôn ngữ thông dịch, bạn không thể làm thông dịch viên.