Thêm và quản lý liên hệ Zoom


Theo mặc định, danh mục liên hệ Zoom của bạn bao gồm người dùng nội bộ trên cùng tài khoản Zoom và tổ chức trong phần All Contacts [Tất cả liên hệ]. Chủ sở hữu/quản trị viên của tài khoản Chuyên nghiệp hoặc cao hơn có thể tắt cài đặt Company Contacts [Liên hệ công ty] trong Cài đặt trò chuyện để ngăn người dùng nhìn thấy mọi người trên cùng tài khoản Zoom và tổ chức. Chủ tài khoản và quản trị viên cũng có chọn có cho phép người dùng có thể trò chuyện hoặc thêm các liên hệ bên ngoài hay không.

Bạn có thể thêm người dùng Zoom bên ngoài làm một liên hệ bằng cách chỉ định địa chỉ email của họ. Sau khi họ chấp thuận yêu cầu liên hệ của bạn, bạn sẽ có thể trò chuyện, chia sẻ hình ảnh và tệp, và họp ngay tức thời.Nếu bạn thêm một địa chỉ email không liên kết với tài khoản Zoom, họ sẽ nhận được lời mời tham gia Zoom.

Bạn cũng có thể liên kết một tài khoản Zoom khác với tư cách tổ chứcđồng bộ danh bạ liên hệ của bạn với dịch vụ bên thứ ba hoặc xem liên hệ điện thoại của mình trên ứng dụng di động Zoom. Còn có các kênh mà bạn có thể sử dụng để nhắn tin nhóm. Theo mặc định, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho các thành viên trong kênh nêu họ có trong danh bạ liên hệ của bạn.

Ghi chú: Quản trị viên có thể xem và xóa các liên hệ bên ngoài của bạn.

Yêu cầu cài đặt để thêm và quản lý liên hệ

Cách thêm liên hệ mới

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ] .
 3. Nhấn vào nút thêm và chọn Invite a Zoom contact [Mời liên hệ Zoom]
 4. Nhập địa chỉ email của liên hệ mà bạn muốn thêm.
 5. Nhấn vào Invite [Mời].
 6. Lặp lại với các liên hệ thêm khác.

Cách phê duyệt yêu cầu liên hệ

Trước khi bạn có thể họp ngay tức thời với một liên hệ hoặc trò chuyện với họ, họ cần phê duyệt yêu cầu của bạn.

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Ở phía trên cùng của bảng trò chuyện phía bên trái, nhấn vào nút yêu cầu liên hệ .
 4. Nhấn vào Accept [Chấp nhận] để thêm liên hệ này vào danh sách của bạn.
  Liên hệ này giờ đây sẽ xuất hiện trên thẻ Contacts [Liên hệ], dưới mục External Contacts [Liên hệ bên ngoài] cho cả hai người dùng.

Cách gắn sao một liên hệ

Bạn có thể gắn sao các liên hệ quan trọng, để các liên hệ này dưới phần STARRED [GẮN SAO] của bảng trò chuyện, giúp bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các liên hệ đó.

Để gắn sao một liên hệ bằng cách sử dụng tìm kiếm:

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Dùng thanh tìm kiếm để tìm kiếm liên hệ.
 3. Nhấn vào tên liên hệ để hiển thị chuỗi trò chuyện với liên hệ đó.
 4. Nhấn vào nút gắn sao
  Liên hệ sẽ xuất hiện trong phần Starred [Gắn sao] dưới thẻ Phone [Điện thoại], Chat [Trò chuyện]Contacts [Liên hệ].

Để gắn sao một liên hệ bằng cách sử dụng tìm kiếm danh bạ liên hệ:

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào liên hệ mà bạn muốn gắn sao.
 4. Nhấn vào nút gắn sao  bên cạnh tên liên hệ.
  Liên hệ sẽ xuất hiện trong phần Starred [Gắn sao] dưới thẻ Phone [Điện thoại], Chat [Trò chuyện]Contacts [Liên hệ].

Nếu bạn có giấy phép Zoom Phone, bạn cũng có thể gắn sao các liên hệ bằng lịch sử cuộc gọi của mình

Cách thêm liên hệ mới

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào nút thêm và chọn Invite a Zoom contact [Mời liên hệ Zoom]
 4. Nhập địa chỉ email của liên hệ mà bạn muốn thêm.
 5. Nhấn vào Invite [Mời].
 6. Lặp lại với các liên hệ thêm khác.

Cách phê duyệt yêu cầu liên hệ

Trước khi bạn có thể họp ngay tức thời với một liên hệ hoặc trò chuyện với họ, họ cần phê duyệt yêu cầu của bạn.

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] .
 3. Ở phía trên cùng của bảng trò chuyện phía bên trái, nhấn vào nút yêu cầu liên hệ .
 4. Nhấn vào Accept [Chấp nhận] để thêm liên hệ này vào danh sách của bạn.
  Liên hệ này giờ đây sẽ xuất hiện trên thẻ Contacts [Liên hệ], dưới mục External Contacts [Liên hệ bên ngoài] cho cả hai người dùng.

Cách gắn sao một liên hệ

Bạn có thể gắn sao các liên hệ quan trọng, để các liên hệ này dưới phần STARRED [GẮN SAO] của bảng trò chuyện, giúp bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các liên hệ đó.

Để gắn sao một liên hệ bằng cách sử dụng tìm kiếm:

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Dùng thanh tìm kiếm bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn để tìm kiếm liên hệ.
 3. Nhấn vào tên liên hệ để hiển thị chuỗi trò chuyện với liên hệ đó.
 4. Nhấn vào nút gắn sao bên cạnh tên liên hệ .
  Liên hệ sẽ xuất hiện trong phần Starred [Gắn sao] dưới thẻ Phone [Điện thoại], Chat [Trò chuyện]Contacts [Liên hệ].

Để gắn sao một liên hệ bằng cách sử dụng tìm kiếm danh bạ liên hệ:

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào liên hệ mà bạn muốn gắn sao.
 4. Nhấn vào nút gắn sao  bên cạnh tên liên hệ.
  Liên hệ sẽ xuất hiện trong phần Starred [Gắn sao] dưới thẻ Phone [Điện thoại], Chat [Trò chuyện]Contacts [Liên hệ].

Nếu bạn có giấy phép Zoom Phone, bạn cũng có thể gắn sao các liên hệ bằng lịch sử cuộc gọi của mình

Cách thêm liên hệ mới

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ]  .
 3. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng + .
 4. Nhấn Invite a Zoom contact [Mời một liên hệ Zoom]
 5. Nhập địa chỉ email của liên hệ mà bạn muốn thêm.
 6. Nhấn Add [Thêm] để gửi yêu cầu cho liên hệ.
 7. Lặp lại với các liên hệ thêm khác.

Cách phê duyệt yêu cầu liên hệ

Trước khi bạn có thể họp ngay tức thời với một liên hệ hoặc trò chuyện với họ, họ cần phê duyệt yêu cầu của bạn.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Meet & Chat [Họp và trò chuyện] và chọn kênh Contact Request [Yêu cầu liên hệ] mới. 
 3. Nhấn vào dấu kiểm và sau đó nhấn Accept [Chấp nhận] để xác nhận yêu cầu liên hệ.
 4. Liên hệ này sẽ xuất hiện trong danh sách liên hệ của cả hai người dùng.

Cách gắn sao một liên hệ

Bạn có thể gắn sao các liên hệ quan trọng, để các liên hệ này dưới phần STARRED [GẮN SAO] của bảng trò chuyện, giúp bạn có thể nhanh chóng truy cập vào các liên hệ đó.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Tìm liên hệ bạn muốn gắn sao bằng cách sử dụng danh bạ, hoặc tìm kiếm tên của họ trong ô tìm kiếm, sau đó nhấn vào tên họ.
 4. Nhấn vào nút gắn sao  bên cạnh tên liên hệ.
 5. Liên hệ sẽ xuất hiện khi bạn nhấn vào nút gắn sao trong màn hình Meet & Chat [Họp và trò chuyện] .
  Ghi chú: Bạn sẽ thấy tên bạn trong danh sách Starred [Gắn sao] vì đây là cách bạn truy cậpkhông gian trò chuyện cá nhân.

Nếu bạn có giấy phép Zoom Phone, bạn cũng có thể gắn sao các liên hệ bằng lịch sử cuộc gọi của mình