Ghi lại trên đám mây trong Zoom Rooms


Tính năng ghi lại trên đám mây trong Zoom Rooms cho phép bạn ghi lại video và âm thanh cuộc họp trên Zoom Cloud, từ đây có thể tải xuống và/hoặc phát trực tiếp tệp ghi trên trình duyệt của bạn. Khi cuộc họp kết thúc, có thể gửi một liên kết của bản ghi đến địa chỉ email của một người dùng, từ đó có thể xem hoặc tải xuống bản ghi. Cũng có thể truy cập bản ghi trên Zoom web portal.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt cho tính năng ghi lại trên đám mây trong Zoom Rooms

Cách bật bản ghi đám mây cho các cuộc họp đã được lên lịch trong Zoom Rooms

Bật cho toàn bộ tài khoản

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó nhấn Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn vào thẻ Recording [Bản ghi] và tìm tùy chọn Cloud Recording [Ghi lại trên đám mây].
 4. Xác nhận cài đặt này đã được bật. Nút bật/tắt sẽ hiển thị như thế này .
 5. Nếu cài đặt đã tắt, nhấn vào nút bật/tắt . Chọn các cài đặt khác mà bạn muốn áp dụng cho bản ghi trên đám mây.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong tài khoản của mình, nhấn vào biểu tượng khóa và sau đó nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Bật cho một Zoom Room cụ thể

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Room Management [Quản lý phòng] sau đó nhấn vào Zoom Rooms
 3. Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] bên cạnh phòng mà bạn muốn bật cài đặt này.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp] sau đó nhấn Recording [Bản ghi]
 5. Tìm tùy chọn Cloud Recording [Ghi lại trên đám mây]và xác minh rằng cài đặt đã được bật.Nút bật/tắt nên hiển thị như thế này .
 6. Nếu cài đặt đã tắt, nhấn vào nút bật/tắt . Nhấn Enable [Bật] trên hội thoại xác minh.

Cách bật bản ghi đám mây cho các cuộc họp tức thời trong Zoom Rooms

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Room Management [Quản lý phòng] sau đó nhấn vào Zoom Rooms
 3. Bạn có thể sử dụng phân cấp vị trí để bật cài đặt này cho riêng các phòng hoặc cho toàn bộ tài khoản. Để bật cài đặt cho toàn bộ tài khoản, nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 5. Tìm tùy chọn Cloud Recording for instant meetings [Ghi lại trên đám mây cho cuộc họp tức thời] và xác minh rằng cài đặt này đã được bật.Nút bật/tắt nên hiển thị như thế này .
 6. Nếu cài đặt đã tắt, nhấn vào nút bật/tắt . Nhấn Enable [Bật] trên hội thoại xác minh.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong tài khoản của mình, nhấn vào biểu tượng khóa và sau đó nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Cách bật tính năng ghi lại trên đám mây tự động cho Zoom Rooms

Bật cho toàn bộ tài khoản

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó nhấn Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn vào thẻ Recording [Bản ghi] và tìm tùy chọn Automatic Recording [Ghi tự động] .
 4. Xác nhận cài đặt này đã được bật. Nút bật/tắt sẽ hiển thị như thế này .
 5. Nếu cài đặt đã tắt, nhấn vào nút bật/tắt . Chọn các cài đặt khác mà bạn muốn áp dụng cho bản ghi trên đám mây.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong tài khoản của mình, nhấn vào biểu tượng khóa và sau đó nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Bật cho một Zoom Room cụ thể

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Room Management [Quản lý phòng] sau đó nhấn vào Zoom Rooms
 3. Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] bên cạnh phòng mà bạn muốn bật cài đặt này.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp] sau đó nhấn Recording [Bản ghi]
 5. Tìm tùy chọn Automatic Recording [Ghi tự động]và xác minh rằng cài đặt này đã được bật.Nút bật/tắt nên hiển thị như thế này .
 6. Nếu cài đặt đã tắt, nhấn vào nút bật/tắt . Nhấn Enable [Bật] trên hội thoại xác minh.

Cách ghi một cuộc họp Zoom Room lên đám mây

 1. Trên trình điều khiển Zoom Rooms, nhấn vào Meet Now [Gặp gỡ ngay] để bắt đầu cuộc họp tức thời, hoặc nhấn vào Start [Bắt đầu] để bắt đầu cuộc họp đã được lên lịch.
 2. Nhấn vào Start Recording [Bắt đầu ghi] trên trình điều khiển Zoom Room của bạn:
  • Nếu bạn đang trong một cuộc họp tức thời, bạn sẽ được yêu cầu nhập địa chỉ email; liên kết bản ghi đám mây sẽ được gửi tới địa chỉ này.
  • Nếu bạn đang trong một cuộc họp đã được lên lịch, liên kết bản ghi đám mây sẽ được gửi tới địa chỉ email của người chủ trì đã lên lịch cho cuộc họp.
 3. Để dừng ghi, nhấn vào Stop Recording [Dừng ghi] hoặc rời cuộc họp và nhấn End meeting for all [Kết thúc cuộc họp cho tất cả].

Cách xem một bản ghi đám mây với vai trò người chủ trì cuộc họp

Xem bản ghi đám mây cho các cuộc họp đã được lên lịch

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Recordings [Bản ghi].
 3. Nhấn vào chủ đề cuộc họp để xem tệp bản ghi đám mây.

Ghi chú: Người chủ trì sẽ nhận thông báo qua email khi tệp bản ghi đã sẵn sàng để xem hoặc tải xuống.

Xem bản ghi đám mây cho các cuộc họp tức thì

Liên kết đến bản ghi đám mây sẽ được gửi đến địa chỉ email đã được nhập khi bắt đầu bản ghi. Email này sẽ gồm một đường dẫn để xem hoặc tải xuống tệp bản ghi.

Cách xem một bản ghi đám mây với vai trò quản trị viên

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó nhấn vào Recording Management [Quản lý bản ghi].
 3. Nhấn vào Topic [Chủ đề] cuộc họp để xem tệp bản ghi đám mây. Bạn cũng có thể thực hiện các thao tác quản lý bản ghi khác từ trang này. 

Ghi chú: Sẽ có một tin nhắn Processing Recording... [Đang xử lý bản ghi...] hiển thị trên danh sách nếu bản ghi vẫn đang được chuyển đổi. Bản ghi phải hoàn thành xử lý trước khi được truy cập.