Bộ kit triển khai Zoom Phone


Zoom đã tạo Bộ kit triển khai nhằm hỗ trợ bạn xúc tiến quá trình chuyển đổi sang Zoom Phone trong công ty. Trong liên kết dưới đây, bạn sẽ thấy mẫu thông báo bằng email, tờ rơi để thông báo cho nhân viên tại văn phòng, Hướng dẫn tham khảo nhanh, cũng như Mẫu bảng điện tử. Tất cả đều có thể tùy chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu và tình huống sử dụng cụ thể tại doanh nghiệp của bạn.

 

Tải xuống bộ kit triển khai