Zoom Events: Vai trò, vé tham gia và quyền


Có nhiều vai trò khả dụng cho Zoom Events và mỗi vai trò đều cung cấp một bộ công cụ có thể được sử dụng trong sự kiện để cho phép người dùng tham gia.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt cho vai trò và quyền trong Zoom Events

Mô tả vai trò

Người chủ trì

Người chủ trì—người tổ chức sự kiện—là người dùng lên lịch sự kiện và có đầy đủ các quyền khả dụng, chẳng hạn như quản lý cuộc họp hay hội thảo trực tuyến, quản lý Người chủ trì thay thế và Người tham gia chính. Sự kiện chỉ có thể có một Người chủ trì.

Người chủ trì có thể chỉ định Đồng biên tập để chỉnh sửa các sự kiện đã đăng và sự kiện trực tiếp.

Người chủ trì cũng có thể bật hoặc tắt trò chuyện tại Sảnh chờ và trò chuyện tại Triển lãm. Nhật ký ghi lại tất cả các hoạt động kiểm duyệt đã thực hiện sẽ được lưu trữ trong Bảng điều khiển.

Người chủ trì có thể chỉ định Người chủ trì tạm thời trong phiên họp, và Người chủ trì tạm thời sẽ có những quyền sau cho đến khi Người chủ trì quay lại:

Người chủ trì thay thế

Người chủ trì thay thế có chung nhiều chức năng điều khiển của Người chủ trì. Điều này giúp Người chủ trì thay thế có thể xử lý vấn đề quản trị cho một sự kiện.

Người chủ trì thay thế có quyền:

Người chủ trì thay thế cũng sẽ tiếp nhận vé của Người dự thính để họ có thể tham gia tất cả các phiên họp khác.

Đồng biên tập

Đồng biên tập có thể được thêm vào trong quá trình bạn thiết lập hội nghị và có quyền chỉnh sửa các trang đã chỉ định cho họ. Đồng biên tập không nhất thiết thuộc cùng một Trung tâm hoặc tài khoản với bạn và không bắt buộc phải có tài khoản Zoom hoặc giấy phép Zoom Events. Nếu Người chủ trì chỉ định Đồng biên tập thì họ có thể chỉnh sửa các sự kiện đã đăng và sự kiện trực tiếp.

Đồng biên tập:

Người tham gia chính

Người tham gia chính có quyền truy cập vào các công cụ giúp họ tăng cường tham gia trong sự kiện Hội thảo trực tuyến.

Người tham gia chính có quyền:

Người tham gia chính cũng sẽ tiếp nhận vé của Người dự thính để họ có thể tham gia tất cả các phiên họp khác.

Diễn giả chính

Diễn giả chính là người trình bày chính trong một phiên họp cụ thể, được nêu tên và có hình ảnh hiển thị trong thẻ Diễn giả; mỗi phiên họp đều phải có một Diễn giả chính.

Diễn giả chính có quyền:

Diễn giả chính cũng sẽ tiếp nhận vé của Người dự thính để họ có thể tham gia tất cả các phiên họp khác.

Diễn giả

Các diễn giả có thể phát biểu trong phiên họp đã chỉ định cho họ, sẽ được nêu tên và có hình ảnh hiển thị trong thẻ Diễn giả.

Diễn giả có quyền:

Diễn giả cũng sẽ tiếp nhận vé của Người dự thính để họ có thể tham gia tất cả các phiên họp khác.

Nhà tài trợ

Ghi chú: Nội dung do Nhà tài trợ tải lên sẽ phải được kiểm duyệt nhằm đảm bảo tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử của Zoom.

Nhà tài trợ chính là Nhà tài trợ được nêu tên đầu tiên trong hội nghị hoặc cho một phiên họp và không được quyết định dựa trên cấp bậc của Nhà tài trợ (bạch kim, vàng hoặc bạc); chỉ có một Nhà tài trợ chính cho mỗi hội nghị và/hoặc phiên họp.

Nhà tài trợ chính có quyền:

Nhà tài trợ có quyền:

Nhà tài trợ và Nhà tài trợ chính cũng sẽ tiếp nhận vé của Người dự thính để họ có thể tham gia tất cả các phiên họp khác.

Đại diện nhà tài trợ

Đại diện nhà tài trợ kết nối và trao đổi với khách hàng trong phiên trò chuyện. Họ là những người yêu cầu thuyết minh sản phẩm và/hoặc dịch vụ đang được trình bày tại phiên họp, đồng thời họ sẽ được nêu tên và có hình ảnh hiển thị trên trang chi tiết của Nhà tài trợ.

Đại diện nhà tài trợ có quyền:

Đại diện nhà tài trợ cũng sẽ tiếp nhận vé của Người dự thính để họ có thể tham gia tất cả các phiên họp khác.

Người kiểm duyệt

Người kiểm duyệt có nhiệm vụ kiểm duyệt các báo cáo được gửi từ cuộc trò chuyện tại Sảnh chờ và Sảnh chờ của hội nghị cho Người tổ chức sự kiện. Người kiểm duyệt cũng có thể bật hoặc tắt trò chuyện tại Sảnh chờ và trò chuyện tại Triển lãm. Nhật ký ghi lại tất cả các hoạt động kiểm duyệt đã thực hiện sẽ được lưu trữ trong Bảng điều khiển.

Người kiểm duyệt cũng có thể xóa tin nhắn và đưa người dùng ra khỏi cuộc trò chuyện nhóm tại Sảnh chờ ZE.

Thông dịch viên

Thông dịch viên có nhiệm vụ thông dịch ngôn ngữ, từ đó phát cho Người dự thính qua một kênh cụ thể.

Thông dịch viên:

Người dự thính

Trong sự kiện Hội thảo trực tuyến, Người dự thính là người tham gia chỉ có quyền xem và chế độ xem của họ do Người chủ trì kiểm soát. Người dự thính có thể tương tác với Người chủ trì và Người tham gia chính từ cửa sổ Hỏi đáp và trò chuyện.

Trong sự kiện Cuộc họp, Người dự thính có thể chia sẻ âm thanh và video của riêng họ (nếu Người chủ trì đã bật tính năng này).

Vai trò có sẵn trong Trung tâm

Chủ sở hữu trung tâm

Chủ sở hữu trung tâm được phép thực hiện các hành động sau đây đối với Trung tâm mà họ sở hữu:

Người quản lý trung tâm

Đối với trung tâm do họ quản lý, Người quản lý trung tâm được phép thực hiện các hành động tương tự như Chủ sở hữu trung tâm ngoại trừ:

Người chủ trì trung tâm

Người chủ trì trung tâm là:

Quản trị viên tài khoản Zoom

Ghi chú: Quản trị viên tài khoản Zoom phải có giấy phép Zoom Events.

Quản trị viên quản lý tổng thể tài khoản Zoom (từ Zoom web portal) có thể xem trang hồ sơ của Trung tâm thuộc tài khoản của mình, từ đó họ có thể xóa Trung tâm và hủy các sự kiện sắp tới được liệt kê trong Trung tâm.