Thêm người tham gia chính vào hội thảo trực tuyến


Người tham gia chính là người tham gia đầy đủ hội thảo trực tuyến. Họ có quyền truy cập vào hầu hết chức năng điều khiển của người chủ trì, bao gồm chia sẻ nội dung, video và âm thanh, đồng thời xem danh sách người dự thính. Bạn phải được người chủ trì hội thảo trực tuyến trao quyền người tham gia chính trước khi hội thảo trực tuyến bắt đầu hoặc được nâng cấp từ vai trò người dự thính trong phiên họp trực tiếp. Tìm hiểu thêm về vai trò trong hội thảo trực tuyến.

Số lượng người tham gia chính tối đa phụ thuộc vào dung lượng cuộc họp của người chủ trì, trong khi số lượng người dự thính tối đa phụ thuộc vào dung lượng hội thảo trực tuyến của người chủ trì. Dưới đây là một số ví dụ:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để thiết lập người tham gia chính

Cách thêm người tham gia chính bằng phương thức thủ công

Bạn có thể mời một người hoặc Zoom Room làm người tham gia chính của hội thảo trực tuyến.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn vào chủ đề hội thảo trực tuyến mà bạn muốn thêm người tham gia chính.
 4. Trên thẻ Invitations [Lời mời] ở cuối trang, tìm phần Invite panelists [Mời người tham gia chính] và nhấn Edit [Chỉnh sửa].
 5. Nhập tên và địa chỉ email để mời họ. Nếu bạn đang mời Zoom Room, hãy nhập tên phòng. Vị trí phòng sẽ hiển thị tại cột Email/Zoom Rooms.
 6. (Tùy chọn) Chọn Add Another Panelist [Thêm người tham gia chính khác] để thêm nhiều người tham gia chính hơn.
 7. Nhấn Save [Lưu] để gửi lời mời cho người tham gia chính vừa được bổ sung.
  Nếu bạn chọn Send invitation to all newly added panelists immediately [Ngay lập tức gửi lời mời cho tất cả người tham gia chính vừa được bổ sung] thì email mời sẽ được gửi đến họ sau khi bạn nhấn Save [Lưu].

Ghi chú:

Cách nhập người tham gia chính bằng cách sử dụng tệp CSV

Nếu bạn muốn thêm số lượng lớn người tham gia chính vào hội thảo trực tuyến, bạn có thể chỉ định người tham gia chính trong tệp CSV và tải tệp lên qua web portal.

Cách tạo tệp CSV gồm người tham gia chính

 1. Mở bằng phần mềm bảng tính như Microsoft Excel.
 2. Tạo tệp mới. Bạn cũng có thể tải xuống và mở tệp CSV mẫu.
 3. Chỉ rõ các thông tin sau:
  • Cột A: Địa chỉ email của mỗi người tham gia chính.
  • Cột B: Họ tên đầy đủ của mỗi người tham gia chính.
   Ghi chú: Không nhập tiêu đề cột, ví dụ: Địa chỉ emailHọ tên đầy đủ.
 4. Lưu tệp dưới dạng tệp CSV (được phân tách bằng dấu phẩy).

Cách nhập tệp CSV

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn vào chủ đề hội thảo trực tuyến mà bạn muốn thêm người tham gia chính.
 4. Trên thẻ Invitations [Lời mời] ở cuối trang, tìm phần Invite panelists [Mời người tham gia chính] và nhấn Import from CSV [Nhập từ tệp CSV].
 5. Nhấn Import [Nhập].
 6. Chọn tệp CSV bạn đã tạo.
  Bạn sẽ thấy một danh sách người tham gia chính mà bạn chuẩn bị nhập. Bạn có thể nhấn vào các tùy chọn sau:
  • Resend [Gửi lại]: Ngay lập tức gửi email mời cho người tham gia chính.
  • Copy [Sao chép]: Sao chép email mời cho người tham gia chính.
  • Delete [Xóa]: Loại bỏ người tham gia chính ra khỏi danh sách sẽ được nhập.
  • Send invitation to all newly added panelists immediately [Ngay lập tức gửi lời mời cho tất cả người tham gia chính vừa được bổ sung]: Gửi email mời cho tất cả người tham gia chính sẽ được nhập sau khi bạn nhấn Save [Lưu].
   Ghi chú: Nếu bạn không thấy danh sách người tham gia chính mà bạn sẽ nhập, hãy nhấn Cancel [Hủy], tải lại trang, sau đó nhấn Edit [Chỉnh sửa] trong phần Invite Panelists [Mời người tham gia chính].
 7. Nhấn vào Save [Lưu].

Cách thêm người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến định kỳ

Nếu hội thảo trực tuyến diễn ra định kỳ, người dùng sẽ là người tham gia chính trong tất cả các chuỗi hội thảo trực tuyến đó. Nếu bạn muốn họ tham gia với vai trò là người tham gia chính chỉ trong một buổi hội thảo trực tuyến con, bạn cần thêm họ với vai trò là người tham gia chính trước buổi hội thảo trực tuyến đó và loại bỏ họ trước khi hội thảo trực tuyến con tiếp theo diễn ra.

Cách xóa bỏ người tham gia chính

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn vào chủ đề hội thảo trực tuyến mà bạn muốn loại bỏ người tham gia chính.
 4. Trên thẻ Invitations [Lời mời] ở cuối trang, tìm phần Invite panelists [Mời người tham gia chính] và nhấn Edit [Chỉnh sửa].
 5. Ở bên phải thông tin chi tiết của người tham gia chính, nhấn Delete [Xóa].
 6. Nhấn Save [Lưu].
  Người tham gia chính bây giờ sẽ bị xóa khỏi tất cả các chuỗi hội thảo trực tuyến và sẽ phải tham gia với tư cách là người dự thính.