Bỏ phiếu cho cuộc họp


Tính năng bỏ phiếu cho cuộc họp giúp bạn có thể tạo khảo sát bỏ phiếu với một hay nhiều lựa chọn. Bạn có thể tiến hành bình chọn trong cuộc họp và nhận phản hồi từ những người tham gia. Sau cuộc họp, bạn cũng có thể tải xuống bản báo cáo bỏ phiếu. Trường hợp không muốn thu thập thông tin người tham gia cùng kết quả bình chọn, bạn có thể tạo bình chọn ẩn danh.

Chi tiết đầy đủ về kết quả bình chọn như câu trả lời và số lần gửi của mỗi người tham gia được thể hiện trong báo cáo bỏ phiếu. Tính năng này mặc định sẵn có sau cuộc họp, nhưng cũng có thể được sử dụng trong phiên họp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tạo và khởi chạy cuộc bình chọn và kiểm tra kiến thức nâng cao.

Tính năng tạo cuộc bình chọn tiêu chuẩn hoặc cuộc bình chọn nâng cao trong hội thảo trực tuyến cũng khả dụng. 

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để bỏ phiếu cho cuộc họp

*Ghi chú: Người dùng có thể tham gia bỏ phiếu trên ứng dụng di động iOS hoặc Android, nhưng người chủ trì cần dùng desktop client để quản lý bỏ phiếu.

Hạn chế khi bỏ phiếu trong cuộc họp

Cách thêm câu hỏi bình chọn cho cuộc họp

Bạn có thể tạo câu hỏi bỏ phiếu trước cuộc họp hoặc trong thời gian diễn ra phiên họp trực tiếp. Nếu tạo hoặc chỉnh sửa bình chọn trong khi cuộc họp trực tiếp đang diễn ra, bạn sẽ được chuyển đến web portal để hoàn thành tiến trình này.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Cuộc họp.
 3. Nhấp vào chủ đề cuộc họp đã được lên lịch. Nếu bạn chưa lên lịch cuộc họp nào, hãy lên lịch cuộc họp ngay.
 4. Cuộn xuống phía dưới để truy cập thẻ Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức.
 5. Nhấp vào + Tạo để bắt đầu tạo cuộc bình chọn.
  Nếu đã bật tính năng bỏ phiếu và kiểm tra kiến thức nâng cao, bạn sẽ thấy có hai tùy chọn: Bình chọnCuộc bình chọn và kiểm tra kiến thức nâng cao.
 6. Chọn ô Bình chọn
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Thêm vào thư viện cuộc bình chọn/kiểm tra kiến thức.
  Sau khi tạo bình chọn thành công, bình chọn đó sẽ được lưu vào thư viện, cho phép bạn truy cập lại trong những cuộc họp khác.
 8. Nhấp vào Tiếp.
 9. Nhấn Untitled Poll [Bình chọn không có tiêu đề] để thay đổi tên của loạt bình chọn này.
 10. Nhấp vào khu vực câu hỏi để chỉnh sửa các chi tiết sau: 
  • Nhấn vào khu vực Untitled Question [Câu hỏi không có tiêu đề] để chỉnh sửa tên của câu hỏi bỏ phiếu đó.
  • Ở phía bên phải tên của câu hỏi bỏ phiếu, hãy nhấn vào menu sổ xuống để chọn loại câu hỏi:
   • Single Choice [Một lựa chọn]: Người tham gia bình chọn chỉ có thể chọn một trong những câu trả lời cho trước.
   • Multiple Choice [Nhiều lựa chọn]: Người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời cho trước.
  • Nhấn vào khoảng trống ở mỗi lựa chọn để nhập câu trả lời cho người tham gia lựa chọn.
  • Nhấn + Add Choice [+ Thêm lựa chọn] để thêm tùy chọn trả lời khác.
  • : Xóa câu hỏi bỏ phiếu hiện tại.
  • : Nhân đôi câu hỏi bỏ phiếu có sẵn với nội dung như hiện tại.
 11. (Tùy chọn) Nhấn Add a Question [Thêm câu hỏi] để tạo thêm câu hỏi.
  Ghi chú: Mỗi câu hỏi và các câu trả lời riêng cho một câu hỏi có thể được sắp xếp lại khi cần thiết.
 12. Nhấn nút để truy cập các tùy chọn sau:
  • Allow participants to answer questions anonymously [Cho phép người tham gia trả lời các câu hỏi theo hình thức ẩn danh]: Người tham gia bình chọn có thể chọn cung cấp câu trả lời gắn với họ hoặc đưa ra câu trả lời cho cuộc bình chọn theo hình thức ẩn danh.
  • Thêm vào Thư viện cuộc bình chọn: Cuộc bình chọn bạn tạo ra sẽ được lưu vào thư viện cuộc bình chọn/kiểm tra kiến thức. Tại đây, bạn có thể truy cập và tái sử dụng cuộc bình chọn cho những cuộc họp trong tương lai. Truy cập "Cuộc họp > Cuộc bình chọn" để xem mục này.
 13. Nhấp vào Lưu.

Trong khi cuộc họp diễn ra, tất cả các câu hỏi trong duy nhất một cuộc bình chọn sẽ được đưa ra khi khởi chạy bình chọn. Bạn có thể tạo thêm cuộc bình chọn để đặt câu hỏi vào lúc khác trong khi vẫn diễn ra cuộc họp.

Cách sử dụng thư viện Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức

Nếu được quản trị viên cho phép, bạn có thể quản lý thư viện trung tâm của cuộc bình chọn cho các cuộc họp. Bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa cuộc bình chọn, và sử dụng bình chọn trong các cuộc họp có hoặc không có ID cuộc họp cá nhân (PMI). Khi một bình chọn được đánh dấu khả dụng cho tất cả các cuộc họp, cuộc bình chọn này sẽ xuất hiện trong danh sách các cuộc bình chọn có thể khởi chạy trong cuộc họp. 

Ghi chú:

Truy cập thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức]

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Cuộc họp.
 3. Nhấn thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức].
  Ghi chú: Nếu thẻ chỉ có ký hiệu Polls [Cuộc bình chọn] thì các cuộc bỏ phiếu và kiểm tra kiến thức nâng cao chưa được bật.

Tạo bình chọn trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức]

Tạo bình chọn lưu đầu tiên, có thể bật được trong tất cả các cuộc họp.

 1. Truy cập thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức].
 2. Chọn Cuộc bình chọn.
  Ghi chú: Nếu đã bật cuộc bỏ phiếu và kiểm tra kiến thức nâng cao, bạn sẽ thấy có hai tùy chọn: Bình chọnCuộc bình chọn và kiểm tra kiến thức nâng cao.

 3. Tạo bình chọn.
  Sau khi bình chọn của bạn được khởi tạo, bình chọn này sẽ hiển thị trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức].
 4. (Tùy chọn) Để bật cuộc bình chọn đã được tạo cho tất cả cuộc họp của bạn, trong mục Bật, hãy nhấn nút bật/tắt để bậton-toggle-button__1_.png hoặc tắt cuộc bình chọnoff-toggle-button.png.
 5. (Tùy chọn) Để tạo thêm cuộc bình chọn, hãy nhấn + Create [+ Khởi tạo].

Nhiều cuộc bình chọn sẽ hiển thị thông tin Name [Tên], Type [Loại] (Cuộc bình chọn, Kiểm tra kiến thức, Bình chọn nâng cao), Question(s) [(Các) câu hỏi] (số lượng câu hỏi) và Enable [Bật].

Sử dụng hành động cho cuộc bình chọn cá nhân

Sau khi tạo bình chọn trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức], bạn có thể chọn hành động cho bình chọn đó:

 1. Ở bên phải bình chọn, hãy nhấn vào biểu tượng bút chì pencil-button.png để chỉnh sửa bình chọn.
 2. Ở bên phải của một bình chọn, nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png.
 3. Hãy lựa chọn từ các hành động sau:
  • Sao chép: Bình chọn sẽ được sao chép.
  • Xóa: Bình chọn sẽ bị xóa.

Sử dụng hàng loạt hành động cho nhiều cuộc bình chọn

Sau khi khởi tạo nhiều cuộc bình chọn trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức], bạn có thể chọn hành động cho các cuộc bình chọn này:

 1. Gần mục Name [Tên], chọn hộp kiểm.
  Tất cả các hộp kiểm của cuộc bình chọn đều được chọn.
  Nếu bạn không muốn chọn tất cả các cuộc bình chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm tương ứng với cuộc bình chọn mà bạn muốn.
 2. Lựa chọn từ hàng loạt hành động sau đây cho nhiều cuộc bình chọn đã chọn:
  • Tắt cho các cuộc họp của tôi: Trong mục Bật, nút bật/tắt cho cuộc bình chọn đó bị tắt off-toggle-button.png và không khả dụng cho cuộc họp nào.
  • Bật cho các cuộc họp của tôi: Trong mục Bật, nút bật/tắt cho cuộc bình chọn đó đã bật on-toggle-button__1_.png và khả dụng cho tất cả các cuộc họp. 
  • Sao chép: Cuộc bình chọn đã chọn sẽ được sao chép.
  • Xóa: Các cuộc bình chọn đã chọn sẽ bị xóa.

Lọc thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức]

Nhấn vào menu thả xuống All Types [Tất cả các kiểu] để hiển thị các bộ lọc khác nhau. Bạn có thể lọc cuộc bình chọn/trắc nghiệm của mình theo Polls [Cuộc bình chọn], Advanced Polls [Bình chọn nâng cao] hoặc Quiz [Kiểm tra kiến thức].

Cách khởi chạy bình chọn trong cuộc họp

Cuộc bình chọn không ngay lập tức sẵn có cho người tham gia cuộc họp, bởi vì người chủ trì cần khởi chạy cuộc bình chọn để người tham gia phản hồi. Các cuộc bình chọn này có thể được tạo ra trước khi cuộc họp bắt đầu hoặc trong lúc phiên họp trực tiếp đang diễn ra, nhưng dù vào thời điểm nào, cuộc bình chọn phải được tạo ra trong web portal.

 1. Bắt đầu cuộc họp Zoom đã lên lịch và bật tính năng bỏ phiếu.
 2. Trong bảng điều khiển cuộc họp, nhấn nút Polls [Cuộc bình chọn] .  
 3. Ở phía trên cùng cửa sổ bỏ phiếu, hãy chọn cuộc bình chọn bạn muốn khởi chạy (nếu đã tạo nhiều cuộc bình chọn)
 4. Bấm Launch [Khởi chạy].
  Giờ những người tham gia cuộc họp sẽ được nhắc trả lời khảo sát bỏ phiếu. Người chủ trì có thể xem kết quả ngay tại thời điểm diễn ra bỏ phiếu.
 5. Nếu bạn muốn kết thúc bình chọn, hãy nhấn vào End Poll [Kết thúc bình chọn].
 6. Nhấn nút để truy cập các tùy chọn sau:
  • Re-launch Poll [Khởi chạy lại bình chọn]: Khởi chạy cuộc bình chọn lại lần nữa.
   Ghi chú: Nếu trong một cuộc họp bạn khởi chạy lại bình chọn thì báo cáo sẽ chỉ hiển thị lần bình chọn cuối cùng. Trường hợp cần khởi chạy hai lần cho cùng một cuộc bình chọn và muốn nhận cả hai bộ dữ liệu, hãy xem xét tạo bình chọn thứ hai với cùng câu hỏi như lần đầu để tránh khởi chạy lại.
  • Tải xuống kết quả: Lựa chọn này sẽ khởi chạy trình duyệt web mặc định để bạn có thể tải xuống toàn bộ báo cáo bình chọn, trong đó cho biết phương án mà mỗi người tham gia đã chọn, thay vì tỷ lệ của mỗi lựa chọn.
   Ghi chú: Để bật tính năng này, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Zoom.
  • View Results from Browser [Xem kết quả từ trình duyệt]: Khởi chạy trình duyệt web mặc định của bạn và hiển thị kết quả bỏ phiếu tương tự trên trang web.
 7. Nhấn Share Results [Chia sẻ kết quả] để chia sẻ kết quả cho những người tham gia cuộc họp.