Miền được liên kết


Tổng quan

Miền được liên kết sử dụng miền địa chỉ email tổ chức của bạn (chẳng hạn như @ zoom.us) để thêm hoặc tự động tạo người dùng có địa chỉ email khớp với miền đó. Khi miền được liên kết của bạn được xác minh, bạn có thể bật cài đặt để nhắc tất cả người dùng mới và người dùng hiện có thuộc miền đó tham gia vào tài khoản của bạn khi họ đăng nhập vào Zoom. Khi thêm miền được liên kết, bạn cũng có thể bắt buộc sử dụng phương thức đăng nhập một lần.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Thêm miền tùy chỉnh vào tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, hãy nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Hồ sơ tài khoản.
 3. Trong phần Miền được liên kết, nhấp vào Thêm.
 4. Trong hộp thoại Thêm miền được liên kết, nhập tên của một hoặc nhiều miền, sau đó nhấp vào Thêm.
 5. Trên trang Hồ sơ tài khoản, nhấp vào Xác minh miền bên cạnh tên miền bạn vừa mới thêm.
 6. Chọn một trong các phương thức xác minh trong hộp thoại Xác minh miền của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo:
 7. Thực hiện theo hướng dẫn trên trang hiển thị tiếp theo.
  Trang này sẽ thay đổi tùy từng phương thức xác minh.
  • Thêm Bản ghi TXT vào miền của bạn
  • Tải tệp tin HTML lên miền của bạn
  • Thêm thẻ <meta> vào trang chủ miền của bạn
 8. Nhấp vào hộp kiểm tương ứng cho biết rằng bạn đã thêm hoặc tải lên thông tin phù hợp, sau đó nhấp vào Xác minh miền.

Thông báo Đang xác minh… hiển thị bên cạnh miền cho biết quá trình xác minh đang được thực hiện. Thông báo này sẽ hiển thị đến khi miền được xác minh hoàn toàn, lúc này thông báo Đã xác minh sẽ hiển thị tại miền đó. Tùy từng phương thức mà quy trình xác minh có thể kéo dài trong khoảng thời gian từ một tiếng đến vài ngày.

Nếu quy trình xác minh không được thực hiện trong thời gian dự kiến, bạn có thể nhấp vào Xem chi tiết xác minh. Thao tác này sẽ hiển thị các bước trong phương thức xác minh bạn đã chọn, bạn có thể thử lại nếu các bước này chưa được hoàn tất đúng cách.

Quản lý các miền và tài khoản được liên kết

Sau khi thêm và xác minh miền, bạn có thể chọn quản lý các tài khoản thuộc cùng một miền và cho phép hợp nhất người dùng cùng thuộc miền đó vào tài khoản của bạn.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Hồ sơ tài khoản.
 3. Trong phần Miền được liên kết, bạn có thể xem các miền được liên kết với tài khoản của bạn và chọn các tùy chọn bạn muốn bật.
  • Quản lý người dùng thuộc cùng một miền: Mọi người dùng tiến hành tạo tài khoản Zoom với địa chỉ email thuộc miền này sẽ được nhắc sử dụng một địa chỉ email khác. Người dùng thuộc miền này nhưng không phải là thành viên trong tài khoản của bạn sẽ được yêu cầu thay đổi địa chỉ email của họ. Người dùng đã có sẵn tài khoản Zoom tại miền này sẽ được yêu cầu thay đổi địa chỉ email của họ.
  • Cho phép người dùng thuộc cùng một miền hợp nhất vào tài khoản này: Người dùng mới sẽ được phép tham gia vào tài khoản của bạn hoặc đăng ký với một địa chỉ email khác. Người dùng hiện có sẽ được nhắc tham gia vào tài khoản Zoom của bạn hoặc đăng ký với một địa chỉ email khác, họ có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tối đa 3 lần trước khi buộc phải lựa chọn.  
  • Cho phép người dùng thuộc cùng một miền đăng ký tài khoản Zoom: Người dùng có thể đăng ký tài khoản Zoom bằng địa chỉ email thuộc miền được liên kết. Ví dụ: nếu miền được liên kết là mydomain.com, họ có thể đăng ký bằng địa chỉ name@mydomain.com. Những người dùng này sẽ nhận được một email có các tùy chọn hợp nhất vào tài khoản quản lý hoặc đăng ký bằng một email khác. Cài đặt này được tắt theo mặc định và yêu cầu bật tùy chọn Quản lý người dùng thuộc cùng một miền
   Lưu ý: Để cấp cho người dùng tùy chọn hợp nhất, trước hết bạn cần bật cài đặt: Cho phép người dùng thuộc cùng một miền hợp nhất vào tài khoản này.
 4. Nhấp vào Lưu.
  Bản Tóm tắt người dùng sẽ hiển thị.
 5. (Tùy chọn) Nếu miền này đã có sẵn các tài khoản Zoom, bạn có thể nhấp vào Gửi email để thông báo cho các tài khoản đó về những thay đổi đối với miền.

Xem các miền được liên kết hiện có

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Hồ sơ tài khoản.
 3. Trong phần Miền được liên kết, bạn có thể xem các miền được liên kết với tài khoản của bạn và tình trạng xác minh của các miền đó.
  • Nếu miền đã được xác minh, bạn có thể nhấp vào Xem tóm tắt người dùng để xem số lượng người dùng trùng khớp thuộc và không thuộc tài khoản của bạn.
  • Nếu miền chưa được xác minh, bạn có thể xác minh hoặc xóa miền đó.

Lưu ý: Nếu Miền được liên kết đã được xác minh, bạn sẽ cần liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật Zoom để gỡ miền đó.

Yêu cầu đăng nhập bằng phương thức đăng nhập một lần đối với các Miền được liên kết

Sau khi xác minh một miền được liên kết, bạn có thể bắt buộc thực hiện đăng nhập bằng SSO đối với miền đó.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Nâng cao và nhấp vào Bảo mật.
 3. Dưới mục  Phương thức đăng nhập, hãy xác minh là đã bật tùy chọn Cho phép người dùng đăng nhập bằng phương thức Đăng nhập một lần (SSO).
 4. Chọn tùy chọn Yêu cầu người dùng đăng nhập bằng SSO nếu địa chỉ email của họ thuộc một trong các miền dưới đây.
 5. Nhấp vào Chọn miền.
 6. Chọn các miền bạn muốn yêu cầu đăng nhập bằng SSO.
 7. (Tùy chọn) Nếu tài khoản của bạn có một số người dùng cụ thể cần bỏ qua phương thức SSO và đăng nhập với địa chỉ email và mật khẩu, hãy nhấp vào + Thêm người dùng dưới mục Chỉ định người dùng được phép bỏ qua đăng nhập bằng SSO.Nhập các địa chỉ email của họ và dùng dấu phẩy để ngăn cách.
 8. Nhấp vào Lưu

Lưu ý: Những người dùng mới tạo và sử dụng phương thức SSO nhưng không khớp với miền được liên kết đã phê duyệt trên tài khoản của bạn sẽ nhận được một email để xác minh địa chỉ email của họ.