Ứng dụng PC ở đâu?


Nếu bạn được mời đến cuộc họp thông qua liên kết URL, nó sẽ tự động nhắc tải xuống ứng dụng khi bạn nhấp vào liên kết URL. Bạn không cần phải cài đặt trước ứng dụng.

Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng theo cách thủ công, vui lòng truy cập Download Center.

Để biết thêm thông tin về việc bắt đầu, hãy xem Bắt đầu với Zoom.