Cấu hình phương thức thanh toán dự phòng


Với các tài khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, PayPal, Google Pay và Apple Pay, quản trị viên cũng có thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào nêu trên làm phương thức thanh toán dự phòng trong các tình huống không thể sử dụng phương thức thanh toán chính để tính phí. Việc có sẵn một phương thức thanh toán dự phòng giúp đảm bảo thanh toán hóa đơn đúng hạn, kể cả khi không thể sử dụng phương thức thanh toán chính để tính phí, từ đó đảm bảo dịch vụ không gián đoạn. Bài viết này cung cấp thông tin về cách thiết lập phương thức thanh toán dự phòng, cũng như việc hoán đổi giữa phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng.

Các điều kiện cần đáp ứng để thiết lập phương thức thanh toán dự phòng

Các thiết lập phương thức thanh toán dự phòng

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom với vai trò quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào thẻ Thông tin hóa đơn.
 4. Ở bên phải tùy chọn Phương thức thanh toán dự phòng, nhấp vào Thêm.
  Ghi chú: Nếu không thấy tùy chọn này, bạn phải cấu hình thẻ tín dụng, PayPal, Google Pay hoặc Apple Pay làm phương thức thanh toán chính.
 5. Chọn phương thức thanh toán dự phòng bạn muốn sử dụng:

Thẻ tín dụng

Cài đặt một thẻ tín dụng khác làm phương thức thanh toán dự phòng.

 1. Nhập thông tin thẻ tín dụng cho phương thức thanh toán dự phòng bạn muốn sử dụng.
 2. (Tùy chọn) Nếu địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng này khác với địa chỉ thanh toán được nêu trong thông tin Liên hệ hóa đơn, hãy bỏ chọn tùy chọn Giống thông tin liên hệ người thanh toán và nhập địa chỉ thanh toán của thẻ tín dụng này.
 3. Nhấp vào Save Changes [Lưu thay đổi].
  Thông tin thẻ tín dụng này sẽ được lưu làm phương thức thanh toán dự phòng có thể sử dụng trong tài khoản của bạn.
  Phương thức thanh toán này sẽ chỉ được sử dụng khi không thể dùng phương thức thanh toán chính để tính phí định kỳ.

PayPal

Cài đặt tài khoản PayPal làm phương thức thanh toán dự phòng.

 1. Chọn hộp kiểm cho phép Zoom tự động sử dụng phương thức thanh toán dự phòng của bạn để tính phí định kỳ đã bị từ chối với phương thức thanh toán chính.
 2. Nhấp vào Save Changes with PayPal [Lưu thay đổi đối với PayPal].
 3. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập và kết nối tài khoản PayPal của mình.
  Thông tin PayPal này sẽ được lưu làm phương thức thanh toán dự phòng có thể sử dụng trong tài khoản của bạn.
  Phương thức thanh toán này sẽ chỉ được sử dụng khi không thể dùng phương thức thanh toán chính để tính phí định kỳ.

Google Pay

Cài đặt tài khoản Google Pay làm phương thức thanh toán dự phòng.

 1. Chọn hộp kiểm cho phép Zoom tự động sử dụng phương thức thanh toán dự phòng của bạn để tính phí định kỳ đã bị từ chối với phương thức thanh toán chính.
 2. Nhấp vào biểu tượng Google Pay
  Bạn sẽ được nhắc đăng nhập và kết nối tài khoản Google Pay của mình.
 3. Nhấp vào Save Changes with Google Pay [Lưu thay đổi đối với Google Pay].
  Thông tin Google Pay này sẽ được lưu làm phương thức thanh toán dự phòng có thể sử dụng trong tài khoản của bạn.
  Phương thức thanh toán này sẽ chỉ được sử dụng khi không thể dùng phương thức thanh toán chính để tính phí định kỳ.

Apple Pay

Cài đặt tài khoản Apple Pay làm phương thức thanh toán dự phòng.
Ghi chú: Việc cấu hình Apple Pay làm phương thức thanh toán dự phòng chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị Apple đủ điều kiện chạy trình duyệt Safari. Không thể dùng các trình duyệt khác như Chrome và Firefox để hoàn tất quá trình cấu hình này.

 1. Chọn hộp kiểm cho phép Zoom tự động sử dụng phương thức thanh toán dự phòng của bạn để tính phí định kỳ đã bị từ chối với phương thức thanh toán chính.
 2. Nhấp vào biểu tượng Apple Pay
  Bạn sẽ được nhắc đăng nhập và kết nối tài khoản Apple Pay của mình.
 3. Nhấp vào Save Changes with Apple Pay [Lưu thay đổi đối với Apple Pay].
  Thông tin Apple Pay này sẽ được lưu làm phương thức thanh toán dự phòng có thể sử dụng trong tài khoản của bạn.
  Phương thức thanh toán này sẽ chỉ được sử dụng khi không thể dùng phương thức thanh toán chính để tính phí định kỳ.

Chuyển đổi qua lại giữa phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng

Nếu muốn chuyển đổi qua lại giữa phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng, bạn có thể thực hiện nhanh việc này theo các bước dưới đây.

 1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom với vai trò quản trị viên.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấp vào Billing [Thanh toán].
 3. Nhấp vào thẻ Billing Information [Thông tin hóa đơn].
 4. Bên cạnh tùy chọn Backup Payment Method [Phương thức thanh toán dự phòng], nhấp vào Manage [Quản lý].
 5. Nhấp vào Set as primary [Đặt làm phương thức thanh toán chính].
  Yêu cầu này sẽ được xử lý và khi hoàn tất, phương thức thanh toán chính và phương thức thanh toán dự phòng của bạn sẽ được chuyển đổi qua lại.
  Các thông tin hóa đơn khác vẫn giữ nguyên.

Ghi chú: Việc xóa phương thức thanh toán chính sẽ tự động thay đổi phương thức thanh toán dự phòng của bạn thành phương thức thanh toán chính.