Quản lý cài đặt video nâng cao


Zoom desktop client bao gồm các tùy chọn video nâng cao giúp kiểm soát nhiều hơn nguồn cấp video và hỗ trợ khắc phục sự cố.

Ghi chú: Các tính năng này chỉ dành cho người dùng kỹ thuật cao. Việc bật/tắt các tùy chọn này khi không biết rõ cấu hình phần cứng và phần mềm của thiết bị có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng không tốt. 

Yêu cầu hệ thống đối với cài đặt video nâng cao

Cách truy cập các tùy chọn video nâng cao

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn, rồi nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào thẻ Video video-button.png.
 4. Nhấn vào Advanced [Nâng cao].
 5. Các tùy chọn sau đây sẽ có sẵn (tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn):
  • Optimize video quality with de-noise [Tối ưu hóa chất lượng video bằng tính năng khử nhiễu] (Windows, macOS, Linux): Bật tính năng khử nhiễu trên phần mềm được dùng để tạo ra hình ảnh video rõ hơn gửi đến người tham gia cuộc họp.
  • Use hardware acceleration for receiving video [Sử dụng tính năng tăng tốc phần cứng để nhận video] (macOS, Linux): Sử dụng tài nguyên phần cứng để cải thiện kết xuất nguồn cấp video nhận được; nếu hệ thống của bạn không có tài nguyên phần cứng yêu cầu, điều này có thể làm cho hình ảnh xấu hơn.
  • Use hardware acceleration for [Sử dụng tính năng tăng tốc phần cứng cho] (Windows):
   • Video processing [Xử lý video]: Sử dụng tài nguyên phần cứng để cải thiện kết xuất nguồn cấp video tổng thể; nếu hệ thống của bạn không có tài nguyên phần cứng yêu cầu, điều này có thể làm cho hình ảnh xấu hơn. 
   • Sending video [Gửi video]: Sử dụng tài nguyên phần cứng để cải thiện kết xuất nguồn cấp video gửi đi; nếu hệ thống của bạn không có tài nguyên phần cứng yêu cầu, điều này có thể làm cho hình ảnh xấu hơn.
   • Receiving video [Nhận video]: Sử dụng tài nguyên phần cứng để cải thiện kết xuất nguồn cấp video nhận được; nếu hệ thống của bạn không có tài nguyên phần cứng yêu cầu, điều này có thể làm cho hình ảnh xấu hơn.
  • Video Rendering Method [Phương thức kết xuất video] (Windows): Cho phép bạn chọn API đồ họa để kết xuất video. Theo mặc định, tính năng này được đặt thành Auto [Tự động], nhưng các tùy chọn khác bao gồm Chế độ lật Direct3D11, Direct3D11, Direct3D9 GDI
  • Video Rendering Post Processing [Xử lý sau khi kết xuất video] (Windows): Xử lý video sau khi thu nhận. Theo mặc định, tính năng này được đặt thành Auto [Tự động], nhưng các tùy chọn khác bao gồm Enable [Bật]Disable [Tắt].
  • Video Capturing Method [Phương thức quay video] (Windows): Cho phép bạn chọn khung đa phương tiện để sử dụng cho video. Theo mặc định, tính năng này được đặt thành Auto [Tự động], nhưng các tùy chọn khác bao gồm Direct ShowMedia Foundation.