Nhật ký khắc phục sự cố dành cho Linux


Sau khi báo cáo sự cố thông qua desktop client, nhóm Hỗ trợ có thể yêu cầu bạn cài đặt gói khắc phục sự cố đặc biệt của Zoom để ghi lại thêm thông tin về sự cố của bạn và giúp các kỹ sư Zoom điều tra sự cố. Sau khi tái tạo sự cố, các tệp này cần được gửi đến nhân viên hỗ trợ Zoom của bạn thông qua phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có của bạn. Phiên bản khắc phục sự cố này không cho phép nhân viên hỗ trợ hoặc kỹ thuật Zoom truy cập vào máy tính của bạn mà chỉ thu thập thêm thông tin về vấn đề cụ thể của bạn.

 1. Vui lòng tải xuống gói cài đặt từ liên kết do nhóm Hỗ trợ cung cấp.
 2. Cài đặt gói theo yêu cầu. Trong hầu hết các phiên bản, bạn sẽ có một Trung tâm phần mềm để bắt đầu cài đặt. Vui lòng xem quy trình cài đặt của chúng tôi để biết các loại tệp và biến thể khác nhau của Linux.
 3. Đăng nhập vào client Linux mới và chạy cùng một trường hợp thử nghiệm tương tự để tái tạo sự cố.
 4. Kết thúc cuộc họp.
 5. Mở thiết bị đầu cuối của bạn và điều hướng đến thư mục Nhật ký bằng cách nhập:
  cd ~/.zoom
 6. Nén thư mục nhật ký. Để nén các tệp nhật ký trên Linux (trong ví dụ này là Ubuntu 14.04), chạy lệnh sau trong terminal:
  tar -cvvf logs.tar logs
 7. Để thuận tiện khi gửi tệp tin cho chúng tôi, bạn có thể di chuyển tệp tin vừa nén. Lệnh terminal sau đây di chuyển thư mục nhật ký mới nén đến thư mục Documents [Tài liệu]:
  mv logs.tar /home/[Your Name]/Documents
 8. Gửi cho chúng tôi tệp nhật ký đã nén hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi liên kết cho chúng tôi trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.
 9. Sau khi gửi nhật ký, hãy gỡ cài đặt phiên bản khắc phục sự cố của Zoom và cài đặt lại từ trang Tải xuống.