Cho phép và thêm đồng chủ trì


Tính năng đồng chủ trì cho phép người chủ trì chia sẻ quyền chủ trì với người dùng khác; nhờ đó, đồng chủ trì được phép quản lý về mặt quản trị cho cuộc họp, chẳng hạn như quản lý người tham gia hoặc bắt đầu/dừng ghi âm. Người chủ trì là người dùng duy nhất có thể chỉ định đồng chủ trì. Số lượng đồng chủ trì bạn có thể có trong một cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến là không giới hạn.

Tìm hiểu thêm về tính năng điều khiển của đồng chủ trì.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để cho phép và thêm đồng chủ trì

Cách cho phép đồng chủ trì

Tài khoản

Để bật tính năng Đồng chủ trì cho tất cả các thành viên trong tổ chức:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Bên dưới In Meeting (Basic) [Trong cuộc họp (Cơ bản)], xác minh rằng cài đặt Co-host [Đồng chủ trì] đã được bật.
 5. Nếu cài đặt này đang tắt, nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn vào Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng khóa và nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Để bật tính năng đồng chủ trì cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Nhóm
 3. Nhấn vào tên nhóm cần áp dụng tính năng từ danh sách, sau đó nhấn thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Bên dưới In Meeting (Basic) [Trong cuộc họp (Cơ bản)], xác minh rằng cài đặt Co-host [Đồng chủ trì] đã được bật.
 5. Nếu cài đặt này đang tắt, nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm, hãy nhấp vào biểu tượng ổ khóa và nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật tính năng đồng chủ trì cho chính bạn sử dụng:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấn Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Bên dưới In Meeting (Basic) [Trong cuộc họp (Cơ bản)], xác minh rằng cài đặt Co-host [Đồng chủ trì] đã được bật.
 5. Nếu cài đặt này đang tắt, nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy nhấn Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản, và bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của bạn.

Giới hạn của đồng chủ trì

Đồng chủ trì không có quyền truy cập vào các chức năng điều khiển sau đây, bởi vì chỉ người chủ trì mới có thể sử dụng những chức năng này trong cuộc họp:

Đồng chủ trì không thể bắt đầu cuộc họp. Nếu người chủ trì cần người nào khác bắt đầu cuộc họp, họ có thể chỉ định người chủ trì thay thế. Tìm hiểu thêm về tính năng điều khiển của đồng chủ trì.

Cách sử dụng tính năng đồng chủ trì trong cuộc họp

Có hai cách mà bạn có thể chỉ định người dùng làm đồng chủ trì.

Trong khi cuộc họp đang diễn ra:

 1. Di chuột lên video của người dùng.
 2. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm .
 3. Nhấn Make Co-Host [Chỉ định làm đồng chủ trì].

Sử dụng cửa sổ người tham gia:

 1. Nhấn Participants [Người tham gia] trong chức năng điều khiển cuộc họp ở dưới cùng cửa sổ Zoom.
 2. Di chuột lên tên của người tham gia sẽ là đồng chủ trì và chọn More [Thêm].
 3. Nhấn Make Co-Host [Chỉ định làm đồng chủ trì].

Khi người tham gia trở thành đồng chủ trì, họ sẽ có quyền truy cập vào các chức năng điều khiển của đồng chủ trì.