Bỏ phiếu cho hội thảo trực tuyến


Tính năng bỏ phiếu cho hội thảo trực tuyến giúp bạn có thể tạo khảo sát bỏ phiếu với một hay nhiều lựa chọn. Bình chọn có thể tiến hành khi hội thảo trực tuyến đang diễn ra và bạn sẽ nhận phản hồi từ người dự thính. Bạn cũng có thể tải xuống bản báo cáo bỏ phiếu trong và sau hội thảo trực tuyến. Trường hợp không muốn thu thập thông tin người dự thính cùng với kết quả cuộc bình chọn, bạn có thể tạo bình chọn ẩn danh.

Người chủ trì và đồng chủ trì có thể khởi chạy cuộc bình chọn, nhưng chỉ có người chủ trì (hoặc người chủ trì thay thế, nếu được cho phép) mới có thể tạo cuộc bình chọn mới. Người chủ trì và đồng chủ trì cũng không thể tự bỏ phiếu trong các cuộc bình chọn. Khi khởi chạy bình chọn, họ có thể quyết định liệu người tham gia chính có thể tham gia hay không.

Chi tiết đầy đủ về kết quả bình chọn như câu trả lời và số lần gửi của mỗi người tham gia được thể hiện trong báo cáo bỏ phiếu. Tính năng này mặc định sẵn có sau hội thảo trực tuyến, nhưng cũng có thể được sử dụng trong phiên họp trực tiếp.

Bạn cũng có thể tạo và khởi chạy cuộc bình chọn và kiểm tra kiến thức nâng cao.

Tính năng tạo cuộc bình chọn tiêu chuẩn hoặc cuộc bình chọn nâng cao trong cuộc họp cũng luôn sẵn có.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt đối với bỏ phiếu cho hội thảo trực tuyến

*Ghi chú: Người dùng có thể tham gia bỏ phiếu trên ứng dụng di động iOS hoặc Android, nhưng người chủ trì cần dùng desktop client để quản lý bỏ phiếu.

Các hạn chế khi bỏ phiếu trong hội thảo trực tuyến

Cách thêm câu hỏi bình chọn cho hội thảo trực tuyến

Bạn có thể tạo câu hỏi bỏ phiếu trước hội thảo trực tuyến hoặc trong thời gian diễn ra phiên họp trực tiếp. Nếu tạo hoặc chỉnh sửa bình chọn trong khi hội thảo trực tuyến đang diễn ra, bạn sẽ được chuyển đến web portal để hoàn thành tiến trình này.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn vào chủ đề hội thảo trực tuyến đã lên lịch của bạn. Nếu bạn không có hội thảo trực tuyến đã lên lịch, hãy lên lịch cho hội thảo trực tuyến ngay bây giờ.
 4. Cuộn xuống cuối trang để tìm thẻ Polls [Cuộc bình chọn].
 5. Nhấn vào + Create [+ Tạo] để bắt đầu tạo bình chọn. Nếu bỏ phiếu và kiểm tra kiến thức nâng cao được bật, bạn sẽ có hai tùy chọn và cần chọn Poll [Bình chọn].
 6. Nhấn Untitled Poll [Bình chọn không có tiêu đề] để thay đổi tên của cuộc bình chọn này.
 7. Nhấn vào khu vực câu hỏi để chỉnh sửa các chi tiết sau:
  • Nhấn vào khu vực Untitled Question [Câu hỏi không có tiêu đề] để chỉnh sửa tên của câu hỏi bỏ phiếu đó.
  • Ở phía bên phải tên của câu hỏi bỏ phiếu, hãy nhấn vào menu sổ xuống để chọn loại câu hỏi:
   • Single Choice [Một lựa chọn]: Người tham gia bình chọn chỉ có thể chọn một trong những câu trả lời cho trước.
   • Multiple Choice [Nhiều lựa chọn]: Người tham gia bình chọn có thể chọn nhiều câu trả lời cho trước.
  • Nhấn vào khoảng trống ở mỗi lựa chọn để nhập câu trả lời cho người tham gia lựa chọn.
  • Nhấn + Add Choice [+ Thêm lựa chọn] để bổ sung tùy chọn trả lời khác.
  • : Xóa câu hỏi bỏ phiếu hiện tại.
  • : Nhân đôi câu hỏi bỏ phiếu có sẵn với nội dung như hiện tại.
 8. (Tùy chọn) Nhấn Add a Question [Thêm câu hỏi] để tạo thêm câu hỏi.
  Ghi chú: Mỗi câu hỏi và các câu trả lời riêng cho một câu hỏi có thể được sắp xếp lại khi cần thiết.
 9. Nhấn nút để truy cập các tùy chọn sau:
  • Allow participants to answer questions anonymously [Cho phép người tham gia trả lời các câu hỏi theo hình thức ẩn danh]: Người tham gia bình chọn có thể chọn cung cấp câu trả lời gắn với họ hoặc đưa ra câu trả lời cho cuộc bình chọn theo hình thức ẩn danh.
 10. Nhấn vào Save [Lưu].

Trong khi hội thảo trực tuyến diễn ra, tất cả các câu hỏi của duy nhất một cuộc bình chọn sẽ được đưa ra khi khởi chạy bình chọn. Bạn có thể tạo thêm cuộc bình chọn để đưa ra câu hỏi vào một thời điểm khác khi hội thảo trực tuyến đang diễn ra.

Cách sử dụng thư viện Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức

Nếu được quản trị viên cho phép, bạn có thể quản lý thư viện trung tâm của cuộc bình chọn cho hội thảo trực tuyến. Bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa các cuộc bình chọn và sử dụng chúng cho hội thảo trực tuyến của mình. Khi cuộc bình chọn được đánh dấu sẵn sàng cho tất cả các hội thảo trực tuyến, cuộc bình chọn sẽ xuất hiện trong danh sách các cuộc bình chọn có thể được khởi chạy trong hội thảo trực tuyến.

Ghi chú:

Truy cập thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức]

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức].
  Ghi chú: Nếu thẻ chỉ có ký hiệu Polls [Cuộc bình chọn] thì các cuộc bỏ phiếu và kiểm tra kiến thức nâng cao chưa được bật.

Tạo bình chọn trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức]

Tạo bình chọn lưu lần đầu có thể được bật với tất cả các hội thảo trực tuyến của bạn.

 1. Truy cập thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức].
 2. Chọn Polls [Cuộc bình chọn].
  Ghi chú: Nếu đã bật cuộc bỏ phiếu và kiểm tra kiến thức nâng cao, bạn sẽ có hai tùy chọn hiển thị: Poll [Bình chọn]Advanced Polls and Quizzing [Cuộc bình chọn và kiểm tra kiến thức nâng cao].

 3. Tạo bình chọn.
  Sau khi bình chọn của bạn được khởi tạo, bình chọn này sẽ hiển thị trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức].
 4. (Tùy chọn) Để bật cuộc bình chọn đã được khởi tạo cho tất cả hội thảo trực tuyến của bạn, trong mục Enable [Bật], hãy nhấn nút bật/tắt để bật on-toggle-button__1_.png hoặc tắt cuộc bình chọn off-toggle-button.png.
 5. (Tùy chọn) Để tạo thêm cuộc bình chọn, hãy nhấn + Create [+ Khởi tạo].

Nhiều cuộc bình chọn sẽ hiển thị thông tin Name [Tên], Type [Loại] (Cuộc bình chọn, Kiểm tra kiến thức, Bình chọn nâng cao), Question(s) [(Các) câu hỏi] (số lượng câu hỏi) và Enable [Bật].

Sử dụng hành động cho cuộc bình chọn cá nhân

Sau khi tạo bình chọn trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức], bạn có thể chọn hành động cho bình chọn đó:

 1. Ở bên phải bình chọn, hãy nhấn vào biểu tượng bút chì pencil-button.png để chỉnh sửa bình chọn.
 2. Ở bên phải của một bình chọn, nhấn vào dấu ba chấm more-button__1_.png.
 3. Hãy lựa chọn từ các hành động sau:
  • Sao chép: Bình chọn sẽ được sao chép.
  • Xóa: Bình chọn sẽ bị xóa.

Sử dụng hàng loạt hành động cho nhiều cuộc bình chọn

Sau khi khởi tạo nhiều cuộc bình chọn trong thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức], bạn có thể chọn hành động cho các cuộc bình chọn này:

 1. Gần mục Name [Tên], chọn hộp kiểm.
  Tất cả các hộp kiểm của cuộc bình chọn đều được chọn.
  Nếu bạn không muốn chọn tất cả các cuộc bình chọn, bạn có thể chọn hộp kiểm tương ứng với cuộc bình chọn mà bạn muốn.
 2. Lựa chọn từ hàng loạt hành động sau đây cho nhiều cuộc bình chọn đã chọn:
  • Tắt cho hội thảo trực tuyến của tôi: Tại mục Enable [Bật], nút bật/tắt cho cuộc bình chọn đã chọn sẽ bị tắt off-toggle-button.png và không hoạt động cho tất cả các hội thảo trực tuyến của bạn.
  • Bật cho hội thảo trực tuyến của tôi: Tại mục Enable [Bật], nút bật/tắt cho cuộc bình chọn đã chọn sẽ được bật và on-toggle-button__1_.png sẵn sàng cho tất cả các hội thảo trực tuyến của bạn.
  • Sao chép: Cuộc bình chọn đã chọn sẽ được sao chép.
  • Xóa: Các cuộc bình chọn đã chọn sẽ bị xóa.

Lọc thẻ Polls/Quizzes [Cuộc bình chọn/Kiểm tra kiến thức]

Nhấn vào menu thả xuống All Types [Tất cả các kiểu] để hiển thị các bộ lọc khác nhau. Bạn có thể lọc cuộc bình chọn/trắc nghiệm của mình theo Polls [Cuộc bình chọn], Advanced Polls [Bình chọn nâng cao] hoặc Quiz [Kiểm tra kiến thức].

Cách khởi chạy bình chọn trong hội thảo trực tuyến

 1. Bắt đầu hội thảo trực tuyến đã lên lịch và đã bật tính năng bỏ phiếu.
 2. Trong bảng điều khiển hội thảo trực tuyến, nhấn nút Polls [Cuộc bình chọn] .  
 3. Ở phía trên cùng cửa sổ bỏ phiếu, hãy chọn cuộc bình chọn bạn muốn khởi chạy (nếu đã tạo nhiều cuộc bình chọn)
 4. (Tùy chọn) Nhấn rồi chọn Allow panelists to vote [Cho phép người tham gia chính bình chọn].
 5. Nhấn Launch [Khởi chạy].
 6. Lúc này, người dự thính hội thảo trực tuyến (cũng như đối tượng có thể là người tham gia chính) sẽ nhận được yêu cầu trả lời câu hỏi bỏ phiếu. Người chủ trì có thể xem kết quả ngay tại thời điểm diễn ra bỏ phiếu.
 7. Nếu bạn muốn kết thúc bình chọn, hãy nhấn vào End Poll [Kết thúc bình chọn].
 8. Nhấn nút để truy cập các tùy chọn sau:
  • Re-launch Poll [Khởi chạy lại bình chọn]: Khởi chạy cuộc bình chọn lại lần nữa.
   Ghi chú: Nếu trong một hội thảo trực tuyến, bạn khởi chạy lại bình chọn thì báo cáo sẽ chỉ hiển thị lần bình chọn cuối cùng. Trường hợp cần khởi chạy hai lần cho cùng một cuộc bình chọn và muốn nhận cả hai bộ dữ liệu, hãy xem xét tạo bình chọn thứ hai với cùng câu hỏi như lần đầu để tránh khởi chạy lại.
  • Download results [Tải xuống kết quả]: Điều này sẽ khởi chạy trình duyệt web mặc định để bạn có thể tải xuống toàn bộ báo cáo bình chọn, trong đó cho biết phương án mà mỗi người tham gia đã chọn, thay vì tỷ lệ của mỗi lựa chọn.
   Ghi chú: Để bật tính năng này, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Zoom.
  • View Results from Browser [Xem kết quả từ trình duyệt]: Khởi chạy trình duyệt web mặc định của bạn và hiển thị kết quả bỏ phiếu tương tự trên trang web.
 9. Nhấn Share Results [Chia sẻ kết quả] để chia sẻ kết quả cho người dự thính của hội thảo trực tuyến.