Sử dụng điều khiển giọng nói trong Zoom Rooms


Điều khiển giọng nói cho phép người dùng thực hiện các chức năng cơ bản trong Zoom Rooms mà hạn chế tối đa tiếp xúc với màn hình cảm ứng. Đưa ra điều khiển giọng nói với công cụ giọng nói Zoom Room gốc cho phép người dùng tận dụng tính năng này mà không cần thiết bị hoặc thiết lập bổ sung.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để bật và sử dụng điều khiển giọng nói cho Zoom Rooms

Cách bật điều khiển giọng nói cho Zoom Rooms

  1. Đăng nhập vào Zoom web portal.
  2. Nhấn vào Room Management [Quản lý phòng] sau đó nhấn Zoom Rooms.
  3. Bạn có thể sử dụng phân cấp vị trí Zoom Rooms để bật điều khiển giọng nói từ tài khoản, vị trí, hoặc cài đặt phòng. Ví dụ, nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản].
  4. Nhấn vào thẻ Meeting [Họp] , sau đó bật/tắt cài đặt điều khiển giọng nói và chọn Zoom.

Cách sử dụng điều khiển giọng nói

Bạn có thể nói...Zoom Rooms sẽ...
“Hello Zoom”

Đây là từ để bắt đầu. Zoom Room sẽ sẵn sàng nhận lệnh. Bạn cũng có thể nói lần lượt các lệnh.

“Check in” (“Đăng nhập vào”)
“Check out” (“Đăng xuất ra”)
Đăng nhập vào và giữ phòng đặt trước, hoặc trả phòng để người khác sử dụng nếu đăng xuất ra.

“Start meeting” (“Bắt đầu họp”)
“Start scheduled meeting” (“Bắt đầu cuộc họp đã được lên lịch”)
“Start instant meeting” (“Bắt đầu cuộc họp tức thời”)

Bắt đầu cuộc họp đã lên lịch hoặc tức thời.

“Join meeting ID” (“Tham gia ID cuộc họp”) và nói số ID

Tham gia ID cuộc họp bạn đã chọn. Nếu cuộc họp yêu cầu mật mã, bạn sẽ được nhắc nói ra mật mã. Mật mã phải được nói theo từng ký tự.

Join personal link” (Tham gia liên kết cá nhân) và nói tên liên kết cá nhân. Bạn phải nói từng ký tự.

Tham gia một liên kết cá nhân. Nếu có mật mã, bạn sẽ được nhắc nói ra mật mã. Tên liên kết cá nhân và mật mã phải được nói theo từng ký tự.

Delete” ("Xóa")

Xóa số hoặc ký tự cuối cùng mà bạn vừa nhập.
“Leave meeting” (“Rời cuộc họp”)
“End meeting” (“Kết thúc cuộc họp”)
Rời hoặc kết thúc cuộc họp.

 

Sự cố đã biết