Cho phép người tham gia/người tham gia chính vào lại


Theo mặc định, nếu bạn loại bỏ người tham gia cuộc họp, người dự thính hội thảo trực tuyến, hoặc người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến khỏi phiên trực tiếp, họ sẽ không thể vào lại phiên đó sử dụng cùng địa chỉ email nhưng sẽ có thể vào lại một phiên sau đó. Nếu bạn muốn người tham gia đã loại bỏ có thể vào lại, bạn có thể thay đổi điều này, nhưng phiên trực tiếp sẽ không áp dụng thay đổi ngay lập tức vì cần dừng và bắt đầu lại phiên này trước khi thay đổi được ghi nhận. 

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để cho phép người tham gia hoặc người tham gia chính đã loại bỏ vào lại

Cách cho phép người tham gia cuộc họp hoặc người tham gia chính đã loại bỏ của hội thảo trực tuyến vào lại

Lưu ý:

Tài khoản

Nếu bạn là quản trị viên tài khoản, bạn có thể cho phép tất cả các thành viên trong tổ chức vào lại:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản], sau đó nhấn vào Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Trong phần In-Meeting (Basic) [Trong cuộc họp (cơ bản)], xác minh rằng Allow removed participants to rejoin [Cho phép người tham gia đã loại bỏ vào lại] được bật.
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị viên mới được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Quản lý nhóm đổi tên thành Nhóm.

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn User Management [Quản lý người dùng], sau đó nhấn Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấn vào tên nhóm.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 5. Trong phần In-Meeting (Basic) [Trong cuộc họp (cơ bản)], xác minh rằng Allow removed participants to rejoin [Cho phép người tham gia đã loại bỏ vào lại] được bật.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng, tức là cài đặt này đang bị khóa cho cấp độ tài khoản và cần được thay đổi tại cấp độ đó.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm, nhấn vào biểu tượng ổ khóa , rồi nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt. 

Người dùng

Để bật tùy chọn cho phép người tham gia đã loại bỏ vào lại cuộc họp cho mục đích sử dụng của riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Trong phần In-Meeting (Basic) [Trong cuộc họp (cơ bản)], xác minh rằng Allow removed participants to rejoin [Cho phép người tham gia đã loại bỏ vào lại] được bật.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng, tức là cài đặt này đang bị khóa cho cấp độ nhóm hoặc tài khoản, và bạn cần liên hệ quản trị viên Zoom.

Cho phép người dự thính đã loại bỏ của hội thảo trực tuyến vào lại

Nếu bạn đã loại bỏ người dự thính trong hội thảo trực tuyến (có hoặc không có đăng ký), bạn có thể truy cập hội thảo trực tuyến trong web portal để cho phép họ vào lại. 

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn vào chủ đề hội thảo trực tuyến mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong phần Manage Attendees [Quản lý người dự thính] của thẻ Invitations [Lời mời], nhấn vào Edit [Chỉnh sửa].
  Ghi chú: Phần Manage Attendees [Quản lý người dự thính] sẽ không xuất hiện cho đến khi đã loại bỏ một người dự thính. 
 5. Nhấn vào Approve [Phê duyệt] bên cạnh người dự thính để cho phép họ vào lại. Bạn cũng có thể chọn nhiều người dự thính với hộp kiểm, sau đó nhấn vào Approve [Phê duyệt] ở dưới cùng của cửa sổ bật lên.