Chỉ định một người chủ trì thay thế


Khi lên lịch một cuộc họp, người chủ trì có thể chỉ định một Người dùng được cấp giấy phép khác trên cùng tài khoản làm người chủ trì thay thế. Người chủ trì thay thế có thể thay mặt người chủ trì để bắt đầu cuộc họp. Người dùng này sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế, kèm theo một liên kết để bắt đầu cuộc họp. Nếu email thông báo này bị tắt trong Zoom web portal, người chủ trì thay thế sẽ không nhận được email để bắt đầu cuộc họp.

Còn có thể dùng người chủ trì thay thế giữa các tài khoản chính/phụ được liên kết

Ghi chú: Nếu bạn không chắc vai trò người chủ trì thay thế phù hợp với mình, hãy tìm hiểu thêm về vai trò trong cuộc họp.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để chỉ định người chủ trì thay thế

Những hạn chế của người chủ trì thay thế

Cách chỉ định người chủ trì thay thế

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào biểu tượng Schedule [Lên lịch].

  Cửa sổ trình lên lịch sẽ xuất hiện.
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Trong trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế], nhập tên người thay thế để tìm kiếm bằng tên người dùng. Bạn cũng có thể nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế nếu không tìm thấy tên của họ.
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.8.0 trở lên.
 6. Nhấn vào Schedule [Lên lịch] để hoàn tất, và mở lịch bạn đã chọn lên.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế. 
 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Meetings [Cuộc họp], sau đó nhấn chọn Schedule A Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 3. Cuộn xuống Options [Tùy chọn] và nhấn vào Show [Hiển thị] để xem các tùy chọn cuộc họp bổ sung.
 4. Trong trường Alternative Hosts [Người chủ trì thay thế], nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế.
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom phiên bản 5.8.0 trở lên.
 6. Nhấp vào Lưu để hoàn tất.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo này trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế.
 1. Đăng nhập vào Zoom Mobile App.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch].
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Nhấn vào Alternative Hosts [Người chủ trì thay thế].
 5. Nhập (những) người dùng bạn muốn thêm làm người chủ trì thay thế từ danh sách hoặc nhập địa chỉ email của họ, sau đó nhấn OK.
 6. (Tùy chọn) Nhấn vào bật/tắt để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Android client phiên bản 5.8.3 trở lên.
 7. Nhấn vào Schedule [Lên lịch] để hoàn tất thao tác lên lịch.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo này trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế.
 1. Đăng nhập vào Zoom Mobile App.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch].
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Nhấn vào Alternative Hosts [Người chủ trì thay thế].
 5. Nhập (những) người dùng bạn muốn thêm làm người chủ trì thay thế từ danh sách hoặc nhập địa chỉ email của họ, sau đó nhấn OK.
 6. (Tùy chọn) Nhấn vào bật/tắt để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn. Tính năng này yêu cầu Zoom client phiên bản 5.8.0 trở lên.
 7. Nhấn vào Done [Hoàn tất] để hoàn thành thao tác lên lịch.
  Nếu người chủ trì thay thế không tắt tính năng email thông báo này trong Zoom web portal thì lúc này họ sẽ nhận được một email thông báo rằng họ đã được thêm làm người chủ trì thay thế.
Tìm hiểu cách lên lịch sử dụng Plugin Outlook.
 1. Nhấn vào nút Schedule a Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 2. Trong Scheduling Options [Tùy chọn lên lịch], nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế vào trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế]
 3. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn.
 4. Sau khi chọn các tùy chọn khác, nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 5. Thêm người được mời họp và nhấn Save [Lưu] hoặc Send your invitation [Gửi lời mời của bạn].
 1. Đăng nhập vào Tiện ích mở rộng Chrome.
 2. Nhấn vào Schedule Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 3. Trong Scheduling Options [Tùy chọn lên lịch], nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế vào trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế]
 4. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn.
 5. Nhấn vào Continue [Tiếp tục].
 6. Sau khi hoàn tất lời mời, nhấn vào Save [Lưu].
 1. Đăng nhập vào Tiện ích mở rộng Firefox.
 2. Nhấn vào Schedule Meeting [Lên lịch cuộc họp].
 3. Scheduling Options [Tùy chọn lên lịch] sẽ xuất hiện.Nếu tùy chọn lên lịch không tự động xuất hiện, nhấn vào tiện ích bổ sung và biểu tượng bánh răng.
 4. Nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế vào trường Alternative hosts [Người chủ trì thay thế]
 5. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm để bật Allow alternative hosts to add or edit [Cho phép người chủ trì thay thế thêm hay chỉnh sửa] cuộc bình chọn.
 6. (Tùy chọn) Chọn Allow me to specify each time [Cho phép tôi chọn mỗi khi chỉ định] nếu bạn muốn nhận thông báo nhắc nhở nhập Người chủ trì thay thế.
 7. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi].
 8. Sau khi hoàn tất lời mời, nhấn vào Save [Lưu].