Tháng 6/2022: Trải nghiệm tính năng quản trị mới


Trong Trải nghiệm tính năng quản trị mới, Zoom sẽ chuyển cài đặt Trò chuyện (tên gọi chính thức là Cài đặt trò chuyện) sang Cài đặt tài khoản, đồng thời kết hợp tính năng Nhóm người dùng và Nhóm trò chuyện tại một vị trí tập trung. Điều chỉnh này giúp bạn quản lý cài đặt tài khoản, nhóm, cài đặt nhóm, và thuận tiện trong quản lý liên hệ từ một vị trí. Trước đây, bạn phải quản lý riêng biệt Nhóm người dùng và Nhóm trò chuyện.

Quan trọng: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, đội kỹ sư của chúng tôi sẽ bắt đầu di chuyển và bật Trải nghiệm tính năng quản trị mới trên tất cả các tài khoản. Quá trình di chuyển sẽ không có thời gian ngừng hoạt động nào, nhưng ngày kích hoạt Trải nghiệm tính năng quản trị mới trên tài khoản của bạn có thể khác nhau. Chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được email khi quá trình kết thúc. Nếu Trải nghiệm tính năng quản trị mới chưa được bật trên tài khoản của bạn, hãy tham khảo các bài viết nhóm người dùngnhóm IM về trải nghiệm cũ.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để sử dụng Trải nghiệm tính năng quản trị mới

Thông tin quan trọng trước khi bạn bật Trải nghiệm tính năng quản trị mới

Những tính năng bạn sẽ thấy khi bật Trải nghiệm tính năng quản trị mới

Khi trải nghiệm mới sẵn sàng, chủ tài khoản sẽ nhận được thông tin giới thiệu ngay trong sản phẩm. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, đội kỹ sư của chúng tôi sẽ bắt đầu di chuyển và bật Trải nghiệm tính năng quản trị mới trên tất cả các tài khoản.

Tóm tắt những thay đổi chính

Phần dưới đây sẽ nêu bật những thay đổi chính của Trải nghiệm tính năng quản trị mới so với trải nghiệm cũ.

Kết hợp Nhóm trò chuyện với Nhóm người dùng

Trang IM Groups [Nhóm trò chuyện] hợp nhất với User Groups [Nhóm người dùng] thành Groups [Nhóm] trong Trải nghiệm tính năng quản trị mới.

Trong trang Groups [Nhóm], Nhóm trò chuyện cũ (Tên gọi ban đầu là Nhóm trò chuyện) được bổ sung bên cạnh tên nhóm để bạn tham khảo. Bạn luôn có thể cập nhật tên nhóm. Tình trạng cài đặt Zoom Chat từ Nhóm trò chuyện trước đây sẽ được sao chép như hiện tại vào Nhóm người dùng mới.

Ngoài ra, nếu nhóm trò chuyện trước đây và Nhóm người dùng có tên nhóm các thành viên giống hệt nhau thì các nhóm này sẽ được hợp nhất lại (để tránh trùng lặp nhóm). Bạn sẽ chỉ thấy một nhóm trên trang Groups [Nhóm].

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
User Management [Quản lý người dùng] > Groups [Nhóm]

User Management [Quản lý người dùng] > Group Management [Quản lý nhóm]

 

Account Management [Quản lý tài khoản] > IM Management [Quản lý trò chuyện] > IM Groups [Nhóm trò chuyện]

Tìm hiểu thêm về tạo nhómthay đổi cài đặt nhóm.

Chuyển cài đặt Hiển thị nhóm trò chuyện sang phần Liên hệ

Sử dụng trang Contacts [Liên hệ] để quản lý tính năng hiển thị người dùng và nhóm của bạn trên cửa sổ Contacts [Liên hệ] trong desktop client và ứng dụng di động.

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
User Management [Quản lý người dùng] > Contacts [Liên hệ] Account Management [Quản lý tài khoản] > IM Management [Quản lý trò chuyện] > thẻ IM Settings [Cài đặt trò chuyện] > Company Contacts [Liên hệ công ty] > IM Groups [Nhóm trò chuyện]

Tìm hiểu thêm về cài đặt hiển thị liên hệ.

Chuyển cài đặt Quyền riêng tư nhóm trò chuyện sang phần Liên hệ

Sử dụng trang Contacts [Liên hệ] để xác định chỉ các thành viên hay bất kỳ người nào có thể xem hoặc tìm kiếm nhóm. Ngoài ra, Trải nghiệm tính năng quản trị mới không sử dụng tên nhóm có tính chất riêng tư trước đó (Nhóm chung, Nhóm riêng tư, và Nhóm giới hạn).

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Quản lý người dùng > Danh bạ > Tên nhóm > Thêm (...) > Chỉnh sửa Account Management [Quản lý tài khoản] > IM Management [Quản lý trò chuyện] > thẻ IM Groups [Nhóm trò chuyện] > nút Edit [Chỉnh sửa]

Tìm hiểu thêm về cài đặt hiển thị liên hệ.

Chuyển Kênh sang Quản lý trò chuyện

Trang Channels [Kênh] được liệt kê trong Zoom Chat Management [Quản lý Zoom Chat].

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Zoom Chat Management [Quản lý Zoom Chat] > Channels [Kênh] Account Management [Quản lý tài khoản] > IM Management [Quản lý trò chuyện] > thẻ Channels [Kênh]

Tìm hiểu thêm về quản lý kênh.

Chuyển Cài đặt trò chuyện sang Cài đặt tài khoản

IM Settings [Cài đặt trò chuyện] đã được chuyển sang Account Settings [Cài đặt tài khoản] trong thẻ Zoom Chat.

Cấu hình Cài đặt trò chuyện trước đây của bạn sẽ không thay đổi.

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Account Management [Quản lý tài khoản] > Account Settings [Cài đặt tài khoản] > thẻ Zoom Chat Account Management [Quản lý tài khoản] > IM Management [Quản lý trò chuyện] > IM Settings [Cài đặt trò chuyện]

Tìm hiểu thêm về cài đặt trò chuyện trong Trải nghiệm tính năng quản trị mới.

Thẻ Zoom Chat mới dành cho nhóm người dùng

Cài đặt trò chuyện cấp nhóm đã được chuyển sang thẻ Zoom Chat mới trong nhóm người dùng.

Mọi Nhóm người dùng hiện tại trong tài khoản của bạn cũng sẽ được thêm cài đặt Zoom Chat. Cài đặt Zoom Chat cho mỗi nhóm người dùng hiện tại (mà trước đây không phải là Nhóm trò chuyện) sẽ được sao chép từ IM Settings [Cài đặt trò chuyện] cấp tài khoản. Tất cả các cài đặt khác (cuộc họp, hội nghị âm thanh, v.v.) của nhóm người dùng hiện tại sẽ không thay đổi.

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
User Management [Quản lý người dùng] > Groups [Nhóm] > (Tên nhóm) > (Tên nhóm) > thẻ Zoom Chat Account Management [Quản lý tài khoản] > IM Management [Quản lý trò chuyện] > thẻ IM Groups [Nhóm trò chuyện] > (Tên nhóm) > Advanced Settings [Cài đặt nâng cao]

Quản lý xung đột nhóm:

Nếu người dùng ở trong nhiều nhóm, những cài đặt sau đây sẽ được áp dụng:

Tìm hiểu thêm về cách áp dụng cài đặt nhóm.

Chuyển Lịch sử trò chuyện sang phần Báo cáo

Bạn có thể tìm kiếm Chat History [Lịch sử trò chuyện] trong Reports [Báo cáo] > User Activity Reports [Báo cáo hoạt động người dùng.

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
Account Management [Quản lý tài khoản] > Reports [Báo cáo] > thẻ User Activity Reports [Báo cáo hoạt động người dùng] > Chat History [Lịch sử trò chuyện] Account Management [Quản lý tài khoản] > IM Management [Quản lý trò chuyện] > thẻ Chat History [Lịch sử trò chuyện]

Tìm hiểu thêm về xem lịch sử trò chuyện.

Đổi tên Quản lý vai trò thành Vai trò

Trang Role Management [Quản lý vai trò] được đổi tên thành Roles [Vai trò].

Trải nghiệm mớiTrải nghiệm cũ
User Management [Quản lý người dùng] > Roles [Vai trò] User Management [Quản lý người dùng] > Role Management [Quản lý vai trò]

Tìm hiểu thêm về quản lý vai trò.

Giới hạn cài đặt trò chuyện

Nếu bạn bật cài đặt Liệt kê tất cả người dùng trong 'Tất cả liên hệ'] trong Quản lý người dùng > Danh bạ, cài đặt cấp nhóm Zoom Chat sẽ không có hiệu lực.

Cách đảm bảo cài đặt cấp nhóm có hiệu lực?

  1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng sau đó nhấp vào Danh bạ.
  3. Đảm bảo bỏ chọn Liệt kê tất cả người dùng trong 'Tất cả liên hệ'.
    Lưu ý: Điều này có nghĩa là các nhóm liên hệ sẽ hiển thị chứ không phải tất cả người dùng trong Danh bạ công ty (trong phần Tất cả liên hệ trong tab Danh bạ).

Cách đảm bảo cài đặt cấp nhóm có hiệu lực và hiển thị tất cả người dùng trong Danh bạ công ty?

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ Zoom nếu bạn muốn cả cài đặt cấp nhóm Zoom Chat có hiệu lực và hiển thị tất cả người dùng trong Danh bạ công ty (Liệt kê tất cả người dùng trong 'Tất cả liên hệ').