Cập nhật thông tin liên hệ hóa đơn Zoom


Chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể cập nhật thông tin liên hệ hóa đơn trong cổng web của Zoom. Có hai thông tin liên hệ hóa đơn được liệt kê trên tài khoản:

Ghi chú:

Điều kiện cần thiết để cập nhật thông tin liên hệ hóa đơn

Cách cập nhật thông tin cho phần thông tin liên hệ thanh toán

  1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
  2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Thanh toán.
  3. Nhấp vào thẻ Thông tin hóa đơn
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh thông tin liên hệ mà bạn cần cập nhật.
  5. Cập nhật thông tin liên hệ.
    Ghi chú: Phần Địa chỉ email bổ sung cho phép bạn nhập địa chỉ email bổ sung sẽ nhận thông báo khi các hóa đơn được đăng. Địa chỉ email được liệt kê tại đây sẽ chỉ nhận các thông báo về các hóa đơn mới đăng, trong khi Thông tin liên hệ hóa đơnThông tin liên hệ người mua sẽ nhận tất cả các thông báo liên quan đến thanh toán.
  6. Nhấn vào Lưu thay đổi.

Ghi chú: Nếu bạn muốn cập nhật địa chỉ thanh toán liên kết với thẻ thanh toán, vui lòng thực hiện điều này trong phần Phương thức thanh toán và làm theo hướng dẫn về cách cập nhật phương thức thanh toán.