Quản lý và chia sẻ bản ghi lại trên đám mây


Chức năng quản lý bản ghi lại cho phép chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên quản lý các bản ghi lại trên đám mây của người dùng, bao gồm việc xem lại và xóa bản ghi lại, cũng như chia sẻ các tệp video, âm thanh, phiên âm và trò chuyện. 

Với tư cách người dùng, chức năng quản lý bản ghi lại cho phép bạn xem lại, xóa và chia sẻ bản ghi lại trên đám mây của chính mình.

Ghi chú: Quản trị viên có thể hạn chế việc tự chỉnh sửa hoặc xóa bản ghi lại trên đám mây của bạn.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để quản lý và chia sẻ bản ghi lại trên Zoom cloud

Cách truy cập trang quản lý bản ghi lại trên Zoom

Quản trị viên

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Quản lý bản ghi lại.
  Bạn sẽ thấy được danh sách các bản ghi lại trên đám mây trong tài khoản của bạn.
 3. Tìm kiếm bản ghi lại bằng cách nhập ID cuộc họp hoặc chủ đề cuộc họp đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhập từ khóa để tìm các đoạn văn bản trong bản phiên âm.
  Ghi chú: Không có giới hạn về ngày tháng bạn có thể chỉ định.
 4. (Tùy chọn) Nhấn vào ô Tìm kiếm nâng cao để lọc ra các bản ghi lại dựa vào phạm vi ngày, tên người chủ trì hay vị trí lưu trữ.

Người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Bản ghi lại.
  Bạn sẽ thấy được danh sách các bản ghi lại trên đám mây mà bạn đã tạo và xử lý xong.
 3. Điều chỉnh phạm vi ngày và trạng thái, sau đó tìm kiếm theo tên người chủ trì, ID cuộc họp, chủ đề hay từ khóa.
  Ghi chú: Không có giới hạn về ngày tháng bạn có thể chỉ định.

Cách chia sẻ, tải xuống hoặc xóa bản ghi lại trên đám mây

 1. Truy cập các bản ghi lại trên đám mây của bạn.
 2. Tìm kiếm bản ghi lại trên đám mây mà bạn muốn chia sẻ, tải xuống hoặc xóa.
  • Để chia sẻ:
   1. Trong trang bản ghi lại, nhấp vào Chia sẻ.
   2. Trong cửa sổ bật lên Chia sẻ bản ghi lại trên đám mây này, điều chỉnh cài đặt chia sẻ theo ý muốn.
   3. Nhấp vào Sao chép thông tin chia sẻ, sau đó điều hướng tới email hoặc vị trí khác mà bạn cần lưu trữ bản ghi lại trên đám mây để dán thông tin chia sẻ vào vị trí đó.
  • Để tải xuống:
   1. Trong trang bản ghi, nhấp vào nút Tải xuống.
    Ghi chú: Khi truy cập bản ghi lại, quản trị viên không thể tải xuống các bản ghi lại trên đám mây.
  • Để xóa:
   1. Trong trang bản ghi, nhấp vào biểu tượng Xóa .
   2. Trong cửa sổ bật lên Xác nhận, nhấp vào Di chuyển tới thùng rác.
    Tìm hiểu thêm về cách xóa bản ghi lại trên đám mây.

Ghi chú: Khi truy cập bản ghi lại trên đám mây với tư cách người dùng và tính năng xóa tự động đang bật, người dùng có thể tắt đi nếu như quản trị viên của bạn chưa khóa tính năng này.

Cài đặt chia sẻ bản ghi lại trên đám mây

Nhấp vào Chia sẻ để hiển thị thông tin liên kết và cài đặt chia sẻ cho bản ghi lại này: chẳng hạn như tắt tính năng cho phép người xem tải xuống, hoặc yêu cầu phải có mật khẩu để xem bản ghi lại. Cài đặt này sẽ được áp dụng cho mọi video thuộc bản ghi lại gốc của cuộc họp.

Ghi chú: Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt bản ghi lại ở cấp độ người dùng.

Cách mở xem bản ghi lại trên đám mây

 1. Truy cập các bản ghi lại trên đám mây của bạn.
 2. Dựa trên các lựa chọn cài đặt bản ghi lại trên đám mây, bạn sẽ thấy các chế độ xem bản ghi lại khác nhau.
  Ghi chú
  • Bạn có thể nhấn vào bất kỳ chế độ xem nào để xem bản ghi lại hoặc nghe âm thanh.
  • Khi đánh dấu một chế độ xem, bạn có thể nhấn vào nút tải xuống để tải xuống bản ghi lại, biểu tượng liên kết để chia sẻ liên kết của bản ghi lại, hoặc nhấn vào biểu tượng xóa  để xóa bản ghi lại.
  • Tìm hiểu thêm về các bố cục của bản ghi lại.
 3. Tìm bản ghi lại mà bạn muốn xem và nhấn vào chủ đề.
  Ghi chú: Nếu cuộc họp của bạn chưa chuyển đổi xong, bản ghi lại sẽ hiển thị trong danh sách với nhãn Đang xử lý bản ghi lại. Khi hoàn tất chuyển đổi bản ghi lại, bạn có thể xem, chia sẻ, tải xuống hoặc xóa bản ghi lại trên đám mây của mình.
 4. Nhấp vào biểu tượng phát play-button-with-circle-border.png để phát lại video.

Đổi tên chủ đề và tên hiển thị cho bản ghi lại của cuộc họp

Bạn có thể thay đổi chủ đề cũng như tên hiển thị của bản ghi lại trên đám mây. Bạn cũng có thể xem dữ liệu phân tích, chẳng hạn như lượt xem trang và lượt tải xuống, đối với các bản ghi lại trên đám mây mà bạn đã chia sẻ nội bộ hoặc bên ngoài.

Xem dữ liệu phân tích bản ghi lại trên đám mây

Bạn có thể xem dữ liệu phân tích (lượt xem trang và lượt tải xuống) cho bản ghi lại trên đám mây mà bạn đã chia sẻ nội bộ hoặc bên ngoài.

 1. Truy cập trang quản lý bản ghi lại.
 2. Tìm bản ghi lại mà bạn muốn xem và nhấn vào chủ đề.
 3. Nhấp vào mục Dữ liệu phân tích bản ghi lại.
 4. Sử dụng menu thả xuống ở trên cùng để chỉ định phạm vi ngày, rồi nhấp vào Tìm kiếm.
 5. Nhấp vào một trong các thẻ để xem bản tổng hợp hoặc lọc dữ liệu theo lượt xem/lượt tải xuống.
  Bạn sẽ thấy các chỉ số của bản ghi lại như sau:
  • Bản tổng hợp: Bản tổng hợp ngắn gọn về lượt xem và lượt tải xuống theo ngày. 
  • Theo Lượt xem: Số lượt xem cũng như khoảng thời gian mà một người xem bản ghi lại. Chỉ số này không theo dõi số lần bản ghi lại được phát. Ngoài ra, chỉ số này không tính số lượt xem trang duy nhất, do đó nếu có người tải lại trang, chỉ số này sẽ tính đó là một lượt xem khác.
  • Theo lượt tải xuống: Số lần có người nhấn vào Tải xuống trong trang chứa bản ghi lại trên đám mây. Chỉ số này không theo dõi số lần quá trình tải xuống được hoàn tất. Nói cách khác, nếu người dùng nhấp vào Tải xuống nhưng chưa hoàn tất quá trình tải xuống, thì lượt nhấn tải xuống đó vẫn được tính vào chỉ số này.

Bạn cũng có thể nhấp vào tính năng Xuất dưới dạng tệp CSV, thao tác này sẽ xuất dữ liệu trong thẻ hiện tại ở dạng tệp CSV.

Ghi chú:

Cách xuất danh sách bản ghi lại trên đám mây

Bạn có thể xuất tệp CSV với các thông tin chi tiết về bản ghi lại, bao gồm email của người chủ trì, ID cuộc họp, chủ đề cuộc họp, ngày giờ bắt đầu và kích thước tệp.

 1. Truy cập trang quản lý bản ghi lại.
 2. Nhập tiêu chí tìm kiếm mà bạn muốn tải xuống báo cáo về tiêu chí đó.
 3. Nhấp vào Xuất.