Giới hạn thời gian cho Zoom Meetings


Cuộc họp của bạn sẽ tự động kết thúc dựa trên thời gian chờ, loại tài khoản, và số lượng người tham gia. Các giới hạn thời gian này áp dụng cho các cuộc họp và hội thảo trực tuyến bất kể thiết bị được sử dụng để bắt đầu cuộc họp (client, ứng dụng, hoặc điện thoại).

Nếu cuộc họp của bạn hết thời gian trước dự kiến, hãy xem phần Vì sao cuộc họp của tôi hết thời gian?

Bài viết này đề cập đến:

Giấy phép miễn phí (Cơ bản) trên các tài khoản miễn phí

Cuộc họp kết thúc sau 40 phút (hoạt động hoặc chờ)

Giấy phép miễn phí (Cơ bản) trên các tài khoản trả phí*

*Ghi chú: Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, Zoom sẽ thay đổi giới hạn khoảng thời gian cuộc họp 1:1 do người dùng gói Cơ bản (miễn phí) chủ trì trên tài khoản trả phí thành 40 phút. Tìm hiểu thêm về thay đổi sắp tới này

Cuộc họp kết thúc sau 30 giờ* (hoạt động hoặc chờ)

Cuộc họp kết thúc sau 40 phút (hoạt động hoặc chờ)

Ghi chú: Nếu người tham gia rời cuộc họp và tham gia lại trước khi chấm dứt hoàn toàn kết nối đầu tiên, cuộc họp có thể tính họ là hai người tham gia khác nhau và bắt đầu giới hạn thời gian 40 phút. 

Giấy phép trả phí (Được cấp giấy phép và Tại chỗ)

Cuộc họp kết thúc sau 30 giờ (hoạt động hoặc chờ)

Cuộc họp kết thúc sau 40 phút (hoạt động hoặc chờ)

Ghi chú: