Sửa đổi thông báo ghi lại


Tổng quan

Zoom sẽ luôn thông báo cho người tham gia cuộc họp biết rằng cuộc họp đang được ghi lại. Bạn không thể tắt thông báo này nhưng có thể tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm.Đối với người tham gia trên Desktop Client hoặc ứng dụng di động, màn hình sẽ hiển thị tuyên bố khước từ trách nhiệm khi chấp thuận ghi lại. Những người tham gia bằng âm thanh trên điện thoại sẽ nghe thấy lời nhắc bằng âm thanh tại thời điểm bắt đầu ghi lại hoặc khi họ tham gia cuộc họp lần đầu tiên và cuộc họp đang được ghi lại rồi.

Bạn có thể sửa đổi một số cài đặt thông báo ghi lại tùy vào loại tài khoản bạn sở hữu.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại

Bạn có thể sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại cho người tham gia cuộc họp trên Zoom Client hoặc điện thoại.

Lưu ý: Đối với các tài khoản Basic, Pro, Kinh doanh và Dùng thử miễn phí có ít hơn 100 giấy phép, thông báo bằng âm thanh và tuyên bố khước từ trách nhiệm khi chấp thuận ghi lại sẽ được bật theo mặc định cho tất cả người dùng trên Zoom Client và bạn cũng không thể tắt thông báo này.

Tài khoản

Zoom Client

Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản có thể sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại cho tất cả người dùng thuộc tài khoản đó có người tham gia cuộc họp trên các Zoom Client. Zoom Client bao gồm Zoom Desktop Client, ứng dụng di động, Web Client, Zoom Rooms và VDI. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm khi chấp thuận ghi lại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Cuộn xuống đến mục Thông báo ghi lại - Zoom Client.
 5. Dưới mục Hiển thị tuyên bố khước từ trách nhiệm cho người tham gia khi bắt đầu ghi lại, chọn Tất cả người tham gia hoặc Chỉ khách.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào Tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản trong tuyên bố khước từ trách nhiệm khi chấp thuận ghi lại.
 7. Dưới mục Bật thông báo bằng âm thanh cho, chọn Tất cả người tham gia hoặc Chỉ khách.
 8. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh mục Yêu cầu người chủ trì xác nhận trước khi bắt đầu ghi lại để bật hoặc tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm đối với người chủ trì khi bắt đầu ghi lại.
 9. Nhấp vào Lưu.
 10. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấp vào biểu tượng ổ khóa và nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng điện thoại

Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản có thể sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại cho tất cả người dùng thuộc tài khoản đó có người tham gia cuộc họp bằng điện thoại. Theo mặc định, tất cả người dùng điện thoại sẽ nghe thấy thông báo âm thanh cho biết đã bắt đầu ghi lại nhưng bạn cũng có thể bật tính năng nhiều thông báo cho người dùng điện thoại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Cuộn xuống đến mục Thông báo ghi lại - Người dùng điện thoại.
 5. (Tùy chọn) Cập nhật các cài đặt sau nếu cần:
  • Yêu cầu người dùng chỉ sử dụng điện thoại nhấn phím 1 để chấp thuận ghi lại.
  • Tính năng nhiều thông báo cho người dùng điện thoại. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, người dùng điện thoại sẽ nghe thấy thông báo bằng âm thanh được phát mỗi lần quá trình ghi lại được bắt đầu hoặc bắt đầu lại nhằm cho người tham gia biết cuộc họp đang được ghi lại.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấp vào biểu tượng ổ khóa và nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Zoom Client

Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản có thể sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại cho một nhóm người dùng có người tham gia cuộc họp trên các Zoom Client. Zoom Client bao gồm Zoom Desktop Client, ứng dụng di động, Web Client, Zoom Rooms và VDI. Bạn cũng có thể tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm khi chấp thuận ghi lại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Quản lý nhóm.
 3. Nhấp vào tên nhóm có thể áp dụng trên danh sách, sau đó nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Cuộn xuống đến mục Thông báo ghi lại - Zoom Client.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn này bị vô hiệu hóa, tức là tùy chọn này đang bị khóa cho cấp độ tài khoản và cần được thay đổi tại cấp độ đó.
 5. Dưới mục Hiển thị tuyên bố khước từ trách nhiệm cho người tham gia khi bắt đầu ghi lại, chọn Tất cả người tham gia hoặc Chỉ khách.
 6. (Tùy chọn) Nhấp vào Tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm nếu bạn muốn chỉnh sửa văn bản trong tuyên bố khước từ trách nhiệm khi chấp thuận ghi lại.
 7. Dưới mục Bật thông báo bằng âm thanh cho, chọn Tất cả người tham gia hoặc Chỉ khách.
 8. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh mục Yêu cầu người chủ trì xác nhận trước khi bắt đầu ghi lại để bật hoặc tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm đối với người chủ trì khi bắt đầu ghi lại.
 9. Nhấp vào Lưu.
 10. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn để cài đặt này thành bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm, nhấp vào biểu tượng ổ khóa, sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng điện thoại

Chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản có thể sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại cho một nhóm người dùng có người tham gia cuộc họp bằng điện thoại. Theo mặc định, tất cả người dùng điện thoại sẽ nghe thấy thông báo âm thanh cho biết đã bắt đầu ghi lại nhưng bạn cũng có thể bật tính năng nhiều thông báo cho người dùng điện thoại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Cuộn xuống đến mục Thông báo ghi lại - Người dùng điện thoại.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn này bị vô hiệu hóa, tức là tùy chọn này đang bị khóa cho cấp độ tài khoản và cần được thay đổi tại cấp độ đó.
 5. (Tùy chọn) Cập nhật các cài đặt sau nếu cần:
  • Yêu cầu người dùng chỉ sử dụng điện thoại nhấn phím 1 để chấp thuận ghi lại.
  • Tính năng nhiều thông báo cho người dùng điện thoại. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, người dùng điện thoại sẽ nghe thấy thông báo bằng âm thanh được phát mỗi lần quá trình ghi lại được bắt đầu hoặc bắt đầu lại nhằm cho người tham gia biết cuộc họp đang được ghi lại.
 6. Nhấp vào Lưu.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn để cài đặt này thành bắt buộc đối với tất cả người dùng trong nhóm, nhấp vào biểu tượng ổ khóa, sau đó nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Zoom Client

Bạn có thể sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại cho người tham gia cuộc họp của bạn trên các Zoom Client. Zoom Client bao gồm Zoom Desktop Client, ứng dụng di động, Web Client, Zoom Rooms và VDI.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Cuộn xuống đến mục Thông báo ghi lại - Zoom Client.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn hiển thị Đã bị khóa bởi quản trị viên thì tức là tùy chọn này đã bị khóa với cấp độ tài khoản hoặc cấp độ nhóm. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của bạn.
 5. Dưới mục Hiển thị tuyên bố khước từ trách nhiệm cho người tham gia khi bắt đầu ghi lại, chọn Tất cả người tham gia hoặc Chỉ khách.
 6. Dưới mục Bật thông báo bằng âm thanh cho, chọn Tất cả người tham gia hoặc Chỉ khách.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm bên cạnh mục Yêu cầu người chủ trì xác nhận trước khi bắt đầu ghi lại để bật hoặc tùy chỉnh tuyên bố khước từ trách nhiệm đối với người chủ trì khi bắt đầu ghi lại.
 8. Nhấp vào Lưu.

Người dùng điện thoại

Bạn có thể sửa đổi cài đặt thông báo ghi lại cho người tham gia cuộc họp của bạn bằng điện thoại. Theo mặc định, tất cả người dùng điện thoại sẽ nghe thấy thông báo âm thanh cho biết đã bắt đầu ghi lại nhưng bạn cũng có thể bật tính năng nhiều thông báo cho người dùng điện thoại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Ghi lại.
 4. Cuộn xuống đến mục Thông báo ghi lại - Người dùng điện thoại.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn hiển thị Đã bị khóa bởi quản trị viên thì tức là tùy chọn này đã bị khóa với cấp độ tài khoản hoặc cấp độ nhóm. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của bạn.
 5. (Tùy chọn) Cập nhật các cài đặt sau nếu cần:
  • Yêu cầu người dùng chỉ sử dụng điện thoại nhấn phím 1 để chấp thuận ghi lại.
  • Tính năng nhiều thông báo cho người dùng điện thoại. Nếu bạn chọn hộp kiểm này, người dùng điện thoại sẽ nghe thấy thông báo bằng âm thanh được phát mỗi lần quá trình ghi lại được bắt đầu hoặc bắt đầu lại nhằm cho người tham gia biết cuộc họp đang được ghi lại.
 6. Nhấp vào Lưu.