Ghim hoặc làm nổi bật video trong Zoom Rooms


Bạn có thể ghim hoặc làm nổi bật một video trong một cuộc họp.

Ghim màn hình cho phép bạn tắt chế độ xem người nói đang hoạt động và theo dõi một người nói cụ thể. Ghim video của người dùng khác chỉ ảnh hưởng đến chế độ xem của mình bạn trong Zoom Room, không ảnh hưởng đến chế độ xem của những người tham gia khác, và sẽ không ảnh hưởng đến bản ghi trên đám mây.

Làm nổi bật một video sẽ đặt người dùng làm người nói đang hoạt động chính cho tất cả người tham gia trong cuộc họp và bản ghi đám mây. Để làm nổi bật, bạn cần có ít nhất 3 người tham gia cuộc họp có video được bật. Chỉ có người chủ trì mới có thể sử dụng tính năng làm nổi bật.

Yêu cầu cài đặt để ghim hoặc làm nổi bật video trong Zoom Room

Cách ghim hoặc làm nổi bật video trong Zoom Room

  1. Bắt đầu cuộc họp mới hoặc đã được lên lịch.
  2. Nhấn vào Manage Participants [Quản lý người tham gia] trên trình điều khiển Zoom Room. 
  3. Nhấn vào tên của Người chủ trì hoặc Người tham gia, sau đó nhấn vào Pin [Ghim] hoặc Spotlight Video [Làm nổi bật video]. 
  4. Nếu bạn có nhiều màn hình trong Zoom Room, bạn có thể chọn màn hình để ghim video lên đó.