Giơ tay trong hội thảo trực tuyến


Tính năng giơ tay trong hội thảo trực tuyến cho phép người dự thính, người tham gia chính, đồng chủ trì, và người chủ trì giơ tay báo hiệu họ có điều gì đó cần trao đổi với người chủ trì, đồng chủ trì, hoặc người tham gia chính khác. Với vai trò là người chủ trì, khi bắt đầu hội thảo trực tuyến, việc thông báo cho người tham gia cách bạn muốn sử dụng tính năng này là rất hữu ích. Ví dụ, nhiều người chủ trì hội thảo trực tuyến sử dụng tính năng này để biết người dự thính có thắc mắc và muốn bỏ tắt tiếng để nói hay không.

Ghi chú: Nếu bạn là người chủ trì hội thảo trực tuyến, bạn cũng có thể tắt tính năng giơ tay và quản lý người tham gia sử dụng tính năng này.

Điều kiện cài đặt để sử dụng tính năng giơ tay trong hội thảo trực tuyến

Để giơ tay trong hội thảo trực tuyến:

Để quản lý người tham gia đã giơ tay:

Cách thức giơ tay trong hội thảo trực tuyến

 1. Nhấn vào Raise Hand [Giơ tay] trong chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến.
  Người chủ trì sẽ nhận được thông báo bạn đã giơ tay.  
 2. Nếu người chủ trì cho phép bạn phát biểu, bạn có thể được nhắc tự bỏ tắt tiếng. Khi bỏ tắt tiếng, người chủ trì và người tham gia chính có thể nhìn thấy ảnh hồ sơ và tên của bạn. Tuy nhiên, chỉ tên của bạn hiển thị cho người dự thính.
 3. Nhấn vào Raise Hand [Giơ tay] trong chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến để hạ tay, khi cần thiết. Thao tác này sẽ không tắt tiếng của bạn nếu bạn đã bỏ tắt tiếng.

Ghi chú:

 • Windows:Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Alt +Y để giơ hoặc hạ tay.
 • Mac:Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt Option + Y để giơ hoặc hạ tay.
 1. Nhấn vào Raise Hand [Giơ tay] trong chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến.
  Người chủ trì sẽ nhận được thông báo bạn đã giơ tay.
 2. Nếu người chủ trì cho phép bạn phát biểu, bạn có thể được nhắc tự bỏ tắt tiếng. Khi bỏ tắt tiếng, người chủ trì và người tham gia chính có thể nhìn thấy ảnh hồ sơ và tên của bạn. Tuy nhiên, chỉ tên của bạn hiển thị cho người dự thính.
 3. Nhấn vào Raise Hand [Giơ tay] trong chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến để hạ tay, khi cần thiết. Thao tác này sẽ không tắt tiếng của bạn nếu bạn đã bỏ tắt tiếng.
 1. Nhấp vào Raise Hand [Giơ tay] .
 2. Người chủ trì sẽ nhận được thông báo bạn đã giơ tay.
 3. Nếu người chủ trì cho phép bạn phát biểu, bạn có thể được nhắc tự bỏ tắt tiếng. Khi bỏ tắt tiếng, người chủ trì và người tham gia chính có thể nhìn thấy ảnh hồ sơ và tên của bạn. Tuy nhiên, chỉ tên của bạn hiển thị cho người dự thính.
 4. Nhấp vào More [Thêm] lần nữa, sau đó chọn Lower Hand [Hạ tay xuống] để hạ tay nếu cần. Thao tác này sẽ không tắt tiếng của bạn nếu bạn đã bỏ tắt tiếng.

 1. Nhấp vào Raise Hand [Giơ tay] trong chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến .
  Người chủ trì sẽ nhận được thông báo bạn đã giơ tay.
 2. Nếu người chủ trì cho phép bạn phát biểu, bạn có thể được nhắc tự bỏ tắt tiếng. Khi bỏ tắt tiếng, người chủ trì và người tham gia chính có thể nhìn thấy ảnh hồ sơ và tên của bạn. Tuy nhiên, chỉ tên của bạn hiển thị cho người dự thính.
 3. Nhấp vào Lower Hand [Hạ tay xuống] để hạ tay nếu cần. Thao tác này sẽ không tắt tiếng của bạn nếu bạn đã bỏ tắt tiếng.
 1. Nhấn vào Raise Hand [Giơ tay] trong chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến.

  Người chủ trì sẽ nhận được thông báo bạn đã giơ tay.
 2. Nếu người chủ trì cho phép bạn phát biểu, bạn có thể được nhắc tự bỏ tắt tiếng. Khi bỏ tắt tiếng, người chủ trì và người tham gia chính có thể nhìn thấy ảnh hồ sơ và tên của bạn. Tuy nhiên, chỉ tên của bạn hiển thị cho người dự thính.
 3. Nhấn Lower Hand [Hạ tay xuống] để hạ tay nếu cần. Thao tác này sẽ không tắt tiếng của bạn nếu bạn đã bỏ tắt tiếng.

Nếu bạn tham gia hội thảo trực tuyến qua điện thoại, hãy quay số *9 để giơ tay và hạ tay xuống.