Cấu hình miền được liên kết nâng cao


Tổng quan

Sau khi miền tùy chỉnh của bạn đã được phê duyệt là Miền được liên kết cho tài khoản của bạn, bạn có thể kiểm soát khả năng người dùng tạo tài khoản Zoom và hồ sơ người dùng bằng email khớp với miền của bạn. Điều này bao gồm từ việc chặn bất kỳ ai bên ngoài tài khoản của bạn sử dụng miền email đó (bao gồm cả người dùng mới và người dùng hiện tại), cho đến việc buộc người dùng có miền email đó hợp nhất vào tài khoản của bạn hoặc sử dụng một địa chỉ email khác bên ngoài miền của bạn để đăng nhập.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về các cấu hình phổ biến để quản lý Miền được liên kết của bạn, cách các cấu hình này tác động đến người dùng và cách người dùng được thông báo.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Cài đặt cấu hình phổ biến và tác động tương ứng

Sau khi tài khoản của bạn được cấp Miền được liên kết, bạn có quyền truy cập vào ba cài đặt để kiểm soát người dùng hiện tại bằng miền email của mình và cho phép người dùng tạo hồ sơ mới với miền email của bạn. Để xem xét, các tùy chọn cài đặt đó là:

Khi cấu hình ba cài đặt có sẵn với một miền được liên kết đã được phê duyệt, các kết hợp khác nhau sẽ có tác động khác nhau đối với người dùng và những gì họ có thể làm với các tài khoản được tạo bằng miền của bạn. Dưới đây là một vài ví dụ và tác động tương ứng:

Chỉ quản lý người dùng có cùng miền

Nếu bạn chỉ bật tùy chọn đầu tiên, Quản lý người dùng có cùng miền thì:

Quản lý người dùng có cùng miền và cho phép hợp nhất vào tài khoản này

Nếu bạn chỉ bật hai tùy chọn đầu tiên, Quản lý người dùng có cùng miền Cho phép người dùng có cùng miền hợp nhất vào tài khoản này thì:

Quản lý người dùng có cùng miền, cho phép hợp nhất và đăng ký người dùng mới

Nếu bạn bật cả ba tùy chọn, Quản lý người dùng có cùng miền, Cho phép người dùng có cùng miền hợp nhất vào tài khoản nàyCho phép người dùng có cùng miền đăng ký Zoom thì sau đó: