Tôi có thể chủ trì cuộc họp đồng thời không?


Người dùng được cấp giấy phép của các tài khoản Doanh nghiệp lớn, Kinh doanh, và Giáo dục có thể chủ trì tối đa 2 cuộc họp cùng lúc. Cả hai cuộc họp đều cần được người chủ trì cuộc họp ban đầu hay người chủ trì thay thế bắt đầu. Người chủ trì có thể rời cuộc họp và chuyển đặc quyền người chủ trì cho người dùng khác nếu cần.

Lưu ý:

Điều kiện tiên quyết để chủ trì cuộc họp đồng thời

Sự cố thường gặp

Nếu người chủ trì không đáp ứng các điều kiện tiên quyết đối với cuộc họp đồng thời hoặc họ đã đạt đến số lượng cuộc họp đang diễn ra tối đa, họ có thể gặp các sự cố sau.