Điều khiển camera Zoom Rooms


Zoom Rooms cho phép bạn điều khiển camera HD cục bộ trong cuộc họp với chức năng Điều khiển hướng và thu phóng (PTZ). Trình điều khiển Zoom Rooms cũng hỗ trợ điều khiển camera từ xa và thiết lập sẵn camera. Nếu có nhiều hơn hai camera đang rảnh trong Zoom Room, bạn có thể chủ động chọn camera hoạt động bằng cách chọn từ danh sách khi nhấn vào Switch Camera [Chuyển camera] trên trình điều khiển Zoom Rooms. Nếu chỉ có hai camera đang rảnh, điều khiển Switch Camera [Chuyển camera] bật/tắt qua lại giữa hai camera này.

Yêu cầu cài đặt cho điều khiển camera Zoom Rooms

Điều khiển camera cục bộ

Nếu Zoom Room của bạn sử dụng Camera điều khiển hướng và thu phóng với điều khiển UVC, bạn có thể sử dụng trình điều khiển iPad để di chuyển camera đến một vị trí khác.

Để điều khiển camera trong Zoom Room của bạn:

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 2. Nhấn vào biểu tượng Camera Control [Điều khiển camera] .
 3. Sử dụng các biểu tượng trên cửa sổ bật lên Camera Control [Điều khiển camera] để thu phóng và xoay cho đến khi camera vào đúng vị trí bạn cần.
 4. Nhấn Done [Xong] để quay lại bảng điều khiển cuộc họp.

Ghi chú:

 • Nếu bạn không muốn sử dụng hiệu ứng gương để hiển thị video của mình (với hiển thị Zoom Room của bạn trông giống như một tấm gương), bạn có thể tắt cài đặt này bằng cách nhấn nút bật/tắt
 • Nếu bạn đang sử dụng PanaCast v3 hoặc Huddly IQ, bạn có thể sử dụng tính năng Intelligent Zoom [Thu phóng thông minh] (hoặc Auto-Framing [Tự động lấy khung]) cho camera đó. Nhấn vào biểu tượng Camera Control [Điều khiển camera], sau đó bật tùy chọn Intelligent Zoom [Thu phóng thông minh] bằng cách nhấn nút bật/tắt . Camera tự động điều chỉnh để hiển thị tầm nhìn tối ưu dựa trên vị trí của người trong phòng.

Điều khiển camera từ xa

Bạn có thể điều khiển từ xa camera của một người tham gia khác hoặc Zoom Room khác nếu bạn đang sử dụng trình điều khiển iPad phiên bản 4.0 hoặc mới hơn. Để điều khiển camera khác từ xa:

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 2. Nhấn vào biểu tượng Manage Participants [Quản lý người tham gia] để hiển thị danh sách người tham gia cuộc họp.
 3. Nhấn vào tên của người tham gia có camera mà bạn muốn điều khiển, sau đó chọn Request Camera Control [Yêu cầu điều khiển camera].
 4. Người tham gia đó nhận được tin nhắn yêu cầu phê duyệt. Sau khi người tham gia phê duyệt yêu cầu, bạn sẽ thấy tin nhắn cho bạn biết rằng bạn có thể điều khiển camera.
 5. Nhấn vào Now [Bây giờ] để hiển thị bảng điều khiển camera cho người tham gia từ xa.
 6. Sử dụng biểu tượng để thu phóng và xoay cho đến khi camera ở đúng vị trí.
 7. Nhấn vào Give up Camera Control [Từ bỏ điều khiển camera] để quay lại cửa sổ bật lên Manage Participants [Quản lý người tham gia].
 8. Nhấn Done [Xong] trên cửa sổ bật lên Participants [Người tham gia] để quay lại bảng điều khiển cuộc họp.

Sử dụng thiết lập sẵn cho camera

Tùy chọn Điều khiển camera bao gồm các nút có thể sử dụng để thiết lập vị trí camera mặc định, hoặc đưa camera về vị trí thiết lập sẵn. Chỉ dùng được những nút này nếu Zoom Rooms sử dụng camera được hỗ trợ và trình điều khiển iPad phiên bản 4.6 hoặc mới hơn.

Các camera được hỗ trợ:

 • AVer CAM520 
 • AVer CAM540
 • AVer VB342
 • AVer VC520 Pro2
 • AVer CAM520 Pro2
 • Jabra PanaCast
 • Logitech Rally
 • Logitech Meetup
 • Logitech PTZ Pro
 • Logitech PTZ Pro 2
 • Logitech GROUP
 • Marshall CV610-U2
 • Panasonic AW-HE40
 • Panasonic AW-UE70
 • Polycom EagleEye IV USB

Để đặt cấu hình thiết lập sẵn camera:

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 2. Nhấn vào biểu tượng Camera Control [Điều khiển camera] .
 3. Chạm và giữ một trong các nút thiết lập sẵn.
 4. Nếu cài đặt Zoom Room hiện đang bị khóa, cửa sổ bật lên sẽ yêu cầu mật mã.
 5. Nhập mật mã cho Zoom Room và nhấn OK.
 6. Nhấn Save position [Lưu vị trí], sau đó sử dụng các biểu tượng để thu phóng hoặc xoay camera đến vị trí mà bạn muốn thiết lập sẵn.
 7. Nhấn Rename [Đặt lại tên] để thay đổi tên của nút thiết lập sẵn sẽ hiển thị cho người tham gia trên trình điều khiển Zoom Room.
 8. Lặp lại các bước 5-6 cho các nút khác.
 9. Nhấn vào Set as Default Position [Đặt làm vị trí mặc định] nếu bạn muốn camera sử dụng thiết lập sẵn này mỗi khi phòng bắt đầu hoặc tham gia một cuộc họp.
 10. Nhấn Done [Xong] khi bạn hoàn thành đặt cấu hình thiết lập sẵn. Bất kỳ ai sử dụng trình điều khiển Zoom Room đều có thể dùng những nút này. Họ không cần mật mã để đặt vị trí camera đến một trong các vị trí thiết lập sẵn, nhưng không thể thay đổi hoặc đặt lại tên các nút này.

Chuyển camera

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 2. Nhấn vào Switch Camera [Chuyển camera] trên trình điều khiển iPad.
 3. Một menu sẽ hiển thị tất cả các camera đang rảnh. Nhấn vào tên camera để chọn camera đó, và camera đó sẽ ngay lập tức hoạt động. Bạn có thể làm điều này bất cứ khi nào muốn thay đổi camera đang hoạt động.

Điều khiển camera cục bộ

Nếu Zoom Room của bạn sử dụng Camera điều khiển hướng và thu phóng với điều khiển UVC, bạn có thể sử dụng trình điều khiển Android để di chuyển camera đến một vị trí khác. Tính năng này có sẵn với Zoom Rooms phiên bản 4.0 trở lên.

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 2. Nhấn vào biểu tượng Camera Control [Điều khiển camera] .
 3. Sử dụng các biểu tượng trên cửa sổ bật lên Điều khiển camera để thu phóng và xoay cho đến khi camera vào đúng vị trí bạn cần.
  Ghi chú: Bạn có thể nhấn vào nút bật/tắt cạnh Mirror Effect [Hiệu ứng gương] nếu bạn muốn bật tùy chọn này để hiển thị video của mình (Zoom Room của bạn sẽ được hiển thị giống như một tấm gương).

Chuyển camera

 1. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 2. Nhấn vào Switch Camera [Chuyển camera] trên trình điều khiển.
 3. Một menu sẽ hiển thị tất cả các camera đang rảnh. Nhấn vào tên camera để chọn camera đó, và camera đó sẽ ngay lập tức hoạt động. Bạn có thể làm điều này bất cứ khi nào muốn thay đổi camera đang hoạt động.