Tạo sự kiện cho trung tâm Zoom Events


Sau khi bạn đã tạo một Hub Zoom Events, bạn sẽ có thể chọn sự kiện mà bạn đang tạo sẽ liên kết với Hub nào.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để tạo sự kiện cho trung tâm Zoom Events

Ghi chú:

Cách tạo sự kiện cho trung tâm Zoom Events

Để tạo một sự kiện cho trung tâm Zoom Events:

Thẻ sự kiện

 1. Đăng nhập vào Zoom Events.
 2. Nhấn vào Create [Tạo].
 3. Chọn Event [Sự kiện].
 4. Tại mục Create Event for [Tạo sự kiện cho], nhấn vào menu thả xuống và chọn trung tâm mà bạn muốn sự kiện liên kết đến.
 5. (Tùy chọn) Nhấn vào Convert an Existing Zoom Meeting / Webinar to a Zoom Event [Chuyển cuộc họp Zoom / Hội thảo trực tuyến hiện tại thành sự kiện Zoom].
 6. Nhập thông tin cơ bản cho sự kiện:
 7. Dưới mục Select the event type you want to create [Chọn kiểu sự kiện bạn muốn tạo], chọn Webinar [Hội thảo trực tuyến] hoặc Meeting [Cuộc họp].
 8. Dưới mục Select if this is a Free or Paid event [Chọn xem đây là sự kiện Miễn phí hay Trả phí], chọn xem sự kiện sẽ là Free [Miễn phí] hay Paid [Trả phí].
 9. (Tùy chọn) Dưới mục Countries or Regions NOT ALLOWED to Join Event (Optional) [Quốc gia hoặc khu vực KHÔNG ĐƯỢC PHÉP tham gia sự kiện (tùy chọn)], nhập quốc gia hoặc khu vực không được phép tham gia sự kiện của bạn.
 10. Dưới mục Date and Time [Ngày và giờ]:
  1. Chọn One-time [Một lần] hoặc Series [Chuỗi].
   • Nếu bạn đã chọn Series [Chuỗi], hãy tiếp tục với các bước con sau đây. Nếu bạn đã chọn One-Time [Một lần], hãy bỏ qua đến bước tiếp theo.
    1. Chọn Series [Chuỗi].
    2. Đặt Start Time [Thời gian bắt đầu] của sự kiện.
    3. Đặt Duration [Thời lượng] của sự kiện.
    4. Chọn Time Zone [Múi giờ] cho sự kiện bằng cách nhấn vào mũi tên xuống down-arrow-button.png.
     Ghi chú: Múi giờ trong hồ sơ Zoom của bạn sẽ được sử dụng là múi giờ mặc định.
    5. Chọn Recurrence [Tần suất]Daily [Hàng ngày], Weekly [Hàng tuần] hoặc Monthly [Hàng tháng].
    6. Tại phần Repeat Every [Lặp lại cứ mỗi], chọn số ngày mà Recurrence [Tần suất] sẽ lặp lại.
    7. Tại phần End Series [Kết thúc chuỗi], hãy chọn cách kết thúc chuỗi sự kiện:
     • Tại After [Sau], nhập số lượng sự kiện mà chuỗi sẽ kết thúc.
     • Tại On [Vào ngày], chọn ngày khi chuỗi sự kiện sẽ kết thúc.
  2. Đặt Start Time [Thời gian bắt đầu] của sự kiện.
   Ghi chú: nếu sự kiện được lên lịch bắt đầu trong vòng 28 ngày kể từ thời điểm hiện tại, sự kiện có thể phát vé miễn phí hoặc trả phí. Tuy nhiên, nếu sự kiện được lên lịch bắt đầu bất cứ lúc nào sau 28 ngày tính từ ngày công khai, sự kiện chỉ có thể phát vé miễn phí.
  3. Đặt Duration [Thời lượng] của sự kiện.
  4. Chọn Time Zone [Múi giờ] cho sự kiện.
   Ghi chú: Múi giờ sẽ mặc định sử dụng múi giờ theo hồ sơ Zoom của bạn.
 11. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Hồ sơ sự kiện

Trong phần này, bạn có thể thêm hình ảnh, đường dẫn video và mô tả về sự kiện của mình.

 1. Tại mục Main Event Media [Phương tiện sự kiện chính], nhấn vào + Add Cover [+ Thêm bìa] để tải lên ảnh bìa bắt buộc cho sự kiện của bạn.
  Ghi chú:
  • Khuyến nghị sử dụng ảnh có kích thước 1920x1080 pixel. Chỉ được sử dụng tệp định dạng JPG/JPEG/PNG không vượt quá 10MB.
  • Có thể thay đổi kích thước sau khi tải lên hình ảnh. Người tạo sự kiện có thể thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh đã tải lên bằng cách thủ công để phù hợp với cửa sổ hình ảnh cũng như có thể tìm kiếm hình ảnh để tải lên.

 2. (Tùy chọn) Tại mục Additional Image/Video [Ảnh/Video phụ], nhấn vào + Add Image [+ Thêm ảnh] hoặc + Add Video [+ Thêm video] để tải lên thêm tối đa hai ảnh hoặc video cho Hồ sơ sự kiện.
  Ghi chú:
  • Khuyến nghị sử dụng ảnh có kích thước 1920x1080 pixel. Chỉ được sử dụng tệp định dạng JPG/JPEG/PNG không vượt quá 10MB.
  • Độ dài tối đa của video là 60 giây. Chỉ chấp nhận tệp định dạng MP4 với dung lượng video tối đa là 50MB.
  • Có thể thay đổi kích thước sau khi tải lên hình ảnh. Người tạo sự kiện có thể thay đổi kích thước tất cả các hình ảnh đã tải lên bằng cách thủ công để phù hợp với cửa sổ hình ảnh cũng như có thể tìm kiếm hình ảnh để tải lên.
 3. (Tùy chọn) Dưới mục YouTube Link [Đường dẫn YouTube], nhập URL của video YouTube bạn muốn thêm vào trang sự kiện.
 4. (Tùy chọn) Dưới mục About Event [Giới thiệu về sự kiện], nhập thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào về sự kiện.
 5. Tại mục Contact Info [Thông tin liên hệ], tùy chỉnh tên liên hệ sẽ hiển thị trên trang chi tiết sự kiện.
  Ghi chú: Ở chế độ mặc định, mục này sẽ sử dụng tên hiển thị trên trang hồ sơ Zoom của bạn.
 6. (Tùy chọn) Tại mục Fundraising [Gây quỹ], nhấn vào công tắc bật/tắt để bật tính năng gây quỹ sang On [Bật] cho tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) trong sự kiện.
  • Nếu bạn biết tên của tổ chức phi lợi nhuận mà mình muốn quyên góp:
   1. Trong ô tìm kiếm Search for nonprofit [Tìm kiếm tổ chức phi lợi nhuận] , gõ tên tổ chức phi lợi nhuận mà bạn muốn quyên góp.
   2. Nhấn vào tên tổ chức phi lợi nhuận để chọn.
   3. (Tùy chọn) Lặp lại để thêm một tổ chức phi lợi nhuận khác.
   4. Nhấn vào Lưu.
   5. (Tùy chọn) Nhấn vào Set Fundraiser Goal [Đặt mục tiêu gây quỹ] để đặt mục tiêu gây quỹ.
  • Nếu bạn cần trợ giúp khi lựa chọn (các) tổ chức phi lợi nhuận để quyên góp:
   1. Nhấn vào ô Search for a nonprofit [Tìm kiếm tổ chức phi lợi nhuận] .
   2. Nhấn vào Get Inspired [Lấy cảm hứng].
   3. Nhấn vào ô Choose a cause [Chọn mục đích từ thiện] và chọn một nhóm trong cửa sổ thả xuống.
   4. Nhấn vào ô Choose an organization [Chọn một tổ chức] và chọn một tổ chức phi lợi nhuận.
   5. Nhấn vào Add Nonprofit [Thêm tổ chức phi lợi nhuận].
   6. (Tùy chọn) Lặp lại để thêm một tổ chức phi lợi nhuận khác.
   7. Nhấn vào Lưu.
   8. (Tùy chọn) Nhấn vào Set Fundraiser Goal [Đặt mục tiêu gây quỹ] để đặt mục tiêu gây quỹ.
 7. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Tùy chọn sự kiện

 1. Dưới mục Event discoverability and registration access [Mức độ hiển thị sự kiện và truy cập đăng ký], chọn mức độ hiển thị mong muốn của bạn đối với sự kiện:
  • Chỉ người dùng có đường dẫn sự kiện mới có thể truy cập: Sự kiện có thể truy cập từ Hub và với chỉ người dùng có đường dẫn sự kiện.
  • Private Event Restricted to Invitees on the Guest List Only [Sự kiện riêng tư giới hạn chỉ dành cho khách mời trong danh sách]: Chỉ những người dùng bạn chỉ định mới có thể xem và đăng ký tham gia sự kiện.
   • (Tùy chọn) Chọn ô I will send my own email invitations [Tôi sẽ gửi lời mời từ email của mình] nếu bạn không muốn Zoom Events gửi lời mời qua email cho người dùng trên danh sách khách mời.
 2. Dưới mục Advanced Options [Tùy chọn nâng cao], bật hoặc tắt các tùy chọn nâng cao cho sự kiện:
  Ghi chú: Cài đặt mặc định được đặt ở mức bảo mật cao nhất để ngăn việc gián đoạn sự kiện của bạn.
  • Quản lý thông báo
   • Bật Event Notifications and Emails [Thông báo sự kiện và email] sau đây: Khi bật tính năng này, tất cả các thông báo sự kiện sau đây sẽ tự động được kích hoạt. Khi tắt tính năng này, bạn sẽ cần bật thủ công tất cả các thông báo sự kiện sau đây.
    • Lời mời trở thành Người chủ trì thay thế
    • Lời mời dành cho Người dự thính
    • Vé cho người tham gia chính (Chỉ dành cho sự kiện hội thảo trực tuyến)
    • Vé cho người tham gia chính không còn hoạt động (Chỉ dành cho sự kiện hội thảo trực tuyến)
    • Lời nhắc sự kiện
  • Tham gia vào sự kiện
   • Hội thảo trực tuyến - Hậu trường: Khi được kích hoạt, hậu trường cung cấp một nơi để Người chủ trì và Người tham gia chính hội ý riêng trước, trong và sau hội thảo trực tuyến.
   • Bật hỏi đáp: Đối với sự kiện Hội thảo trực tuyến, tính năng Hỏi đáp (Q&A) cho hội thảo trực tuyến cho phép Người dự thính đặt câu hỏi trong hội thảo trực tuyến và cho phép Người tham gia chính, Đồng chủ trì và Người chủ trì trả lời câu hỏi của họ.
    • Chọn bật hoặc tắt các cài đặt sau cho phiên Hỏi đáp của bạn:
     • Cho phép câu hỏi ẩn danh
     • Cho phép người dự thính xem
      • chỉ những câu hỏi đã được trả lời
  • Cài đặt và quyền truy cập bản ghi trên đám mây
   Ghi chú:
    • Chỉ có hoạt động trong phòng chính của sự kiện mới được ghi lại. Hoạt động trong phòng theo nhóm trong sự kiện sẽ không được ghi lại.
    • Bản ghi cục bộ các cuộc họp hiện không được hỗ trợ.
    • Cần bật chế độ Enable cloud recording [Bật ghi lại trên đám mây] trước khi bạn có thể sử dụng các cài đặt khác.
   • Bật ghi lại trên đám mây: Nhấn vào công tắc bật/tắt Enable cloud recording [Bật ghi lại trên đám mây] để bật hoặc tắt tính năng này. Khi bật tính năng này, bạn sẽ có thể ghi lại sự kiện. Nút ghi lại sẽ xuất hiện trên điều khiển sự kiện và bạn sẽ phải bắt đầu ghi thủ công. Tất cả người tham gia có video và âm thanh được bật—bao gồm cả của Người chủ trì—sẽ được ghi lại.
    • Người chủ trì có thể chọn một trong hai tùy chọn hiển thị đối với các phiên được ghi lại:
     • Diễn giả đang hoạt động với màn hình được chia sẻ (tự động chọn theo mặc định): Nếu bạn đang ở chế độ xem diễn giả đang hoạt động, bản ghi sẽ chỉ hiển thị video của diễn giả đang hoạt động.
     • Chế độ xem thư viện với màn hình được chia sẻ: Chế độ xem thư viện cho phép bạn nhìn thấy hiển thị hình thu nhỏ của người tham gia ở dạng lưới. Lưới này sẽ mở rộng và thu nhỏ khi người tham gia vào và rời khỏi cuộc họp. Diễn giả đang hoạt động được chuyển tới trang hiện tại bạn đang xem và được làm nổi bật, giúp người tham gia dễ nhận ra người nào đang nói.
    • Nhấn vào Advanced cloud recording settings [Cài đặt ghi lại trên đám mây nâng cao] để chọn thêm cài đặt bản ghi từ tài khoản của bạn trong Zoom web portal.
   • Tự động ghi lại tại thời điểm bắt đầu: Nhấn vào công tắc bật/tắt Automatically record at start time [Tự động ghi lại tại thời điểm bắt đầu] để bật hoặc tắt chế độ này. Nhờ kích hoạt tính năng này, việc ghi lại sự kiện sẽ tự động thực hiện khi sự kiện bắt đầu.
   • Bao gồm quyền truy cập miễn phí vào bản ghi trên đám mây của sự kiện này kèm theo đăng ký: Nhấn vào công tắc bật/tắt Include complimentary access to this event's cloud recording with registration [Bao gồm quyền truy cập miễn phí vào bản ghi trên đám mây của sự kiện này kèm theo đăng ký] để bật hoặc tắt chế độ này. Nhờ kích hoạt tính năng này, việc ghi lại sẽ tự động thực hiện khi sự kiện bắt đầu. Tất cả người tham gia có video và âm thanh được bật—bao gồm cả của Người chủ trì—sẽ được ghi lại. Khi đã có bản ghi của sự kiện, những người đăng ký tham gia sự kiện của bạn sẽ có thể truy cập và xem bản ghi trên đám mây trong 7 ngày. Ngay khi Người dự thính Zoom Events đã đăng ký tham gia sự kiện, họ sẽ có thể xem bản ghi từ Ticket Dashboard [Bảng điều khiển vé] của mình và các trangEvent Details [Chi tiết sự kiện] cũng như trên trang Host Profile [Hồ sơ người chủ trì].
   • Quốc gia hoặc khu vực không được phép xem bản ghi : Nhấn vào menu thả xuống để chọn quốc gia hoặc khu vực không được phép xem bản ghi. Bạn có thể không cho phép các quốc gia hoặc khu vực được chọn xem bản ghi của mình.
   • Thông báo người dự thính khi có bản ghi: Nhấn vào công tắc bật/tắt Notify attendees when recordings are available [Thông báo người dự thính khi có bản ghi] để bật hoặc tắt chế độ này. Nhờ kích hoạt tính năng này, người dự thính sẽ được thông báo lúc họ có thể xem bản ghi.
   • Thêm thông báo tùy chỉnh vào email thông báo bản ghi: Nhập thông báo tùy chỉnh cho Người dự thính.
  • Phát trực tiếp
   • Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến đến nền tảng của bên thứ 3: Đối với các sự kiện Hội thảo trực tuyến, hãy nhấn vào công tắc bật/tắt Allow webinar to be live streamed to 3rd party platform [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến đến nền tảng của bên thứ 3] để bật hoặc tắt chế độ này. Khi chuyển sang chế độ bật, tính năng này sẽ thêm nút phát trực tiếp vào bảng điều khiển trong sự kiện của bạn. Để tham dự sự kiện, người dự thính sẽ phải đồng ý với trạng thái được phát trực tiếp. Điều này có thể ảnh hưởng đến doanh số bán vé. Việc kích hoạt tính năng này chỉ cho phép chức năng phát trực tiếp. Phát trực tiếp sự kiện không tự động bắt đầu. Bạn sẽ phải bắt đầu phát trực tiếp sự kiện của mình bằng cách thủ công.
 3. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Ghi chú:

Vé đặt trước

Vé được chỉ định cho mỗi vai trò khi bạn tạo sự kiện sẽ được hiển thị trong phần này. Đây là những vé đặt trước dành cho các vai trò đặc biệt: Người chủ trì thay thế và Người tham gia chính.

Ghi chú: Nếu vai trò Đồng chủ trì không được bật cho tài khoản của bạn thì Người chủ trì thay thế trong sự kiện sẽ có thể bắt đầu sự kiện, nhưng sẽ không có bất kỳ đặc quyền Đồng chủ trì nào khác sau khi bạn tham gia vào một trong các sự kiện của mình. Bạn có thể bật vai trò Đồng chủ trì bằng cách truy cập Zoom web portal.

Trong phần Reserved Tickets [Vé đặt trước], để đặt vé cho các vai trò đặc biệt:

 1. (Tùy chọn) Ở bên phải ô Panelist [Người tham gia chính], nhấn vào + Add [+ Thêm].
  • Để thêm Người tham gia chính bằng email:
   1. Nhập Tên của Người tham gia chính.
   2. Nhập Địa chỉ email của Người tham gia chính.
   3. Nhấn vào Add [Thêm].
   4. (Tùy chọn) Lặp lại để mời Người tham gia chính khác.
   5. (Tùy chọn) Viết thông điệp gửi kèm lời mời Người tham gia chính của bạn.
  • Để nhập nhiều email Người tham gia chính từ tệp CSV:
   1. Nhấn vào Import from CSV [Nhập từ CSV].
   2. Nhấn Import [Nhập].
   3. Tìm và chọn tệp CSV bạn muốn nhập, sau đó nhấn Open [Mở].
    Ghi chú: Định dạng CSV là dành cho Tên, Địa chỉ email.
   4. Sau khi tệp CSV đã được nhập, nhấn vào Add [Thêm].
   5. Nhấn vào Lưu.
 2. (Tùy chọn) Ở bên phải ô Alternative Host [Người chủ trì thay thế], nhấn vào + Add [+ Thêm].
  1. Nhập Tên của người chủ trì thay thế.
  2. Nhập địa chỉ email của người chủ trì thay thế.
  3. Nhấn vào Add [Thêm].
  4. (Tùy chọn) Lặp lại để mời người chủ trì thay thế khác.
  5. (Tùy chọn) Viết thông báo gửi kèm lời mời người chủ trì thay thế của bạn.
  6. Nhấn vào Lưu.

Để xem ai đã được chỉ định vé dành cho một vai trò, hãy nhấn View Details [Xem chi tiết].

Sau khi đăng tải sự kiện của bạn, lời mời qua email sẽ được gửi tới người tham gia chính và người chủ trì thay thế.

Đăng ký trước

Đăng ký trước là tình trạng đăng ký trước dành cho cả khách mời nội bộ và bên ngoài. Tính năng này chỉ áp dụng cho các sự kiện miễn phí được khởi tạo trong cả trung tâm công cộng và riêng tư. Người chủ trì có thể đăng ký trước cho khách mời bằng cách nhập địa chỉ email hoặc nhập tệp CSV gồm các địa chỉ email.

Sau khi đăng tải sự kiện:

Để thêm khách mời vào danh sách khách đã đăng ký trước:

 1. Nhấn vào Add Guest [Thêm khách mời] để thêm khách đăng ký trước.
  Cửa sổ bật lên Add Guest [Thêm khách mời] sẽ xuất hiện.
 2. Trong cửa sổ bật lên, tại phần Add user by [Thêm người dùng theo], hãy chọn tùy chọn nếu bạn muốn thêm khách mời theo:
  • Nhập các địa chỉ email
   1. Trong ô nhập văn bản Invited Users [Người dùng được mời], hãy nhập (các) địa chỉ email của khách mời sẽ được đăng ký trước.
  • Nhập địa chỉ email từ CSV
   1. Nhấn Import [Nhập] để tải lên tệp CSV chứa (các) địa chỉ email của (các) khách mời sẽ được đăng ký trước.
   2. Chọn tệp CSV để tải lên.
   3. Nhấn vào Mở.
 3. Khi thêm khách mời đã hoàn tất, hãy nhấn Save [Lưu] để đóng cửa sổ bật lên.
  Một email sẽ được gửi đến (các) khách mời để thông báo rằng họ đã được mời và đăng ký trước cho sự kiện của bạn.
 4. Khi bạn hoàn tất việc thêm khách mời vào danh sách đăng ký trước, hãy nhấn Save [Lưu].

Bạn có thể xem số lượng khách được thêm vào danh sách khách đăng ký trước trong phần Pre-Registration [Đăng ký trước].

Nhấn vào Manage Guests(s) [Quản lý (các) khách mời] để quản lý người dùng được thêm vào danh sách khách đăng ký trước:

Vé cho người dự thính

Để thêm vé cho người dự thính:

 1. Trong phần Tickets for Registration [Vé dành cho đăng ký] (đã trả phí) hoặc Free Tickets [Vé miễn phí] (không trả phí):
  • Đối với vé dành cho sự kiện theo chuỗi, hãy chọn nếu bạn muốn:
   • + Add Drop-In Ticket [+ Thêm vé tham dự tùy ý]: Cho phép Người dự thính tham gia sự kiện của bạn vào những ngày đã chọn.
   • + Add Entire-Series Ticket [+ Thêm vé tham dự toàn bộ chuỗi sự kiện]: Cho phép Người dự thính tham gia toàn bộ chuỗi sự kiện.
   • Bạn có thể thêm vé kết hợp giữa tham dự tùy ý và toàn bộ chuỗi cho sự kiện của mình.
 2. Đối với sự kiện trả phí, ở vị trí trên cùng ô Create Ticket [Tạo vé], hãy chọn xem vé là Free [Miễn phí] hay Paid [Trả phí].
 3. (Tùy chọn) Nhập giá vé tại phần Price per Ticket [Giá cho mỗi vé] nếu sự kiện là sự kiện Trả phí.
  Ghi chú: Thuế gián thu (VAT, GST, v.v.) và các khoản phí khác có thể ảnh hưởng đến khoản thanh toán bạn nhận được với tư cách là Người chủ trì. Để biết thêm thông tin mà từ đó bạn có thể có các yêu cầu báo cáo thuế gián tiếp, vui lòng tham khảo GST và VAT cho Zoom Events. Người chủ trì sẽ chịu trách nhiệm với mọi khoản phí giao dịch ngoại tệ do bên xử lý thanh toán của bên thứ ba đưa ra.
 4. Trong phần Ticket Quantity for Each Event [Số lượng vé cho mỗi sự kiện], thiết lập số lượng vé có sẵn.
  Ghi chú: Số lượng này không thể vượt quá Event Capacity [Dung lượng sự kiện] - 1 (Nếu dung lượng sự kiện của bạn là 1.000, số lượng vé tối đa sẽ là 999)
 5. Nhập Ticket Name [Tên vé] (Ví dụ, Vé đăng ký sớm, Vé phổ thông, v.v).
 6. Trong mục Registration/Sale Starts [Đăng ký/Bắt đầu bán], hãy đặt ngày giờ bắt đầu bán vé.
  • Ghi chú:
   • Đăng ký vé có trả phí dành cho người dự thính bị hạn chế theo các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của trung tâm. Khả năng cho phép đăng ký vé có trả phí sẽ tuân theo các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (Stripe hoặc PayPal).
   • Người dự thính có thể xem ngày mở đăng ký sự kiện trả phí và chọn nhận lời nhắc qua email để quay lại trang sự kiện có trả phí để hoàn tất đăng ký sau khi ngày mở đăng ký đã sẵn sàng.
 7. (Tùy chọn) Nhấn vào Customize... [Tùy chỉnh...] để đặt ngày và giờ kết thúc bán vé. Nhấn Default [Mặc định] để đặt thời điểm Registration/Sale Ends [Kết thúc đăng ký/Bán vé] trở về thời điểm End of each occurrence of this series [Kết thúc mỗi sự kiện con trong chuỗi sự kiện này].
 8. (Tùy chọn) Trong mục Description [Mô tả], thêm mô tả về loại vé, hoặc tin nhắn cho Người dự thính.
 9. (Tùy chọn) Nhấn nút bật/tắt Invite Attendees [Mời người dự thính] để chuyển trạng thái về On [Bật] hoặc nhấn nút bật/tắt để chuyển trạng thái về Off [Tắt].
  Ghi chú: Người dùng được chỉ định bị giới hạn ở 1 đăng ký cho mỗi người dùng và không được đăng ký thay mặt cho người dùng khác.
  Quản lý ai có thể đăng ký sự kiện của bạn:
  • Mời người dự thính bằng địa chỉ email: Địa chỉ email bạn thêm vào sẽ nhận được lời mời qua email. Mọi địa chỉ email có thể nhập thủ công vào trường Invited Users [Người dùng được mời] hoặc nhập từ tệp CSV. Xin lưu ý rằng nếu bạn thêm hoặc nhập bất kỳ địa chỉ email nào của Người dự thính mà không liên kết với tài khoản Zoom thì trước khi họ đăng ký sự kiện, Người dự thính sẽ phải đăng ký tài khoản Zoom (với địa chỉ email mà bạn đã thêm/nhập).
   Ghi chú: Chỉ người dùng đã được thêm vào danh sách khách mời mới được phép xem và đăng ký loại vé này.
   • Để thêm người dùng vào danh sách khách mời sự kiện bằng email:
    1. Chọn hộp kiểm Invite attendees by email addresses [Mời người dự thính theo địa chỉ email].
    2. Nhấn vào + Add users [+ Thêm người dùng].
     Cửa sổ bật lên Add Users to Guest List [Thêm người dùng vào danh sách khách mời] sẽ xuất hiện.
    3. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Enter email addresses [Nhập địa chỉ email].
    4. Trong ô Invited Users [Người dùng được mời], nhập địa chỉ email của người dùng.
    5. Nhấn vào Lưu.
    6. (Tùy chọn) Nhấn vào Add [Thêm] để thêm người dùng khác bằng email.
    7. (Tùy chọn) Nhấn vào View [Xem] để xem danh sách khách mời, tìm kiếm khách mời hoặc xóa địa chỉ email.
   • Để nhập nhiều địa chỉ email người dùng vào danh sách khách mời của sự kiện:
    1. Chọn hộp kiểm Invite attendees by email addresses [Mời người dự thính theo địa chỉ email].
    2. Nhấn vào + Add users [+ Thêm người dùng].
     Cửa sổ bật lên Add Users to Guest List [Thêm Người dùng vào danh sách khách mời] sẽ xuất hiện.
    3. Trong cửa sổ bật lên, hãy chọn Import email addresses from CSV [Nhập địa chỉ email từ CSV].
    4. Nhấn Import [Nhập].
    5. Tìm và chọn tệp CSV bạn muốn nhập, sau đó nhấn vào Open [Mở].
    6. Sau khi tệp CSV đã được nhập, nhấn vào Add [Thêm].
    7. Nhấn vào Lưu.
  • Mời thành viên có miền công ty đã chỉ định: Thành viên có miền mà bạn chỉ định sẽ có thể đăng ký sự kiện trên trang Chi tiết sự kiện. Nhập miền cụ thể bạn muốn cho phép người dùng đăng ký. Nếu dùng nhiều miền, thêm dấu phẩy để chia tách giữa các miền.
   • Để thêm tất cả người dùng từ một @miền cụ thể vào danh sách khách mời sự kiện riêng tư:
    1. Chọn hộp kiểm Invite members of specified company domains [Mời thành viên có miền công ty đã chỉ định].
    2. Nhập một hoặc nhiều miền hợp lệ.
     Ghi chú: Ví dụ, để mời tất cả các thành viên của công ty ABC (với thành viên có địa chỉ email là tên@abc.co), thêm miền là abc.co.
    3. Nhấn vào Lưu.
  • Mời thành viên trong tài khoản Zoom của tôi: Các thành viên trong tài khoản Zoom của bạn sẽ nhận được lời mời qua email. Chỉ những người dùng thuộc tài khoản của bạn mới có thể đăng ký tham gia sự kiện.
 10. (Tùy chọn) Nhập Message for confirmation email [Thông báo cho email xác nhận] cho người đăng ký tham gia sự kiện của bạn.
 11. Nhấn vào Save [Lưu].
  Sau khi bạn nhấn Save [Lưu]:
  • Nếu đã đăng tải sự kiện thì lời mời tham gia sự kiện sẽ được gửi đến địa chỉ email dùng để mời.
  • Nếu chưa đăng tải sự kiện thì lời mời tham gia sự kiện sẽ được gửi đến địa chỉ email dùng để mời sau khi bạn đăng tải sự kiện của mình.
 12. (Tùy chọn) Nhấn vào + Add Ticket [+ Thêm vé] để thêm các loại vé khác.
 13. Nếu đây là sự kiện trả phí, hãy nhấn vào mũi tên bên phải forward-arrow-button.png để hiển thị các tùy chọn về chính sách hủy, sau đó cài đặt Ticket Cancellation Policy [Chính sách hủy vé] cho sự kiện của bạn.
  Theo mặc định, sự kiện sẽ áp dụng chính sách được đặt trong phần Chính sách hủy vé trong tài khoản của bạn.
 14. Nhấn Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện hoặc nhấnSave [Lưu] để lưu nháp sự kiện của bạn.
  Ghi chú: Nếu bạn muốn đăng sự kiện của bạn để thấy bản xem trước của danh sách sự kiện, và bạn chưa sẵn sàng để người khác xem và truy cập vào sự kiện:
  1. Quay lại phần Event Options [Tùy chọn sự kiện].
  2. Trong phần Event discoverability and registration access [Khả năng tìm thấy sự kiện và truy cập đăng ký], hãy chọn Private Event Restricted to Invitees on the Guest List Only [Sự kiện riêng tư chỉ giới hạn với người được mời trong danh sách khách mời].
   Chỉ người dùng được chỉ định mới có thể xem trang sự kiện và đăng ký tham gia sự kiện.
  3. Quay lại phần Ticket [Vé] và nhấn Publish [Đăng].