Xem lịch sử cuộc gọi và bản ghi


Nếu đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản, bạn có thể sử dụng Zoom client để xem lịch sử cuộc gọi, bao gồm cuộc gọi đến và cuộc gọi đi bị lỡ hay đã trả lời. Nếu đã bật tích hợp liên hệ, bạn cũng có thể tạo liên hệ mới từ mục lịch sử cuộc gọi.

Ghi chú:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để xem lịch sử cuộc gọi và bản ghi

Ghi chú: Trường hợp quản trị viên cho phép bạn xem bản ghi cuộc gọi trong các tiện ích mở rộng khác, vui lòng xem bài viết của quản trị viên về truy cập bản ghi cuộc gọi để biết thêm thông tin. Bài viết này chỉ đề cập đến việc xem bản ghi cuộc gọi của riêng bạn.

Cách xem lịch sử cuộc gọi và bản ghi

Làm theo các bước sau để xem lịch sử cuộc gọi và lưu bản ghi cuộc gọi.

 1. Đăng nhập vào Zoom client.
 2. Nhấn vào thẻ Phone [Điện thoại] .
 3. Nhấn vào thẻ History [Lịch sử] .
  Lịch sử cuộc gọi gần nhất sẽ hiển thị ở trên cùng.
  Ghi chú: Tìm hiểu thêm về xác định mục lịch sử cuộc gọi.
 4. Nhấn menu sổ xuống bên dưới thẻ để lọc mục lịch sử cuộc gọi theo cuộc gọi lỡ hoặc đã ghi lại.
 5. Di chuột lên mục lịch sử cuộc gọi để hiển thị các tùy chọn sau:
  Ghi chú: Nếu người gọi ẩn số điện thoại gọi đến thì bạn chỉ có thể xóa mục.
  • Di chuột lên ảnh đại diện để hiển thị thêm tùy chọn nếu số điện thoại thuộc liên hệ nội bộ, liên hệ bên ngoài, hoặc liên hệ đã đồng bộ hóa.
   • Đối với liên hệ Zoom nội bộ và bên ngoài, bạn sẽ thấy thẻ liên hệ của người dùng và các tùy chọn bổ sung để Chat [Trò chuyện] hoặc Meet [Gặp gỡ].
   • Đối với liên hệ được đồng bộ hóa, bạn sẽ thấy thẻ liên hệ chung có tên của dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và tất cả các số điện thoại đã thêm vào liên hệ đó.
  • Nhấn vào biểu tượng điện thoại để gọi số đã chọn.
  • Nếu cuộc gọi được ghi lại, hãy nhấn vào biểu tượng phát để phát bản ghi liên quan.
  • Nhấn vào dấu ba chấm để hiển thị các tùy chọn sau:
   • Meet with Video [Gặp gỡ có video] / Meet without Video [Gặp gỡ không có video] / Chat [Trò chuyện] (các tùy chọn này chỉ hiển thị nếu số điện thoại thuộc liên hệ Zoom nội bộ hoặc bên ngoài): Bắt đầu cuộc họp tức thời hoặc trò chuyện 1:1 với liên hệ.
   • Send Text Message [Gửi tin nhắn văn bản] (chỉ hiển thị nếu bạn đã bật SMS): Gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại.
   • Star This Contact [Gắn sao liên hệ này] (chỉ hiển thị nếu số điện thoại thuộc liên hệ nội bộ của bạn): Thêm liên hệ vào các liên hệ đã gắn sao, cho phép bạn dễ dàng gọi cho những liên hệ này.
   • Copy Number [Sao chép số]: Sao chép số điện thoại liên quan vào bộ nhớ tạm của hệ thống.
   • Create Google Contact [Tạo liên hệ trong Google] / Create Outlook Contact [Tạo liên hệ trong Outlook] (chỉ hiển thị nếu bạn bật tích hợp liên hệ):Tạo liên hệ Google hoặc Outlook mới bằng mục lịch sử cuộc gọi. Liên hệ mới sẽ hiển thị trong thẻ Contacts [Liên hệ]. Truy cập liên hệ trong Google hoặc Outlook nếu bạn cần chỉnh sửa thêm thông tin chi tiết của liên hệ.
   • Add to Google Contact [Thêm vào liên hệ trong Google] / Add to Outlook Contact [Thêm vào liên hệ trong Outlook] (chỉ hiển thị nếu bạn bật tích hợp liên hệ):Thêm số điện thoại liên quan vào liên hệ hiện tại đã đồng bộ hóa. Truy cập liên hệ trong Google hoặc Outlook nếu bạn cần chỉnh sửa thêm thông tin chi tiết của liên hệ.
   • Invite as Zoom Contact [Mời khi đã là liên hệ trong Zoom]: Gửi lời mời bằng cách nhập địa chỉ email của người tham gia cuộc gọi. Họ sẽ nhận được một email cung cấp liên kết riêng để thêm bạn vào danh bạ Zoom của họ. Sử dụng tính năng này như giải pháp thay thế cho tích hợp danh bạ nếu liên hệ của bạn có tài khoản Zoom.
   • View Profile [Xem hồ sơ] (chỉ hiển thị nếu số điện thoại thuộc liên hệ nội bộ hoặc liên hệ đã đồng bộ hóa): Xem chi tiết người gọi liên quan.
   • Block Caller [Chặn người gọi]: Thêm số điện thoại vào danh sách bị chặncủa bạn.
   • Download [Tải xuống] (chỉ hiển thị nếu cuộc gọi được ghi lại): Lưu bản ghi theo định dạng tệp MP3.
   • Delete [Xóa]: Xóa mục lịch sử cuộc gọi đã chọn.Nếu có bản ghi cuộc gọi thì bản ghi này cũng sẽ bị xóa.
   • Clear All Call History [Xóa tất cả lịch sử cuộc gọi]: Xóa tất cả các mục lịch sử cuộc gọi. Tất cả bản ghi cuộc gọi cũng sẽ bị xóa.
   • Call Duration [Thời lượng cuộc gọi]: Hiển thị thời lượng cuộc gọi theo phút và giây (mm:ss).

Làm theo các bước sau để xem lịch sử cuộc gọi và lưu bản ghi cuộc gọi.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Phone [Điện thoại].
 3. Nhấn vào thẻ History [Lịch sử].
  Lịch sử cuộc gọi gần nhất sẽ hiển thị ở trên cùng.
  Ghi chú: Tìm hiểu thêm về xác định mục lịch sử cuộc gọi.
 4. Sử dụng các tùy chọn này để quản lý lịch sử cuộc gọi và bản ghi:
  Ghi chú: Nếu người gọi ẩn số điện thoại gọi đến thì bạn chỉ có thể chọn hoặc xóa mục.
  • Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] ở góc trên cùng bên phải để chọn và xóa cùng lúc nhiều mục.
  • Nhấn vào dấu ba chấm để hiển thị các tùy chọn sau:
   • Call Duration [Thời lượng cuộc gọi]: Hiển thị thời lượng cuộc gọi theo phút và giây (mm:ss).
   • Call Back [Gọi lại]: Gọi số điện thoại liên quan đến mục lịch sử cuộc gọi. Bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi bằng cách nhấn vào số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi.
   • Meet with Video [Gặp gỡ có video] / Meet without Video [Gặp gỡ không có video] / Chat [Trò chuyện] (các tùy chọn này chỉ hiển thị nếu số điện thoại thuộc liên hệ Zoom nội bộ hoặc bên ngoài): Bắt đầu cuộc họp tức thời hoặc trò chuyện 1:1 với liên hệ.
   • Send Text Message [Gửi tin nhắn văn bản] (chỉ hiển thị nếu bạn đã bật SMS): Gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại.
   • Star This Contact [Gắn sao liên hệ này (chỉ hiển thị nếu số điện thoại thuộc liên hệ nội bộ của bạn): Thêm liên hệ vào các liên hệ đã gắn sao, cho phép bạn dễ dàng gọi cho những liên hệ này.
   • Copy Number [Sao chép số]: Sao chép số điện thoại liên quan vào bộ nhớ tạm của hệ thống.
   • View Profile [Xem hồ sơ]: Xem thẻ liên hệ nếu số điện thoại liên quan nằm trong liên hệ nội bộ, liên hệ bên ngoài hoặc liên hệ đã đồng bộ hóa.
    • Đối với liên hệ Zoom nội bộ và bên ngoài, bạn sẽ thấy thẻ liên hệ của người dùng và các tùy chọn bổ sung để trò chuyện hoặc gặp gỡ.
    • Đối với liên hệ được đồng bộ hóa, bạn sẽ thấy thẻ liên hệ chung có tên của dịch vụ do bên thứ ba cung cấp và tất cả các số điện thoại đã thêm vào liên hệ đó.
   • Create Phone Contact [Tạo liên hệ trong điện thoại]: Sử dụng ứng dụng liên hệ mặc định của điện thoại để tạo liên hệ mới trong điện thoại bằng cách sử dụng số điện thoại liên quan. Tùy chọn này không áp dụng cho các liên hệ nội bộ, liên hệ bên ngoài hoặc liên hệ đã đồng bộ hóa.
   • Add to Existing Phone Contact [Thêm vào liên hệ hiện có trong điện thoại]: Sử dụng ứng dụng liên hệ mặc định của điện thoại để thêm số điện thoại liên quan vào liên hệ hiện có trong điện thoại.Tùy chọn này không áp dụng cho các liên hệ nội bộ, liên hệ bên ngoài hoặc liên hệ đã đồng bộ hóa.
   • Invite as Zoom Contact [Mời khi đã là liên hệ trong Zoom]: Gửi lời mời bằng cách nhập địa chỉ email của người tham gia cuộc gọi. Họ sẽ nhận được một email cung cấp liên kết riêng để thêm bạn vào danh bạ Zoom của họ. Sử dụng tính năng này như giải pháp thay thế cho tích hợp danh bạ nếu liên hệ của bạn có tài khoản Zoom.Tùy chọn này không áp dụng cho các liên hệ nội bộ hoặc liên hệ bên ngoài.
   • Block Caller [Chặn người gọi]: Thêm số điện thoại vào danh sách bị chặncủa bạn.
   • Delete Item [Xóa mục]: Xóa mục lịch sử cuộc gọi đã chọn. Nếu có bản ghi cuộc gọi thì bản ghi này cũng sẽ bị xóa.
  • Nếu cuộc gọi được ghi lại, hãy nhấn vào Recording [Ghi lại] để hiển thị tùy chọn sau:
   • Biểu tượng điện thoại: Gọi số điện thoại liên quan tới bản ghi cuộc gọi.
   • Biểu tượng chia sẻ : Chia sẻ hoặc lưu tệp ghi cuộc gọi (MP3). Bạn có thể thấy các tùy chọn chia sẻ khác nhau tùy thuộc vào ứng dụng cài đặt trên điện thoại của bạn.
   • Biểu tượng phát : Phát bản ghi cuộc gọi đã chọn. Nhấn vào Speaker [Loa] để sử dụng thiết bị di động loa kiêm thu âm của bạn để phát lại.
   • Biểu tượng thùng rác : Xóa bản ghi cuộc gọi đã chọn.

Xem lịch sử cuộc gọi

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Phone [Điện thoại].
 3. Nhấn thẻ History [Lịch sử].
 4. Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm ở trên cùng để lọc lịch sử cuộc gọi theo ngày hoặc theo liên hệ. Bạn cũng có thể nhấn vào tiêu đề cột để sắp xếp các mục.
 5. Xác định cuộc gọi bằng các phương thức sau:
  • Nếu số điện thoại có tên của số điện thoại gọi đến hoặc của cùng một tổ chức, bạn sẽ thấy tên xuất hiện phía trên số.
   Ghi chú: Trường hợp đã bật tích hợp danh bạ, bạn sẽ không thấy tên liên hệ đồng bộ khi xem lịch sử cuộc gọi trong web portal. Xem lịch sử cuộc gọi trong Zoom desktop client để xác định liên hệ đã đồng bộ hóa.
  • Cuộc gọi đi có biểu tượng này bên cạnh tên hoặc số điện thoại của liên hệ:
  • Xem cột Result [Kết quả] để xác định trạng thái cuộc gọi (đã kết nối, hủy, không có ai trả lời, hoặc đã ghi).
  • Nếu bạn trả lời cuộc gọi từ hàng đợi, bạn sẽ thấy tên hàng đợi cuộc gọi tại cột Result [Kết quả]. Nhấn vào Details [Chi tiết] ở cột cuối cùng để xem thông tin chi tiết hàng đợi cuộc gọi.
  • Mục sẽ hiển thị Anonymous [Ẩn danh] cho cuộc gọi không cósố điện thoại gọi đến (người gọi đã ẩn tên của số điện thoại gọi đến và số điện thoại gọi đến).
 6. Sử dụng các tùy chọn sau để quản lý lịch sử cuộc gọi của bạn:
  • Nhấn Delete [Xóa] để xóa mục lịch sử cuộc gọi.
  • Để xóa cùng lúc nhiều mục, hãy nhấn vào hộp kiểm bên cạnh tên/số liên hệ và nhấn Delete [Xóa] ở trên cùng bảng.
  • Để thêm số điện thoại vào danh sách bị chặn, hãy nhấn vào hộp kiểm bên cạnh tên/số liên hệ và nhấn vào Block [Chặn] ở trên cùng bảng.

Xem và lưu bản ghi cuộc gọi

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Phone [Điện thoại].
 3. Nhấn vào thẻ Recording [Ghi lại] .
 4. Sử dụng các tùy chọn này để tìm kiếm và xác định bản ghi:
  • Sử dụng hộp tìm kiếm ở trên cùng để lọc lịch sử cuộc gọi theo tên hoặc số điện thoại liên hệ.
  • Nếu quản trị viên cho phép bạn truy cập vào bản ghi của người dùng điện thoại hoặc của hàng đợi cuộc gọi, hãy sử dụng menu sổ xuống Recording (All) [Ghi lại (Tất cả)] để lọc bản ghi cuộc gọi theo chủ sở hữu.
  • Biểu tượng này dùng để đánh dấu cuộc gọi đi đã được ghi lại:
 5. Nhấn vào các tùy chọn sau để quản lý bản ghi cuộc gọi:
  • Biểu tượng phát : Phát bản ghi trong web portal.
  • Download [Tải xuống]: Lưu bản ghi với định dạng tệp MP3.
  • Delete [Xóa] : Xóa bản ghi cuộc gọi đã chọn.Để xóa cùng lúc một số mục, hãy nhấn vào hộp kiểm bên cạnh tên/số liên hệ và nhấn Delete [Xóa].

Cách xác định mục lịch sử cuộc gọi trong desktop client hoặc ứng dụng di động

Số điện thoại gọi đến

Biểu tượng và ký hiệu