Thay đổi cài đặt điện thoại (web portal)


Tổng quan

Nếu đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản, bạn có thể xem số điện thoại đã chỉ định cho bạn và cấu hình cài đặt như giờ làm việc, hộp thư thoại, và quyền gọi.

Ghi chú: Biểu tượng khóa (🔒) có nghĩa là quản trị viên của bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào cài đặt hoặc các tùy chọn liên quan.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Thay đổi cài đặt điện thoại

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Phone [Điện thoại].
 3. Nhấn thẻ Settings [Cài đặt] để xem các thông tin và tùy chọn sau:
  Ghi chú: Các cài đặt được đánh dấu hoa thị (*) chỉ hiển thị nếu cài đặt đó áp dụng cho bạn. Ví dụ: bạn sẽ chỉ thấy Desk Phone(s) [(Các) Điện thoại bàn] trong trường hợp bạn đã cung cấp điện thoại bàn.

Xử lý cuộc gọi

Ghi chú: Hãy đảm bảo rằng người dùng điện thoại thiết lập đúng múi giờ trong hồ sơ của bạn.

Sau khi thiết lập giờ tùy chỉnh, bạn có thể tùy chỉnh cách định tuyến cuộc gọi đến trong những khoảng thời gian này.

Tư cách thành viên

Ủy nhiệm & Hỗ trợ

Chỉ định một người dùng điện thoại khác để thực hiện và nhận cuộc gọi thay cho bạn. 🔒

Lưu ý:

Điện thoại bàn

Khác

Cập nhật múi giờ

Đảm bảo rằng bạn thiết lập đúng múi giờ. Múi giờ sẽ ảnh hưởng đến một vài tính năng Zoom Phone, bao gồm cài đặt giờ làm việc và điện thoại bàn do quản trị viên Zoom Phone chỉ định.

Cập nhật múi giờ trong quá trình cài đặt ban đầu

Nếu quản trị viên Zoom Phone đã cấp cho bạn một giấy phép Zoom Phone, bạn sẽ nhận được email thông báo cùng liên kết để thiết lập Zoom Phone.

 1. Nhấn vào liên kết trong thông báo email Zoom Phone. Nếu bạn không nhận được email, hãy đăng nhập vào Zoom web portal và nhấn vào Phone [Điện thoại].
 2. Chọn đúng múi giờ trong menu sổ xuống.
 3. Nhấn vào Setup [Thiết lập].

Cập nhật múi giờ trong hồ sơ

Nếu đã hoàn thành cài đặt ban đầu cho tài khoản Zoom Phone, bạn có thể cập nhật múi giờ trong hồ sơ của mình.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Profile [Hồ sơ].
 3. Trong phần Date and Time [Ngày và giờ], nhấn vào menu sổ xuống Time Zone [Múi giờ] để cập nhật múi giờ.
  Bạn cũng có thể thay đổi định dạng ngày và giờ nhằm đảm bảo phù hợp với giờ khu vực của mình. Tìm hiểu thêm về cài đặt hồ sơ.

Chuyển tiếp tới số máy bên ngoài

Làm theo các bước sau để tùy chỉnh cài đặt xử lý cuộc gọi để chuyển tiếp đến số điện thoại bên ngoài không thuộc tài khoản Zoom của bạn.🔒

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn Phone [Điện thoại].
 3. Nhấn vào thẻ Settings [Cài đặt].
 4. Trong phần Business Hours [Giờ làm việc] hoặc Closed Hours [Giờ đóng cửa], nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] bên cạnh Call Handling [Xử lý cuộc gọi].
  Ghi chú: Để chỉnh sửa cài đặt xử lý cuộc gọi cho Holiday Hours [Ngày nghỉ lễ], nhấn vào Manage [Quản lý] bên cạnh Holiday List & Call Handling [Danh sách ngày nghỉ lễ và xử lý cuộc gọi], chọn ngày nghỉ, sau đó nhấn Edit [Chỉnh sửa] bên cạnh Call Handling [Xử lý cuộc gọi].
 5. Nhấn Add Phone Number [Thêm số điện thoại] để chuyển tiếp đến số điện thoại bên ngoài; ví dụ: số điện thoại cá nhân không thuộc Zoom Phone. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa số điện thoại bên ngoài hiện có.
  • Country/Region [Quốc gia/Vùng]: Đảm bảo chọn đúng quốc gia/khu vực trong menu sổ xuống để bạn có thể thêm số điện thoại bên ngoài. Một số quốc gia có cùng mã quốc gia, nhưng hiển thị ở các mục riêng biệt trong menu sổ xuống.
  • Phone Number [Số điện thoại]: Nhập mã vùng và số điện thoại bên ngoài.
  • Description [Mô tả]: Nhập mô tả, từ đó giúp bạn xác định số bên ngoài.
 6. Nhấn vào Save [Lưu].
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Require to press 1 before connecting the call [Yêu cầu nhấn 1 trước khi kết nối cuộc gọi] nếu bạn cần yêu cầu người gọi nhấn 1 trước khi kết nối với số điện thoại bên ngoài mà bạn đã thêm ở trên.